Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.

  • goedkeuringsdatum
    16 SEPTEMBER 1997
  • publicatiedatum
    B.S.31/10/1997
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2019

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 24-10-2008)

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 21/03/2003 (B.S. 09/09/2003)

(2) B.Vl.R. van 09/05/2003 (B.S. 22/09/2003)

(3) B.Vl.R. van 04/06/2004 (B.S. 12/11/2004)

(4) B.Vl.R. van 22/07/2005 (B.S. 14/10/2005)

(5) B.Vl.R. van 06/07/2007 (B.S. 02/08/2007)

(6) B.Vl.R. van 24/10/2008 (B.S. 23/01/2009)

(7) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 23/09/2009)

(8) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(9) B.Vl.R. van 10/09/2010 (B.S. 15/10/2010)

(10) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(11) B.Vl.R. van 09/09/2011 (B.S. 10/10/2011)

(12) B.Vl.R. van 13/09/2013 (B.S. 21/10/2013)

(13) B.Vl.R. van 23/05/2014 (B.S. 01/10/2014)

(14) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(15) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

(16) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 14/08/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs
;

(17) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 27/08/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
;

(18) B.Vl.R. van 14/09/2018 (B.S. 19/10/2018)

(19) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(20) B.Vl.R. van 24/03/2023 (B.S. 14/08/2023)

(21) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023)

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht inzonderheid op artikel 3, § 1 en § 2, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996;

Gelet op het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII, inzonderheid op artikel 71;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 november 1996;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten : de bevoegde ambtenaren van het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming;5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
]

[13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
1° bis. Codex : de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
]

2° directie : de directeur of zijn afgevaardigde. [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
Voor de deeltijdse vorming moet onder directie evenwel de directeur of zijn afgevaardigde van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs waar de betrokken jongere is ingeschreven, worden verstaan;6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] ;

3° huisonderwijs : het onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om zelf dit onderwijs te organiseren en te bekostigen;

4° identificatienummer : identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen;

5° [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
instelling : school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, centrum voor deeltijdse vorming of centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

6° leerling : de leerplichtigen en de niet-leerplichtigen die regelmatig leerlingen zijn;

7° leerplicht : periode binnen dewelke men verplicht is onderwijs te volgen, zoals vastgelegd in artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht;

8° leerplichtige : jongere onderworpen aan de leerplicht;

9° ouders : de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben;

10° schoolbestuur : de inrichtende macht zoals bedoeld in artikel 24, § 4 van de Grondwet, dit is de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen. [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
Voor de centra, vermeld in punt 5°, wordt onder schoolbestuur het centrumbestuur zoals gedefinieerd in artikel 3, 5°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, verstaan.6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

[12B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
...12B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

Art. 2.

[6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
Dit besluit is van toepassing op het gewoon en buitengewoon voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de deeltijdse vorming en de leertijd.6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

HOOFDSTUK II. - De inschrijvingen

Afdeling 1. - Plicht van de ouders van leerplichtigen

Art. 3.

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Uiterlijk vijftien kalenderdagen vóór de aanvang van elk schooljaar herinnert het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] [16B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
...16B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
] via de [16B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
sociale16B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
] media alle ouders aan de leerplicht.

De ouders worden hierbij gewezen op :

1° het bestaan van de leerplicht voor hun kinderen en hun verantwoordelijkheid terzake;

2° hun vrijheid om voor hun kinderen te kiezen voor huisonderwijs of onderwijs in een [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
instelling6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] ;

3° de formaliteiten die bij een keuze voor huisonderwijs vervuld moeten worden, onder meer de mededeling aan het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] zoals bedoeld in artikel 10ter,;

4° hun vrijheid om, bij de keuze van onderwijs in een [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
instelling6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] , zelf een [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
instelling6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] te maken;

5° hun verplichting om, bij de keuze voor onderwijs in een [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
instelling6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] , ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kinderen als leerling van een [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
instelling6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] zijn ingeschreven en die [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
instelling6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] regelmatig bezoeken. [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
Als de instelling waarin wordt ingeschreven een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen is, dan komt daarbij ook hun verplichting ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kinderen aan de voorwaarde van werkplekleren voldoen;6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

6° de wijze waarop zij vrijstelling van leerplicht kunnen verkrijgen voor hun gehandicapte kinderen.

