Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden welke de leerlingen en studenten moeten vervullen om het voordeel van de schadeloosstelling voor beroepsziekten te bekomen.

  • goedkeuringsdatum
    20 JULI 1979
  • publicatiedatum
    B.S.06/10/1979
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, inzonderheid op artikel 2, § 1, 7° , gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 9 van 23 oktober 1978;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de hoogdringendheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Voorzorg en Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De schadeloosstelling voor beroepsziekten dient toegekend te worden aan de leerlingen en studenten die slachtoffer zijn van een beroepsziekte, indien zij tijdens en door de aard van hun opleiding blootgesteld werden aan het risico ervan en voor zover dit laatste inherent is aan de uitoefening van het beroep waartoe zij zich voorbereiden.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1979.

Art. 3.

Onze Minister van Sociale Voorzorg en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.