Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs [19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
en betreffende de aanvangsbegeleiding in (semi-)internaten en tehuizen19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
]

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.20/10/1990
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/01/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 05/06/1991 (B.S. 27/08/1991)

(2) B.Vl.R. van 12/06/1991 (B.S. 12/09/1991)

(3) B.Vl.R. van 01/07/1992 (B.S. 21/10/1992)

(4) B.Vl.R. van 22/07/1993 (B.S. 23/12/1993)

(5) B.Vl.R. van 08/06/1994 (B.S. 23/09/1994)

(6) B.Vl.R. van 16/05/1995 (B.S. 20/07/1995)

(7) B.Vl.R. van 28/07/1995 (B.S. 09/12/1995)

(8) B.Vl.R. van 14/05/1996 (B.S. 10/07/1996)

(9) B.Vl.R. van 30/05/1996 (B.S. 21/08/1996)

(10) B.Vl.R. van 21/05/1997 (B.S. 25/06/1997)

(11) B.Vl.R. van 30/06/1998 (B.S. 07/08/1998)

(12) B.Vl.R. van 14/07/1998 (B.S. 29/08/1998)

(13) B.Vl.R. van 08/06/1999 (B.S. 10/09/1999)

(14) Decr. van 20/10/2000 (B.S. 16/12/2000)

(15) B.Vl.R. van 11/06/2004 (B.S. 09/11/2004)

(16) B.Vl.R. van 22/07/2005 (B.S. 25/11/2005)

(17) Decr. van 22/06/2007 (B.S. 21/08/2007)

(18) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(19) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(20) B.Vl.R. van 22/07/2011 (B.S. 16/08/2011)

(21) B.Vl.R. van 07/09/2012 (B.S. 12/11/2012)

(22) B.Vl.R. van 31/05/2013 (B.S. 02/07/2013)

(23) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015)

(24) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 28/08/2015)

(25) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

(26) B.Vl.R. van 07/07/2017 (B.S. 24/08/2017)

(27) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 27/08/2018)

(28) B.Vl.R. van 05/04/2019 (B.S. 13/06/2019)

(29) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(30) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

(31) B.Vl.R. van 12/11/2021 (B.S. 16/02/2022)

(32) B.Vl.R. van 09/09/2022 (B.S. 14/12/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen
;

(33) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 3, § 6, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 1989;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid titel IV - Secundair onderwijs, Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 5;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 25 juni 1990;

Gelet op het protocol van 26 juni 1990 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de schoot van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, laatst gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de scholen op korte termijn op de hoogte moeten zijn van de vaststellingsmodaliteiten van het aantal uren-leraar waarover ze tijdens het schooljaar 1990-1991 zullen kunnen beschikken, teneinde de schoolorganisatie in al zijn aspecten te materialiseren;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleiding

Artikel 1.

[31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022

Dit besluit is van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs.

Dit besluit is niet van toepassing op de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen.

31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

HOOFDSTUK II. - Alle [21B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
scholen21B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] behoudens deze voor zeevisserijonderwijs [18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 2.

Vanaf 1 september 1990 wordt aan elke school een aantal wekelijkse uren-leraar toegekend.

Art. 3.

[31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
...31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Art. 4.

[31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022

§1. Het aantal uren-leraar voor het onderwijzen van vakken, zonder rekening te houden met de vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie, wordt op de volgende wijze vastgesteld:

1° elke leerling genereert een coëfficiënt uren-leraar naargelang van het gevolgde structuuronderdeel als vermeld in bijlage 1. Bijlage 1 vermeldt ook voor elk structuuronderdeel van de tweede en de derde graad de discipline waarin dat structuuronderdeel is ondergebracht voor de vaststelling van de financiering, als dat van toepassing is;

2° per afzonderlijke leerlingengroep genereert elke leerling een extra coëfficiënt uren-leraar op de volgende wijze, die gebaseerd is op degressiviteit:

a) leerlingengroep eerste graad: eerste leerjaar A + tweede leerjaar A:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,65;

2) schijf van 26 tot en met 50 leerlingen: 0,35;

3) schijf van 51 tot en met 100 leerlingen: 0,20;

4) schijf vanaf de 101ste leerling: nihil;

b) leerlingengroep eerste graad: eerste leerjaar B + tweede leerjaar B:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,60;

2) schijf van 26 tot en met 50 leerlingen: 0,30;

3) schijf van 51 tot en met 100 leerlingen: 0,15;

4) schijf vanaf de 101ste leerling: nihil;

c) leerlingengroep onthaaljaar:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,65;

2) schijf van 26 tot en met 50 leerlingen: 0,35;

3) schijf van 51 tot en met 100 leerlingen: 0,20;

4) schijf vanaf de 101ste leerling: nihil;

d) leerlingengroep tweede graad ASO:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,45;

2) schijf van 26 tot en met 50 leerlingen: 0,25;

3) schijf van 51 tot en met 100 leerlingen: 0,15;

4) schijf vanaf de 101ste leerling: nihil;

e) leerlingengroep tweede graad TSO:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,50;

