Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    24 JULI 1996
  • publicatiedatum
    B.S.14/08/1996
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

Het Vlaams parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1996 tot bepaling van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt aan de vakgebonden eindterm Geschiedenis, 14 de volgende zinsnede toegevoegd : ...

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.