OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitbreiding tot de universitaire instellingen van de Staat van de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 mei 1975 tot regeling van de tegemoetkomingen van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van het personeel.

  • goedkeuringsdatum
    15 APRIL 1977
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/1977
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, zoals zij later werd gewijzigd, inzonderheid op artikel 50;

Gelet op de wet van 27 juli 1971 op de financiëring en de controle van de universitaire instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der minsisteries;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1968 houdende organiek reglement van de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen te Gembloux, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van het administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksuniversiteiten, de rijksfaculteit en het rijksuniversitair centrum, zoals het later werd gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksuniversiteiten, de rijksfaculteit en het rijksuniversitair centrum, zoals het later werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 maart 1972;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 1975 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de leden van het personeel;

Gelet op het advies van de Algemene syndicale raad van advies;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 15 juli 1976;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor het Openbaar Ambt, gegeven op 17 augustus 1976;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De artikelen 2 tot 9 van het koninklijk besluit van 13 mei 1975 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van de leden van het personeel, zijn van toepassing op het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel bij de rijksuniversiteiten, de rijksfaculteit en het rijksuniversitair centrum.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.