2) schijf van 26 tot en met 75 leerlingen: 0,30;

3) schijf van 76 tot en met 150 leerlingen: 0,10;

4) schijf vanaf de 151ste leerling: nihil;

f) leerlingengroep tweede graad BSO:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,60;

2) schijf van 26 tot en met 75 leerlingen: 0,30;

3) schijf van 76 tot en met 150 leerlingen: 0,15;

4) schijf vanaf de 151ste leerling: nihil;

g) leerlingengroep derde graad ASO met inbegrip van, binnen de modernisering, de Se-n-Se die voorbereiden op hoger onderwijs en behoren tot de discipline modern:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,45;

2) schijf van 26 tot en met 50 leerlingen: 0,25;

3) schijf van 51 tot en met 100 leerlingen: 0,15;

4) schijf vanaf de 101ste leerling: nihil;

h) leerlingengroep derde graad TSO:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,50;

2) schijf van 26 tot en met 75 leerlingen: 0,30;

3) schijf van 76 tot en met 150 leerlingen: 0,10;

4) schijf vanaf de 151ste leerling: nihil;

i) leerlingengroep derde graad BSO zonder HBO verpleegkunde maar met inbegrip van, binnen de modernisering, de Se-n-Se als beroepsgerichte specialisatie:

1) schijf van 1 tot en met 25 leerlingen: 0,60;

2) schijf van 26 tot en met 75 leerlingen: 0,30;

3) schijf van 76 tot en met 150 leerlingen: 0,15;

4) schijf vanaf de 151ste leerling: nihil.

§2. [33B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Het aantal uren-leraar dat berekend wordt conform paragraaf 1, wordt op de volgende wijze verhoogd voor scholen met hoofdvestigingsplaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die behoren tot een scholengemeenschap of met hoofdvestigingsplaats in een gemeente met minder dan 125 inwoners per km2 , waarbij de verhoging behouden blijft gedurende vier schooljaren nadat de norm van 125 inwoners per km2 is overschreden:

1° 0,10 uren-leraar per leerling van de eerste graad;

2° 0,20 uren-leraar per leerling van de tweede graad, de derde graad of HBO verpleegkunde.

33B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§3. Als een school overgaat tot afbouw doordat ze de rationalisatienorm niet bereikt, wordt de coëfficiëntenregeling vervangen door een pakket wekelijkse uren-leraar dat wordt toegekend voor de volledige duur van het schooljaar. Dat pakket wekelijkse uren-leraar wordt vastgesteld en toegekend door de Vlaamse Regering op voorstel van het schoolbestuur in kwestie dat moet aantonen dat voormeld pakket noodzakelijk is om tijdens de afbouw van de school de goedgekeurde leerplannen te kunnen realiseren.

§4. De coëfficiëntenregeling, vermeld in paragraaf 1 en 2, en met uitzondering van HBO verpleegkunde, wordt vervangen door een minimumpakkettenregeling die is opgenomen in de volgende bijlagen voor de volgende scholen:

1° in bijlage 1bis, die bij dit besluit is gevoegd, voor de volgende scholen:

a) de scholen die onder de toepassing vallen van artikel 190 of 191 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;

b) de scholen met hoofdvestigingsplaats in een gemeente met minimaal 125 en maximaal 250 inwoners per km2 ;

c) de scholen waarvan meer dan 75% van de regelmatige leerlingen in een internaat verblijven;

2° in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, voor de volgende scholen:

a) de scholen die onder de toepassing vallen van artikel 192 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;

b) de scholen met hoofdvestigingsplaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

c) de scholen met hoofdvestigingsplaats in een gemeente met minder dan 125 inwoners per km2 ;

3° in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, voor de scholen die onder de toepassing vallen van artikel 193, 194 of 197 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.

Een minimumpakkettenregeling kan worden vervangen als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° het resultaat van de regeling in kwestie is voordeliger dan het resultaat van de berekening via de coëfficiëntenregeling;

2° de verhouding tussen MP en Y is groter dan of gelijk aan 15%, waarbij:

a) MP = het aantal uren-leraar bij toepassing van deze paragraaf;

b) Y = het aantal uren-leraar bij toepassing van paraaf 1 en 2 en deze paragraaf;

3° de verhouding tussen CF en MP is kleiner dan of gelijk aan 85%, waarbij:

a) CF = het aantal uren-leraar bij toepassing van paragraaf 1 en 2 op die structuuronderdelen die bij toepassing van deze paragraaf in aanmerking komen;

MP = het aantal uren-leraar bij toepassing van deze paragraaf.

31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
] [11B.Vl.R. van 30/06/1998
B.S. 07/08/1998

Art. 4bis.

