OPGEHEVEN : Wet waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

  • goedkeuringsdatum
    30 DECEMBER 1952
  • publicatiedatum
    B.S.21/01/1953
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

K.B. 5-7-1965 - B.S. 16-9-1965

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Heil.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

In de rijksuniversiteiten te Gent en te Luik en in de daaraan verbonden scholen en instituten, in de [rijksfaculteit voor veeartsenijkunde te Brussel (Kuregem) en in de rijksfaculteiten der landbouwwetenschappen te Gent en te Gembloers] zijn de studenten gehouden zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen, met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

K.B. van 5-7-1965

De student is gehouden zich te laten onderzoeken voor zijn eerste inschrijving voor de cursussen aan één der inrichtingen in het vorig lid bepaald.

Het geneeskundig onderzoek wordt ingericht bij het koninklijk besluit, de rector gehoord.

De studenten wier inschrijving door de rector werd geweigerd, kunnen te allen tijde een nieuw geneeskundig onderzoek aanvragen, wanneer in hun persoon vermoedens bestaan waaruit kan worden afgeleid dat hun gezondheidstoestand geen gevaar meer oplevert voor hun medestudenten.

Een koninklijk besluit kan in de loop van de studies een nieuw geneeskundig onderzoek voorschrijven.

Art. 2.

De student van wie erkend is dat hij is aangetast door een besmettelijke ziekte van zodanige aard dat hem de inschrijving voor de cursussen wordt geweigerd, kan een tweede onderzoek aanvragen voor een college van deskundigen bestaande uit drie door de Koning benoemde geneesheren.

Ten minste één geneesheer van dit college moet lid zijn van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België of van de "Académie royale de Médecine de Belgique", en hij mag geen deel uitmaken van het professorenkorps van één der inrichtingen in het eerste artikel bepaald.

Geen enkel geneesheer die het eerste onderzoek heeft gedaan, mag van dit college deel uitmaken.

In alle gevallen waar een student gehouden is zich bij toepassing van deze wet aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen, staat het hem vrij zich door een dokter van zijn keuze te laten bijstaan.

Art. 3.

Het geneeskundig onderzoek in deze wet bepaald, kan aanleiding geven tot het betalen van een retributie waarvan een koninklijk besluit het bedrag vaststelt.

Een koninklijk besluit zal verder het bedrag bepalen van de bezoldiging toe te kennen aan de personen die geroepen worden hun medewerking bij toepassing van deze wet te verlenen.