Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    05 JUNI 1989
  • publicatiedatum
    B.S.10/08/1989
  • datum laatste wijziging
    08/02/2010

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 31-7-1990 en B.Vl.R. 30-5-1996)

COORDINATIE

B.Vl.R. 31-7-1990 - B.S. 25-8-1990

B.Vl.R. 5-6-1991 - B.S. 27-8-1991

B.Vl.R. 19-12-1991 - B.S. 19-3-1992

B.Vl.R. 30-5-1996 - B.S. 21-8-1996

B.Vl.R. 9-7-1996 - B.S. 29-8-1996

B.Vl.R. 9-6-1998 - B.S. 9-7-1998

B.Vl.R. 6-10-2000 - B.S. 15-12-2000

B.Vl.R. 19-9-2003 - B.S. 14-11-2003

B.Vl.R. 22-7-2005 - B.S. 8-9-2005

B.Vl.R. 1-9-2006 - B.S. 3-11-2006

B.Vl.R. 24-10-2008 - B.S. 23-1-2009

B.Vl.R. 16-1-2009 - B.S. 17-3-2009

B.Vl.R. 4-9-2009 - B.S. 7-12-2009

B.Vl.R. 9-10-2009 - B.S. 8-2-2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 24, § 2, eerste lid;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 5, § 3, 2°;

Gelet op het protocol van 17 mei 1989 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de schoot van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is toepasselijk op het [voltijds secundair onderwijs en op het deeltijds beroepssecundair onderwijs]¹, met uitsluiting van het buitengewoon secundair onderwijs [...]².

[ ]¹ B.Vl.R. 31-7-1990; [ ]² B.Vl.R. 30-5-1996

Art. 2.

[§ 1.]5 Als algemene vakken worden beschouwd, de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen :

- godsdienst, niet-confessionele zedenleer, eigen cultuur en religie, cultuurbeschouwing;

- Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch;

- klassieke studiën, Grieks, Latijn, antieke cultuur;

- maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde;

- media;

- kunstgeschiedenis;

- wiskunde;

- wetenschappelijk tekenen;

- natuurwetenschappen, biologie, fysica, chemie, biochemie; wetenschappelijke literatuur, ecologie, wetenschappelijk werk;

- economie; socio-economische initiatie;

- esthetica;

- technisch-wetenschappelijke vorming;

- lichamelijke opvoeding;

- [...]6

- psychologie, pedagogie;

- [filosofie;]4

- project algemene vakken;

- artistieke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding;

- exploratie;

- expressie;

- sociale activiteit;

- [sport [[(vanaf 1 september 2002, ter vervanging van het technisch vak sport bedoeld in artikel 4, § 2)]];]²

- informatica;

[- sociologie.]¹

[- cultuurwetenschappen [[(vanaf 1 september 2002)]];

- gedragswetenschappen [[(vanaf 1 september 2002)]];]²

[- psychomotorische oefeningen (tot en met 31 augustus 2002);

- sportactiviteit (tot en met 31 augustus 2002);]³

[- Nederlands voor nieuwkomers.]5

[§ 2. De benaming "Nederlands voor nieuwkomers" is voorbehouden aan het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.]5

[ ]¹ B.Vl.R. 19-12-1991; [ ]² B.Vl.R. 6-10-2000; [ ]³ B.Vl.R. 19-9-2003; [ ]4 B.Vl.R. 22-7-2005; [ ]5 B.Vl.R. 1-9-2006; [ ]6 B.Vl.R. 4-9-2009; [[ ]]19-9-2003

Art. 3.

Als kunstvakken worden beschouwd, de vakken die tot één van de volgende specialiteiten behoren en geen algemene, technische of praktische vakken in de zin van dit besluit zijn :

- algemene muziekleer;

- algemene verbale vorming;

- architecturale vorming;

- architectuurtekenen;

- audiovisuele vorming;

- beeldende kunsten;

- beeldende vorming;

- beeld- en mediacultuur;

- binnenhuiskunst;

- bouwkunst;

- creatief musiceren;

- fotografie;

- [gregoriaanse zang (tot en met 31 augustus 2002);]¹

- hedendaagse dans;

- industriële kunst;

- instrument : accordeon, althoorn, altviool, baryton, blokfluit, bugel, cello, clavecimbel, contrabas, cornet, dwarsfluit, Engelse hoorn, fagot, gamba, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, luit, mandoline, orgel, piano, saxofoon, slagwerk, "traverso", trombone, trompet, tuba, viool;

- instrumentale kamermuziek;

- klank en beeld;

- [klassiek ballet (tot en met 31 augustus 2002);]¹

- klassieke dans;

- koorzang;

- kunstambachten;

- kunstinitiatie;

- lyrische kunst;

- muziekesthetica;

- muziektheorie;

- plastische kunsten;

- praktische harmonie;

- samenspel;

- toegepaste beeldende vorming;

- toneel;

- vocale kamermuziek;

- voordracht en welsprekendheid;

- vrije beeldende vorming;

- waarnemingstekenen;

- zang;

[- instrument : doedelzak.]²

[ ]¹ B.Vl.R. 19-9-2003; [ ]² B.Vl.R. 1-9-2006

Art. 4.

§ 1. De vakken biochemie, biologie, chemie, ecologie, economie, fysica, informatica, natuurwetenschappen en psychologie worden, in afwijking van artikel 2, als technische vakken beschouwd wanneer ze een specifiek gerichte leerinhoud hebben.

In dat geval wordt de vermelding van het vak in het leerplan voorafgegaan door het woord "toegepaste".