Voor de structuuronderdelen [15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
van het algemeen en het technisch secundair onderwijs met in de benaming de component topsport15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
] gelden de volgende bepalingen :

1° bij de toepassing van artikel 4 worden de leerlingen waaraan een topsportstatuut A is toegekend overeenkomstig het topsportconvenant dat is afgesloten tussen de onderwijs- en de sportsector, niet in aanmerking genomen; voor elke desbetreffende regelmatige leerling wordt daarentegen aan de school 2,9 uren-leraar toegekend;

2° behoudens indien het leerlingen betreft waarvoor toepassing wordt gemaakt van het in 3° gestelde, worden bij de toepassing van artikel 4 de leerlingen waaraan een topsportstatuut B is toegekend overeenkomstig hetzelfde topsportconvenant, wel in aanmerking genomen. In voorkomend geval worden, wat de schijven betreft bedoeld in [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
artikel 4, §1, 2°31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
] , deze leerlingen geteld in de schijf met de hoogste coëfficiënt; bij overschrijding van deze schijf met uitsluitend dergelijke leerlingen, worden ze geteld in de onmiddellijk daaropvolgende schijf, en zo verder;

3° de vaststelling van het aantal uren-leraar op basis van het in 1° en 2° gestelde, wordt vervangen door de toekenning aan de school van een forfaitair pakket van 20 uren-leraar per leerjaar in maximum één van [15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
beide onderwijsvormen15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
] voor zover voordeliger dan het resultaat met de coëfficiëntenberekening.

11B.Vl.R. van 30/06/1998
B.S. 07/08/1998
] [11B.Vl.R. van 30/06/1998
B.S. 07/08/1998

Art. 4ter.

[15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
In afwijking van artikel 4 wordt aan het Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht een pakket van 520 uren-leraar toegekend voor zover deze school een zesjarige onderwijsstructuur heeft. De bevoegde inspectie van het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap evalueert jaarlijks de aanwending en opportuniteit van dit pakket uren-leraar met het oog op eventuele bijsturing.15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
]

11B.Vl.R. van 30/06/1998
B.S. 07/08/1998
]

Art. 5.

[31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022

§1. Aan de scholen die binnen het studiegebied of het domein land- en tuinbouw ten minste één van de structuuronderdelen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, organiseren, wordt een specifiek aantal uren-leraar toegekend. Dat aantal uren-leraar, dat overeenstemt met twee dan wel meer voltijdse betrekkingen in het ambt van leraar secundair onderwijs belast met praktische vakken in de tweede en derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs, laat de school toe om het volgende te doen:

1° de culturen, de serres en de veestapel die van de school afhangen, uitbaten en onderhouden;

2° tijdens de praktijklessen aan de leerlingen van het studiegebied of domein land- en tuinbouw illustratieve demonstraties geven die rekening houden met de technische en technologische ontwikkelingen in de sector.

§2. Aan elke school, vermeld in paragraaf 1, worden minstens 58 uren-leraar, wat overeenkomt met twee voltijdse betrekkingen, toegekend. Dat aantal wordt op de volgende wijze vermeerderd, waarbij als “regelmatige leerlingen” de leerlingen in aanmerking worden genomen van elk structuuronderdeel uit het studiegebied of het domein land- en tuinbouw met een wekelijkse lessentabel die praktijkvakken bevat:

1° 29 uren-leraar, wat overeenkomt met één betrekking, als de school op de gebruikelijke teldatum voor het eerste schooljaar de oprichtingsnorm van 71 regelmatige leerlingen bereikt en vanaf het daaropvolgende schooljaar de behoudsnorm van 61 regelmatige leerlingen;

2° 58 uren-leraar, wat overeenkomt met twee betrekkingen, als de school op de gebruikelijke teldatum voor het eerste schooljaar de oprichtingsnorm van 101 regelmatige leerlingen bereikt en vanaf het daaropvolgende schooljaar de behoudsnorm van 91 regelmatige leerlingen;

3° 87 uren-leraar, wat overeenkomt met drie betrekkingen, als de school op de gebruikelijke teldatum voor het eerste schooljaar de oprichtingsnorm van 171 regelmatige leerlingen bereikt en vanaf het daaropvolgende schooljaar de behoudsnorm van 161 regelmatige leerlingen.

Het aantal uren-leraar, vermeld in het eerste lid, blijft toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt. Vanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt

31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Art. 6.

§ 1. [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
[33B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Het aantal uren-leraar uitsluitend voorbehouden voor het onderwijzen van de vakken godsdienst - waarbij elke erkende godsdienst een apart vak is -, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie, wordt afzonderlijk vastgesteld per vak, per leerjaar en - waar toepasselijk – per onderwijsvorm, en dat op basis van de volgende splitsingsnormen33B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] :31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

1° in het eerste leerjaar A en [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar A31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
] :

- 26 leerlingen voor 2 klassen;

- 51 leerlingen voor 3 klassen;

- 76 leerlingen voor 4 klassen;

- enz. per volledige schijf van 25 leerlingen;

2° in het eerste leerjaar B [6B.Vl.R. van 16/05/1995
B.S. 20/07/1995
...6B.Vl.R. van 16/05/1995
B.S. 20/07/1995
] :

- 16 leerlingen voor 2 klassen;

- 31 leerlingen voor 3 klassen;

- 46 leerlingen voor 4 klassen;

enz. per volledige schijf van 15 leerlingen;

3° in [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar B31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
] :

- 18 leerlingen voor 2 klassen;

- 35 leerlingen voor 3 klassen;

- 52 leerlingen voor 4 klassen;

- enz. per volledige schijf van 17 leerlingen;

4° in de tweede en de derde graad [18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] :

- 28 leerlingen voor 2 klassen;

- 55 leerlingen voor 3 klassen;

- 82 leerlingen voor 4 klassen;

- enz. per volledige schijf van 27 leerlingen.

