Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de diploma's en getuigschriften van secundair onderwijs uitgereikt door de Internationale School van de SHAPE (Belgische afdeling) te Casteau, met de overeenkomstige Belgische diploma's en getuigschriften van secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    13 AUGUSTUS 1971
  • publicatiedatum
    B.S.01/02/1972
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften;

Gelet op het koninklijk besluit van 20juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, inzonderheid op artikel 4, b;

Gelet op het met redenen omkleed advies van de homologatiecommissie voor de diploma's van bekwaamheid voor toelating tot het hoger onderwijs,

Besluit :

Artikel 1.

De hierna vermelde diploma's en getuigschriften uitgereikt door de Internationale School van de SHAPE (Belgische afdeling) te Casteau, worden aanvaard als zijnde gelijkwaardig met de ertegenover vermelde diploma's en getuigschriften uitgereikt door de Belgische inrichtingen voor middelbaar onderwijs :

Maturiteitsdiploma

Gehomologeerd diploma van bekwaamheid voor toelating tot het hoger onderwijs

Getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs

Gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs

Getuigschrift van lager middelbaar onderwijs

Gehomologeerd getuigschrift van lager middelbaar onderwijs

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 1971.