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
]

Art. 4.

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
...2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
]

Afdeling 2. - Controle op de inschrijvingen

Art. 5.

Elke [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
directie [18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] 6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] vraagt bij de eerste inschrijving van elke leerling het identificatienummer. Als de ouders of de meerderjarige leerling dat identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
directie [18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] 6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] het identificatienummer aan het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] .

Art. 6.

[5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007

Elke directie [18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] bezorgt voor het betrokken schooljaar aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk de dertiende schooldag een lijst met de identificatiegegevens van de leerlingen die uiterlijk de derde schooldag werden ingeschreven.

Onder identificatiegegevens van de leerling worden verstaan : voornamen, achternaam, geboortedatum, adres, geslacht, identificatienummer (indien mogelijk).

5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
]

Art. 7.

Door de vergelijking van alle ingestuurde lijsten met de namen en identificatienummer met uittreksels uit het Rijksregister gaat het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] voor het einde van de eerste trimester na welke leerplichtigen niet in een instelling zijn ingeschreven en welke leerlingen in meerdere instellingen zijn ingeschreven.

Art. 8.

Voor de leerlingen die in meerdere instellingen zijn ingeschreven onderzoekt het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] aan de hand van de aanwezigheidsregisters van de betrokken instellingen en aan de hand van de reglementering inzake [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
veranderingen van instelling6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] , welke inschrijving rechtsgeldig is.

Art. 9.

§ 1. Het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] verzoekt bij aangetekende brief aan de ouders wier leerplichtig kind niet in een instelling is ingeschreven, om uitleg omtrent het niet-ingeschreven zijn, en herinnert hen aan hun verplichtingen terzake.

§ 2. Als de ouders binnen acht kalenderdagen na het aangetekend schrijven geen antwoord hebben gegeven, maakt het departement daaromtrent een verslag op en stuurt het aan de procureur des konings.

§ 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, mag het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] opdragen om, alvorens toepassing te maken van het eerste lid, op een andere wijze met de ouders in contact te komen.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, bepaalt op welke wijze de gegevens voor de toepassing van dit besluit tussen de directies en het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] worden meegedeeld.

[6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
Afdeling 3. - Controle op het werkplekleren6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

[6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009

Art. 10bis.

Vanaf het schooljaar 2009-2010 bezorgt elke directie [18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] voor het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, overeenkomstig de door dit Agentschap vastgelegde modaliteiten, alle vereiste gegevens die de controle op het werkplekleren mogelijk maken teneinde na te gaan welke jongeren niet voldoen aan de voorwaarde van werkplekleren.

Met betrekking tot jongeren die niet voldoen aan de voorwaarde van werkplekleren, gelden dezelfde procedurele bepalingen als die, vermeld in artikel 9 en 10, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de gevallen waarin de component werkplekleren tijdelijk niet wordt ingevuld als vermeld in artikel 6, § 3, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

HOOFDSTUK III. - Sancties

Art. 11.

[18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de instellingen die niet gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en zijn voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen alleen van toepassing op de duale structuuronderdelen of aanloopstructuuronderdelen.18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] .

Art. 12.

§ 1. Als een directie de verplichting voorzien in artikel 6 [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
en artikel 10bis6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] niet naleeft, stuurt het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] een aanmaning naar het betrokken schoolbestuur.

§ 2. Als de vereiste gegevens binnen tien kalenderdagen na de aanmaning niet aan het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] bezorgd zijn, wordt het betrokken schoolbestuur bij aangetekend schrijven in gebreke gesteld.

De ingebrekestelling verwijst naar de mogelijke sancties en bepaalt binnen welke termijn het schoolbestuur de nalatigheid ongedaan dient te maken met toevoeging van een rechtvaardiging voor de nalatigheid.

Art. 13.