[31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
Het eerste lid is niet van toepassing op de structuuronderdelen van het derde leerjaar van de derde graad die niet leiden tot een diploma van secundair onderwijs en op HBO verpleegkunde.31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

§ 2. Voor het bepalen [5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994
per afzonderlijk leerjaar en onderwezen leerplan5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994
] van het aantal klassen godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie in de scholen van het Gemeenschapsonderwijs alsmede in de scholen van het gesubsidieerd officieel en vrij niet-confessioneel onderwijs, geldt de volgende regeling voor de minst gevolgde vakken :

- 10 leerlingen voor 2 klassen;

- 21 leerlingen voor 3 klassen;

- 28 leerlingen voor 4 klassen;

- enz. per volledige schijf van 7 leerlingen.

Het aantal klassen van de minst gevolgde vakken mag het aantal klassen van het meest gevolgde vak nooit overschrijden.

[6B.Vl.R. van 16/05/1995
B.S. 20/07/1995

§ 2. bis. De leerlingen van het onthaaljaar die niet voor de meest gevolgde cursus godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie hebben gekozen, worden in aanmerking genomen :

- voor de toepassing van het in § 1, 1° gestelde : indien in de school geen eerste leerjaar B maar wel een eerste leerjaar A wordt ingericht;

- voor de toepassing van het in § 1, 2° gestelde : indien in de school een eerste leerjaar B wordt ingericht;

- voor de toepassing van het in § 1, 4° gestelde, toegespitst op het eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs : indien in de school geen eerste leerjaar A en B maar wel een eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs wordt ingericht;

- voor de toepassing van het in § 1, 4° gestelde, toegesplitst op het eerste leerjaar van de tweede graad van het algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs : indien in de school geen eerste leerjaar A en B en geen eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs wordt ingericht maar wel een eerste leerjaar van de tweede graad van het algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs.

6B.Vl.R. van 16/05/1995
B.S. 20/07/1995
]

§ 3. Voor het bepalen van het aantal in de §§ 1 en 2 bedoelde klassen, wordt het aantal regelmatige leerlingen op 1 februari van het voorafgaand schooljaar als basis gehanteerd.

[3B.Vl.R. van 01/07/1992
B.S. 21/10/1992

Indien op 1 oktober of op de eerstvolgende lesdag indien voormelde datum op een vrije dag valt, van een bepaald schooljaar voor een curcus godsdienst of niet-confessionele zedenleer onderwezen in een bepaald leerjaar en volgens een bepaald leerplan, leerlingen zijn ingeschreven waarvoor op 1 februari van het voorafgaande schooljaar of van de eerstvolgende lesdag indien laatstgenoemde datum op een vrije dag valt, geen leerlingen hebben gekozen, dan wordt voor deze cursus in het betrokken leerjaar en voor het betrokken leerplan het aantal klassen bepaald op basis van het aantal regelmatige leerlingen op eerstvernoemde datum.

De klassen godsdienst of niet-confessionele zedenleer die kunnen georganiseerd of gesubsidieerd worden in een bepaald leerjaar en volgens een bepaald leerplan op basis van de telling van 1 februari van het voorafgaande schooljaar of van de eerstvolgende lesdag indien deze datum op een vrije dag valt, maar waarvoor op 1 oktober van het lopende schooljaar of op de eerstvolgende lesdag indien deze datum op een vrije dag valt, geen leerlingen zijn ingeschreven, worden in mindering gebracht van het aantal klassen berekend op basis van het aantal regelmatige leerlingen op eerstvernoemde datum.

Voor nieuw opgerichte of in opbouw zijnde scholen geldt evenwel als datum 1 oktober van het betrokken schooljaar, met dien verstande dat voor het daaropvolgend schooljaar de datum van 1 februari van het voorafgaande schooljaar van toepassing wordt.

Onder "in opbouw zijnde scholen" wordt verstaan scholen die tijdens opeenvolgende schooljaren hun onderwijsaanbod geleidelijk uitbreiden, leerjaar na leerjaar, te beginnen met het eerste leerjaar van de eerste graad.

Voor de scholen die op 1 februari van een bepaald schooljaar niet [13B.Vl.R. van 08/06/1999
B.S. 10/09/1999
de rationalisatienorm bereiken, bedoeld [19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
in de codificatie betreffende het secundair onderwijs19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] 13B.Vl.R. van 08/06/1999
B.S. 10/09/1999
] en bijgevolg verplicht zijn over te gaan tot [4B.Vl.R. van 22/07/1993
B.S. 23/12/1993
opheffing wordt de tellingsdatum vastgesteld op 1 oktober van dat schooljaar waarin deze opheffing een aanvang neemt4B.Vl.R. van 22/07/1993
B.S. 23/12/1993
] .

