OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 december 1952 waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

  • goedkeuringsdatum
    21 NOVEMBER 1955
  • publicatiedatum
    B.S.17/12/1955
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

K.B. 5- 2-1958 - B.S. 12- 3-1958

K.B. 5- 7-1965 - B.S. 16- 9-1965

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 30 december 1952 waarbij de studenten der Rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde Rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten, inzonderheid op de artikelen 1 en 3;

Gelet op de adviezen van de rectors van de Rijksuniversiteiten van de Rijksveeartsenijschool te Kuregem en van de Rijkslandbouwhogescholen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Financiën dd. 2 augustus 1955;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Onderwijs.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

§ 1. [In de Rijksuniversiteiten te Gent en te Luik, en in de daaraan verbonden scholen en instituten, wordt het geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen van de besmettelijke ziekten ingericht in de loop der maanden september en oktober door toedoen van de faculteit der geneeskunde.]

K.B. van 5- 2-1958

§ 2. Bij de [Rijksfaculteit voor veeartsenijkunde te Brussel (Kuregem)] en bij de [Rijksfaculteit der landbouwwetenschappen te Gembloux] wordt dit onderzoek ingericht door de zorgen van de Belgische Nationale Bond tegen de Tuberculose.

K.B. van 5- 7-1965

§ 3. In de [Rijksfaculteit voor landbouwwetenschappen te Gent] wordt dit onderzoek ingericht door de zorgen van de faculteit der geneeskunde van de universiteit van deze stad.

K.B. van 5- 7-1965

Art. 2.

[Het geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen van de besmettelijke ziekten wordt ieder jaar hernieuwd voor de studenten van de faculteiten der wetenschappen, der geneeskunde, der toegepaste wetenschappen, alsmede van de instituten voor lichamelijke opvoeding.

Hetzelfde geldt voor de studenten van de [[Rijksfaculteit voor landbouwwetenschappen]] en van de [[Rijksfaculteiten voor veearstenijkunde.]]

Het geneeskundig onderzoek wordt alle twee jaar hernieuwd voor alle andere studenten.]

K.B. 5-2-1958; [[ ]] K.B. van 5-7-1965

Art. 3.

De studenten die voor de eerste maal onderworpen zijn aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen van de besmettelijke ziekten, betalen een retributie van vijftig (50) frank.

De opbrengst ervan wordt aan het patrimonium der universiteit gestort voor wat betreft de Rijksuniversiteit te Gent en te Luik en de [Rijksfaculteit voor landbouwwetenschappen te Gent]; in de Staatskas voor wat betreft de andere inrichtingen.

K.B. van 5- 7-1965

Art. 4.

Het koninklijk besluit van 31 augustus 1954 tot uitvoering van de wet van 30 december 1952 waarbij de studenten der Rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde Rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten, wordt opgeheven.

Art. 5.

Onze Minister van Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.