OPGEHEVEN : Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    06 JULI 1970
  • publicatiedatum
    B.S.25/08/1970
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

(opschrift gewijzigd bij Wet 11-3-1986)

(voetnoot 1)

COORDINATIE

Wet 12-7-1974 - B.S. 9-10-1974

Wet 29-6-1983 - B.S. 6-7-1983

Wet 11-3-1986 - B.S. 13-9-1986

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

Wet 20-7-1991 - B.S. 1-8-1991

Decr. 9-4-1992 - B.S. 16-5-1992

Decr. 25-6-1992 - B.S. 11-7-1992

Decr. 28-4-1993 - B.S. 28-5-1993

Decr. 25-2-1997 - B.S. 17-4-1997

Decr. 14-7-1998 - B.S. 29-8-1998

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

Decr. 9-7-2010 - B.S. 31-8-2010

Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.

[...]

Decr. van 27-5-2011

Art. 2.

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

[...]

d) instituut voor buitengewoon onderwijs : elke door de Staat georganiseerde, gesubsidieerde of erkende inrichting voor buitengewoon onderwijs waaraan een internaat verbonden is;

e) tehuis : elk internaat waar gehandicapten worden opgenomen om hen in de mogelijkheid te stellen als externen een inrichting of afdeling voor buitengewoon onderwijs te bezoeken;

[...]

Decr. van 27-5-2011

Art. 3.

[...]

Decr. van 27-5-2011

[...]

Decr. van 27-5-2011

HOOFDSTUK VII. - Reiskosten en kosten van huisonderwijs

Art. 20.

Volgens door [de Vlaamse Regering]¹ per type van buitengewoon onderwijs en per onderwijsniveau, op advies [van de bevoegde afdelingen voor het buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad]¹ vast te stellen regelen, neemt [de Vlaamse Regering]¹ te zijnen laste de reiskosten van de gehandicapten, die zich van hun verblijfplaats, tehuis of pleeggezin naar [de dichtstbijzijnde inrichting, school of afdeling of het dichtstbijzijnde instituut voor buitengewoon onderwijs waar onderwijs verstrekt wordt waarvoor zij geschikt werden verklaard, en dit binnen een groepering naar keuze of van hun verblijfplaats naar het tehuis, instituut of pleeggezin]² begeven, alsmede de kosten van de terugreis [...]², zulks gedurende de gehele tijd dat zij buitengewoon onderwijs volgen. [Onder groepering dient te worden verstaan : een indeling van scholen en vestigingsplaatsen in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs, naargelang ze behoren tot het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs, het gesubsidieerd vrij onderwijs naargelang van de onderscheidene godsdiensten, of het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs.]²

[ ]¹ Decr. 31-7-1990; [ ]² Decr. van 14-7-1998

[...]

Decr. van 27-5-2011

[...]

Decr. van 27-5-2011

- (1): Opgeheven voor het basisonderwijs, met uitzondering van artikel 20, 1ste lid (Decr. 25-2-1997; Art. 182, 4°)