[18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

3B.Vl.R. van 01/07/1992
B.S. 21/10/1992
]

§ 4. Het aantal klassen, berekend overeenkomstig de §§ 1 tot en met 3, wordt vermenigvuldigd met het corresponderend aantal wekelijkse lestijden voor bedoelde vakken. Het resultaat wordt uitgedrukt in een aantal uren-leraar.

Art. 7.

§ 1. Voor een school die op 1 september van een bepaald schooljaar ontstaat uit fusie, wordt voor de berekening van het aantal uren-leraar [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
...31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
] de onderscheiden aantallen aanwendbare uren-leraar en aantallen regelmatige leerlingen [18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
de decretaal bepaalde teldatum of teldata18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] van het voorafgaand schooljaar van de tot de fusie toegetreden schoolen, samengevoegd, waarna de gestelde bewerkingen worden uitgevoerd.

[5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994
...5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994
]

§ 2. Voor een school die op 1 september van een bepaald schooljaar ontstaat door afsplitsing, alsmede voor de overblijvende school, wordt voor de berekening van het aantal uren-leraar, [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
...31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
] de onderscheiden aantallen aanwendbare uren-leraar en aantallen regelmatige leerlingen [18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
de decretaal bepaalde teldatum of teldata18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] van het voorafgaand schooljaar van de structuuronderdelen die ingevolge de afsplitsing tot de onderscheiden nieuwe schoolen behoren, in aanmerking genomen, waarna de gestelde bewerkingen worden uitgevoerd.

[5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994
...5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994
]

[20B.Vl.R. van 22/07/2011
B.S. 16/08/2011

Art. 7bis.

[21B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012

Bovenop het volgens artikel 4 en 6 berekend pakket uren-leraar, [25B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
wordt25B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
] aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen een forfaitair pakket van 100 uren-leraar toegekend, onder de volgende gezamenlijke voorwaarden :

1) het schoolbestuur of een derde partner verleent [22B.Vl.R. van 31/05/2013
B.S. 02/07/2013
per schooljaar een cofinanciering van minimaal de totale loonkost corresponderend met het toegekende forfaitair pakket van 100 uren-leraar22B.Vl.R. van 31/05/2013
B.S. 02/07/2013
] ;

2) de betrokken uren-leraar mogen uitsluitend worden aangewend voor de organisatie van lessen of lesgebonden activiteiten in het ambt van leraar of als voordrachtgever, voorbehouden voor de leerlingen van de balletopleiding binnen het voltijds secundair onderwijs.

21B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] 20B.Vl.R. van 22/07/2011
B.S. 16/08/2011
]

HOOFDSTUK III. - Scholen voor zeevisserijonderwijs

Art. 8.

Vanaf 1 september 1990 wordt aan elke school voor zeevisserijonderwijs een aantal wekelijkse uren-leraar toegekend.

Art. 9.

Het aantal wekelijkse uren-leraar [19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
...19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] is opgebouwd uit :

1° een aantal uren-leraar voor het onderwijzen van vakken zonder rekening te houden met de vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie.

2° een aantal uren-leraar uitsluitend voorbehouden voor het onderwijzen van de vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie.

Art. 10.

[7B.Vl.R. van 28/07/1995
B.S. 09/12/1995

§ 1. Het aantal uren-leraar bedoeld in artikel 9, punt 1, wordt vastgesteld als volgt :

1° voor het eerst leerjaar A, [29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
het tweede leerjaar A (vanaf 2020-2021), het tweede leerjaar van de eerste graad (tot en met 2019-2020)29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] en de tweede graad van het technisch secundair onderwijs :

a) 130 uren-leraar voor zover elk leerjaar gemiddeld minstens 6 regelmatige leerlingen telt;

b) 100 uren-leraar voor zover elk leerjaar gemiddeld minstens 5 regelmatige leerlingen telt;

c) 70 uren-leraar voor zover elk leerjaar gemiddeld minstens 4 regelmatige leerlingen telt;

d) 30 uren-leraar voor zover elk leerjaar gemiddeld minder dan 4 regelmatige leerlingen telt;

2° [29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
voor het eerste leerjaar B, het tweede leerjaar B (vanaf 2020-2021), het beroepsvoorbereidend leerjaar (tot en met 2019-2020) en de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs: 25 uren-leraar per leerjaar;29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

3° voor het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs tijdens het schooljaar 1995-1996 : 54 uren-leraar;

4° voor de derde graad van het technisch secundair onderwijs vanaf het schooljaar 1996-1997 :

a) 68 uren-leraar voor zover elk leerjaar gemiddeld minstens 4 regelmatige leerlingen telt;

b) 34 uren-leraar voor zover elk leerjaar gemiddeld minder dan 4 regelmatige leerlingen telt;

5° het aantal uren-leraar bedoeld in 1° en 3° wordt vermeerderd met 20 uren-leraar per leerjaar van de tweede of derde graad dat twee opties omvat.