§ 2. Als technische vakken worden beschouwd, de vakken die tot één van de volgende specialiteiten behoren en niet vermeld zijn in de artikelen 2, 3 en 5 van dit besluit :

- agrarische technieken;

[- algemene verpleegkunde;]³

- apotheek;

[- autorijtechnieken;]²

- autotechniek;

- bakkerij;

- bio-esthetiek;

- boekhouding;

- bouw;

- carrosserie;

[- centrale verwarming;]²

- dactylografie, stenografie, stenodactylografie;

- dameskappen;

- diamant;

- elektriciteit;

- elekromechanica;

- elektronica;

- gezinstechnieken;

- glastechnieken;

- grafische technieken;

- goud;

- goudsmeden-juwelen;

- grime;

- haartooi;

- handel;

- handelscorrespondentie met vermelding van de taal;

- herenkappen;

- hotel;

- hout;

- houtsculptuur;

- huishoudkunde;

- instrumentenbouw;

- kantoortechnieken;

- koeltechniek;

[- kunststoffen;]²

- landbouw;

- lassen-constructie;

- leder;

- mechanica;

[- medische wetenschappen;]³

- meubelmakerij;

[- militaire vorming (vanaf 1 september 2003);]4

- [mode;]5

- nijverheidstechnieken;

- optiek;

- opvoedkunde;

- orthopedie;

- plastische en decoratieve technieken;

[- podiumtechniek;]6

[- psychiatrische verpleegkunde;]³

- publiciteitstekenen;

- public relations;

- recht;

[- riet- en vlechtwerk;]²

- Rijn- en binnenvaart;

[- sanitair;]²

- scheepvaart;

- schilderen en decoratie;

- schoeisel;

- schrijnwerkerij;

- slagerij;

[- sociale wetenschappen;]³

- [sport (tot en met 31 augustus 2002);]4

- steen- en marmerbewerking;

- tandtechniek;

[- techniek (vanaf 1 september 2010, ter vervanging van het technische vak technologische opvoeding);]8

- technologische opvoeding;

- textiel;

- toerisme;

- tuinbouw;

- uurwerkmaken;

[- veiligheidstechniek;]7

- verkoop;

- [verzorging;]³

- verzorgingstechnieken;

- voeding;

[- nautische technieken;

- zeemanschap;

[[- ziekenhuisverpleegkunde;]]¹

[[- scheepswerktuigkunde.]]² ]¹

[ ]¹ B.Vl.R. 5-6-1991 ; [ ]² B.Vl.R. 19-12-1991; [ ]³ B.Vl.R. 30-5-1996; [ ]4 B.Vl.R. 19-9-2003; [ ]5 B.Vl.R. 22-7-2005; [ ]6 B.Vl.R. 24-10-2008; [ ]7 B.Vl.R. 16-1-2009; [ ]8 B.Vl.R. 9-10-2009; [[ ]]¹ B.Vl.R. 9-7-1996; [[ ]]² B.Vl.R. 9-6-1998

[§ 3. [[De benamingen "algemene verpleegkunde", "medische wetenschappen", "psychiatrische verpleegkunde", "sociale wetenschappen" en "ziekenhuisverpleegkunde", vermeld in paragraaf 2, zijn voorbehouden voor de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.]] ]

B.Vl.R. 30-5-1996; [[ ]] B.Vl.R.9-10-2009

[§ 4. De benaming "militaire vorming" is voorbehouden voor de scholen van de Krijgsmacht.]

B.Vl.R. 19-9-2003

Art. 5.

[Als praktische vakken worden beschouwd :

1° de in de artikelen 3 en 4, § 2, bedoelde vakken waarvan de vermelding in het leerplan wordt voorafgegaan door één van de volgende woorden :

praktische oefeningen, praktijk, [[...]], handvaardigheid, realisatietechnieken;

2° de in artikel 4, § 1, bedoelde vakken waarvan de vermelding in het leerplan wordt voorafgegaan [[door het woord : praktijk]].]

[ ] B.Vl.R. 19-12-1991; [[ ]] B.Vl.R.19-9-2003

[Art. 5bis.

Worden als algemene, kunst-, technische respectievelijk praktische vakken beschouwd : alle algemene, kunst-, technische respectievelijk praktische vakken, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, waarvan de vermelding in het leerplan wordt voorafgegaan door het woord "stage".]

B.Vl.R. 19-9-2003

Art. 6.

Worden opgeheven wat het secundair onderwijs met volledig leerplan betreft met uitsluiting van het buitengewoon secundair onderwijs [...] :

B.Vl.R.30-5-1996

1° het ministerieel besluit van 5 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, de bijzondere vakken, de technische vakken en beroepspraktijk in de middelbare scholen, in de middelbare oefenscholen verbonden aan de middelbare normaalscholen, in de lagere graad van de koninklijke athenea en lycea, in de afdelingen voor lager secundair technisch onderwijs en in de afdelingen voor lager secundair beroepsonderwijs, verbonden aan de inrichtingen voor middelbaar onderwijs, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is;

2° het ministerieel besluit van 5 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, de bijzondere vakken, de technische vakken en beroepspraktijk in de hogere graad van de koninklijke athenea en lycea, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is;

3° het ministerieel besluit van 12 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, bijzondere vakken, technische vakken, beroepspraktijk en van de technische vakken en beroepspraktijk in de lagere secundaire technische scholen en in de lagere secundaire beroepsscholen, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is;

4° het ministerieel besluit van 12 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, bijzondere vakken, technische vakken, beroepspraktijk en van de technische vakken en beroepspraktijk in de hogere secundaire technische scholen, in de hogere secundaire beroepsscholen en in de aanvullende secundaire beroepsscholen, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 maart 1972;

5° het ministerieel besluit van 12 juni 1973 tot vaststelling van de algemene vakken in de hogere secundaire kunstscholen waarvan de onderwijstaal het Nederlands is.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1989.

Art. 8.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.