7B.Vl.R. van 28/07/1995
B.S. 09/12/1995
]

§ 2. Het aantal uren-leraar, bedoeld in artikel 9°, 2°, wordt op dezelfde wijze berekend als in artikel 6.

[7B.Vl.R. van 28/07/1995
B.S. 09/12/1995

§ 3. [15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
In afwijking van § 1 wordt aan het Provinciaal Maritiem Instituut Knokke-Heist een pakket van 602 uren-leraar toegekend voor zover deze school een zesjarige onderwijsstructuur heeft. [16B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 25/11/2005
Het vermelde pakket blijft toegekend als het Provinciaal Maritiem Instituut wordt overgedragen aan een ander [21B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
schoolbestuur21B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] en, hetzij als autonome school hetzij als vestigingsplaats van een andere school, blijft bestaan met een zesjarige onderwijsstructuur en een maritiem opleidingsaanbod.16B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 25/11/2005
] De bevoegde inspectie van het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap evalueert jaarlijks de aanwending en opportuniteit van dit pakket uren-leraar met het oog op eventuele bijsturing. 15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
]

7B.Vl.R. van 28/07/1995
B.S. 09/12/1995
]

HOOFDSTUK IV. - scholen gelegen in de Bondsrepubliek Duitsland

Art. 11 en 12.

[15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
...15B.Vl.R. van 11/06/2004
B.S. 09/11/2004
]

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 13.

[3B.Vl.R. van 01/07/1992
B.S. 21/10/1992
[16B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 25/11/2005

Het aantal uren-leraar dat het resultaat is van de berekeningen, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, wordt aangewend :

1° naar rata van [30B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
96,5730B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
] voor de uren-leraar godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie;

2° naar rata van 98,57 % voor de uren-leraar volgens de minimumpakkettenregeling;

3° naar rata van 96,57 % voor de uren-leraar volgens de coëfficiëntenregeling.

In afwijking hiervan worden de uren-leraar, gebaseerd op artikel 4bis, 1° en 3°, artikel 4ter [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
, artikel 531B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
] en artikel 10, § 1 en § 3, aangewend naar rata van 100 %.

16B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 25/11/2005
]

[29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
In afwijking hiervan worden de uren-leraar, berekend in toepassing van de bepalingen van dit besluit, voor de scholen in Voeren aangewend naar rata van 100%.29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

Indien de berekening van dit percentage een resultaat oplevert waarvan het cijfer na de komma minder dan .50 bedraagt, dan wordt dit cijfer weggelaten; cijfer na de komma van .50 of meer opgetrokken naar de hogere eenheid.

3B.Vl.R. van 01/07/1992
B.S. 21/10/1992
] [18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010

Art. 13bis.

Voor de eventuele aanwending van uren-leraar in de vorm van aanwerving van voordrachtgevers, door middel van omzetting van die uren-leraar in een krediet, gelden de volgende bepalingen :

1° [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
voordrachtgevers kunnen worden ingeschakeld in al de structuuronderdelen, vermeld in artikel 211, §3 of §3bis, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, naargelang van het geval;31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

2° van de door de school toegepaste wekelijkse lessentabel van een structuuronderdeel als vermeld in 1°, wordt het aantal uren dat wordt voorbehouden voor voordrachtgevers, vermenigvuldigd met veertig, respectievelijk twintig voor een opleiding Se-n-Se of hoger beroepsonderwijs die slechts één semester wordt aangeboden, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat aantal jaaruren wordt vermenigvuldigd met het aantal klassen dat in het structuuronderdeel in kwestie is gevormd. Het resultaat, opgegeven als het totale aantal jaaruren, wordt voor 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld. Dat resultaat kan in de loop van het schooljaar niet meer worden gewijzigd, behoudens vermindering bij overmacht;

3° het krediet voor voordrachtgevers wordt vastgesteld op 34,27 euro per omgezet uur-leraar. Dat krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

4° het product van het totale aantal jaaruren met het geïndexeerde krediet vormt het totale krediet dat voorbehouden is voor de aanwerving van voordrachtgevers. Het wordt toegekend door middel van een voorschot van 25 % van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 75 % in de loop van de maand juni die daarop volgt.

18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] [18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010

Art. 13ter.

Voor de eventuele overdracht van uren-leraar naar een hogeschool waarmee wordt samengewerkt door een school die Se-n-Se of hoger beroepsonderwijs organiseert, door middel van omzetting van die uren-leraar in een krediet, gelden de volgende bepalingen :

1° van het wekelijkse pakket uren-leraar waarover de school beschikt, wordt het aantal uren dat als dusdanig wordt omgezet, vermenigvuldigd met veertig, respectievelijk twintig voor een opleiding Se-n-Se of hoger beroepsonderwijs die slechts één semester wordt aangeboden, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Het resultaat, dat in de loop van het schooljaar niet meer kan worden gewijzigd, wordt voor 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het [23B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen23B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] meegedeeld;

2° het krediet dat wordt toegepast bij de omzetting, wordt vastgesteld op 34,27 euro per omgezet uur-leraar. Dat krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

3° het product van het aantal jaaruren met het geïndexeerde krediet vormt het totale krediet dat wordt toegekend aan de hogeschool. Het wordt toegekend door middel van een voorschot van 25 % van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 75 % in de loop van de maand juni die daarop volgt.

18B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 14.

[32B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022
Conform artikel 211, § 4, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, kunnen uren-leraar als volgt in punten worden omgezet:

a) 12 uren-leraar = 31,5 punten voor aanwending in een of meer betrekkingen met bekwaamheidsbewijs ten minste secundair onderwijs in een wervingsambt van het ondersteunend personeel;

b) 23 uren-leraar = 63 punten voor aanwending in een of meer betrekkingen met bekwaamheidsbewijs ten minste secundair onderwijs in een wervingsambt van het ondersteunend personeel;

c) 12 uren-leraar = 41 punten voor aanwending in een of meer betrekkingen met bekwaamheidsbewijs ten minste bachelor in een wervingsambt van het ondersteunend personeel;

d) 23 uren-leraar = 82 punten voor aanwending in een of meer betrekkingen met bekwaamheidsbewijs ten minste bachelor in een wervingsambt van het ondersteunend personeel;

e) 12 uren-leraar = 60 punten voor aanwending in een of meer betrekkingen met bekwaamheidsbewijs ten minste master in een wervingsambt van het ondersteunend personeel;

f) 23 uren-leraar = 120 punten voor aanwending in een of meer betrekkingen met bekwaamheidsbewijs ten minste master in een wervingsambt van het ondersteunend personeel.

(voetnoot 1)

32B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022
]

Art. 15.

[4B.Vl.R. van 22/07/1993
B.S. 23/12/1993
...4B.Vl.R. van 22/07/1993
B.S. 23/12/1993
]

[2B.Vl.R. van 12/06/1991
B.S. 12/09/1991

Art. 15bis.

[3B.Vl.R. van 01/07/1992
B.S. 21/10/1992
...3B.Vl.R. van 01/07/1992
B.S. 21/10/1992
]

2B.Vl.R. van 12/06/1991
B.S. 12/09/1991
] [2B.Vl.R. van 12/06/1991
B.S. 12/09/1991

Art. 15ter.

[17Decr. van 22/06/2007
B.S. 21/08/2007
...17Decr. van 22/06/2007
B.S. 21/08/2007
]

2B.Vl.R. van 12/06/1991
B.S. 12/09/1991
] [2B.Vl.R. van 12/06/1991
B.S. 12/09/1991

Art. 15quater.

[13B.Vl.R. van 08/06/1999
B.S. 10/09/1999
Overgedragen uren-leraar tussen schoolen van eenzelfde scholengemeenschap of tussen schoolen van hetzelfde net behorend tot een andere scholengemeenschap, bedoeld in [19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 20 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs19B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] mogen, voorzover die uren-leraar zijn berekend op basis van artikel 6, in de andere school(en) enkel voor de vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie worden gebruikt. 13B.Vl.R. van 08/06/1999
B.S. 10/09/1999
]

2B.Vl.R. van 12/06/1991
B.S. 12/09/1991
] [29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

Art. 15quinquies.

Een instelling die in uitvoering van artikel III.47, § 4, van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, ingevoegd bij het decreet van 15 maart 2019, beslist om de uren voor aanvangsbegeleiding in het kader van een samenwerkingsverband "aanvangsbegeleiding" samen te leggen met een of meer instellingen, draagt daarvoor deze uren over naar een instelling die, conform de afspraken, binnen het samenwerkingsverband is aangeduid.

De betrekking die wordt ingericht op basis van overgedragen uren komt niet in aanmerking voor vacantverklaring en de inrichtende macht kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekking.

29B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

Art. 16.

[8B.Vl.R. van 14/05/1996
B.S. 10/07/1996
...8B.Vl.R. van 14/05/1996
B.S. 10/07/1996
]

[5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994

Art. 16bis.

§ 1. De vaststelling van de criteria en de aanwending van het pakket "uren-leraar" in het Gemeenschapsonderwijs geschiedt na een overleg in het bevoegd overlegcomité, opgericht krachtens de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van deze wet.

§ 2. De vaststelling van de criteria en de aanwending van het pakket "uren-leraar" in het gesubsidieerd onderwijs geschiedt na overleg in de participatieraad.

5B.Vl.R. van 08/06/1994
B.S. 23/09/1994
]

Art. 17.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1990.

Art. 18.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

[31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022

Bijlage 1

[33B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Overzicht van de coëfficiënten uren-leraar voor de structuuronderdelen van de eerste, de tweede en de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs en het structuuronderdeel HBO verpleegkunde33B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Bijlage [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
1bis. Minimumpakketten categorie 1 als vermeld in artikel 4, §4, eerste lid, 1°31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

A. Eerste graad

Het eerste leerjaar A en [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar A31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Het eerste leerjaar B en [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar B31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Uitsluitend het eerste leerjaar B of uitsluitend [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar B31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Een pakker van 61 uren-leraar indien minimum 20 leerlingen

Een pakket van 63uren-leraar indien minimum 20 leerlingen

Een pakket van 31 uren-leraar indien minimum 10 leerlingen

B. Tweede graad

A.S.O.

B.S.O.

K.S.O.

T.S.O.

- een pakket van 86 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid over juist twee disciplines en twee structuuronderdelen per discipline

- een pakket van 172 uren-leraar indien minstens 36 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 36 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 36 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 60 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen

- een pakket van 120 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid over juist twee disciplines

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid onver juist twee disciplines;

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen in juist één discipline

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen in juist één discipline

C. Derde graad

A.S.O.

B.S.O.

K.S.O.

T.S.O.

- een pakket van 86 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid over juist twee disciplines en twee structuuronderdelen per discipline;

- een pakket van 172 uren-leraar indien minstens 36 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 36 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 36 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 60 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen;

- een pakket van 120 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 24 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 16 leerlingen in juist één discipline.

Het hierboven weergegeven aantal disciplines heeft betrekking op het tweede leerjaar van de betrokken graad en de betrokken onderwijsvorm, tenzij in de school uitsluitend het eerste leerjaar van de betrokken graad en de betrokken onderwijsvorm werd georganiseerd.

Bijlage 2 [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
Minimumpakketten categorie 3 als vermeld in artikel 4, §4, eerste lid, 3°31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

A. Eerste graad

Het eerste leerjaar A en [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar A31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Het eerste leerjaar B en [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar B31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Uitsluitend het eerste leerjaar B of uitsluitend [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
het tweede leerjaar B31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

Een pakker van 61 uren-leraar indien minimum 16 leerlingen

Een pakket van 63uren-leraar indien minimum 16 leerlingen

Een pakket van 31 uren-leraar indien minimum 8 leerlingen

B. Tweede graad

A.S.O.

B.S.O.

K.S.O.

T.S.O.

- een pakket van 86 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines en twee structuuronderdelen per discipline

- een pakket van 172 uren-leraar indien minstens 27 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 27 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 27 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 60 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen

- een pakket van 120 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen in juist één discipline

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen in juist één discipline

C. Derde graad

A.S.O.

B.S.O.

K.S.O.

T.S.O.

- een pakket van 86 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines en twee structuuronderdelen per discipline;

- een pakket van 172 uren-leraar indien minstens 27 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 27 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 27 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 60 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen;

- een pakket van 120 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 18 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 12 leerlingen in juist één discipline.

Het hierboven weergegeven aantal disciplines heeft betrekking op het tweede leerjaar van de betrokken graad en de betrokken onderwijsvorm, tenzij in de school uitsluitend het eerste leerjaar van de betrokken graad en de betrokken onderwijsvorm werd georganiseerd.

Bijlage 3. [31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
Minimumpakketten categorie 3 als vermeld in artikel 4, §4, eerste lid, 3°31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

A. Eerste graad

Het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar van de eerste graad

Het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar

Uitsluitend het eerste leerjaar B of uitsluitend het beroepsvoorbereidend leerjaar

Een pakker van 61 uren-leraar indien minimum 10 leerlingen

Een pakket van 63uren-leraar indien minimum 10 leerlingen

Een pakket van 31 uren-leraar indien minimum 5 leerlingen

B. Tweede graad

A.S.O.

B.S.O.

K.S.O.

T.S.O.

- een pakket van 86 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines en twee structuuronderdelen per discipline

- een pakket van 172 uren-leraar indien minstens 22 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 22 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 22 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 60 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen

- een pakket van 120 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen in juist één discipline

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen in juist één discipline

C. Derde graad

A.S.O.

B.S.O.

K.S.O.

T.S.O.

- een pakket van 86 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines en twee structuuronderdelen per discipline;

- een pakket van 172 uren-leraar indien minstens 22 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 22 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 156 uren-leraar indien minstens 22 leerlingen gespreid over juist drie disciplines;

- een pakket van 60 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen;

- een pakket van 120 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 112 uren-leraar indien minstens 15 leerlingen gespreid over juist twee disciplines;

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen in juist één discipline.

- een pakket van 68 uren-leraar indien minstens 10 leerlingen in juist één discipline.

Het hierboven weergegeven aantal disciplines heeft betrekking op het tweede leerjaar van de betrokken graad en de betrokken onderwijsvorm, tenzij in de school uitsluitend het eerste leerjaar van de betrokken graad en de betrokken onderwijsvorm werd georganiseerd.

Bijlage 4

[31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022

Overzicht van de structuuronderdelen waarvan een school ten minste één moet organiseren om in aanmerking te komen voor een specifiek aantal uren-leraar "teeltleider land- en tuinbouw" als vermeld in artikel 5, §1

31B.Vl.R. van 12/11/2021
B.S. 16/02/2022
]

- (1): Artikel 14 treedt buiten werking op 31/08/2025 (art. 25 van het BVR. 09/09/2022 (B.S. 14/12/2022)