Van de schoolbesturen die tien kalenderdagen na het versturen van het aangetekend schrijven nog steeds in gebreke zijn, legt het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] het dossier met een voorstel van sanctie voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.

Art. 14.

§ 1. Overeenkomstig artikel 3, § 1, vierde alinea van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, en overeenkomstig [10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 106 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , neemt de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs een beslissing omtrent de voorgestelde sanctie, na het betrokken schoolbestuur gehoord te hebben. Het betrokken schoolbestuur wordt daartoe bij aangetekend schrijven opgeroepen.

§ 2. De beslissing omtrent een sanctie wordt binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na het verhoor, of na het versturen van de oproeping ingeval het betrokken schoolbestuur niet verschenen is, bij aangetekend schrijven meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur.

Na het verstrijken van bedoelde termijn kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, geen sanctie meer opleggen.

[1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
HOOFDSTUK IIIbis . - Gewettigde afwezigheden1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
]

[1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 14bis.

[6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben betrekking op de redenen van afwezigheid van leerlingen in instellingen, die als geldig worden beschouwd zoals vermeld in artikel 3, § 3, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht. Door de vaststelling van die redenen wordt, binnen het raam van de definiëring van het begrip regelmatige leerling, voldaan aan de voorwaarden "behoudens in geval van gewettigde afwezigheid" zoals bepaald in [10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 252 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs10B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , voor wat het voltijds gewoon secundair onderwijs betreft, respectievelijk artikel 58, eerste lid, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, voor wat het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de deeltijdse vorming en de leertijd betreft.

De bepalingen van dit hoofdstuk inzake wettiging van problematische afwezigheden hebben eveneens betrekking op problematische afwezigheden bij de component werkplekleren zoals bepaald in artikel 59, tweede lid, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de secundaire afdelingen van de ziekenhuisscholen.

6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] 1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 14ter.

[4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
Wettiging van rechtswege van afwezigheden op basis van voorgelegde bewijsstukken :4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

1° De afwezigheid om een van onderstaande redenen wordt als gewettigd beschouwd, op voorwaarde van voorlegging van, naargelang van het geval, hetzij een verklaring van de ouders of de meerderjarige leerling, hetzij een document met officieel karakter tot staving van de afwezigheid :

a) het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont;

b) het bijwonen van een familieraad;

c) de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;

d) de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de instelling door overmacht;

e) het onderworpen zijn aan de naleving van bijzondere maatregelen, opgelegd in het kader van de jeugdbescherming of de bijzondere jeugdzorg;

f) het beleven van de feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling;

g) het afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs;

h) het deelnemen in het gewoon secundair onderwijs aan activiteiten met toepassing van het decreet van 30 maart 1999 houdende de leerlingenraden in het secundair onderwijs;

2° [4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
...4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

3° De afwezigheid wegens ziekte wordt als gewettigd beschouwd, op voorwaarde van de voorlegging van :

a) hetzij een attest, uitgereikt door een arts, voorzover het om één van volgende gevallen gaat :

1) een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;

2) een afwezigheid nadat de leerling in datzelfde schooljaar reeds viermaal afwezig is geweest op grond van het in b) gestelde;

3) een afwezigheid tijdens examenperiodes;

[12B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
4) een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten buiten examenperiodes, indien de instelling bepaalt dat voor dergelijke afwezigheid een attest, uitgereikt door een arts, is vereist; 12B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

[12B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
5) [14B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...14B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
] 12B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

b) hetzij een verklaring van de ouders of van de meerderjarige leerling tot staving van alle afwezigheden wegens ziekte waarvan de periode of de duur niet onder a) valt;

4° De afwezigheid in het voltijds gewoon secundair onderwijs toegestaan op basis van [15B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
het globale topsportconvenant dat van kracht is15B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
] tussen de Vlaamse regering, de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het onderwijs, [19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Sport Vlaanderen19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] , het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding werd gesloten, en die als volgt is bepaald :

a) maximum honderddertig halve lesdagen per schooljaar voor leerlingen met topsportstatuut A, ingeschreven in een topsportstudierichting;

b) maximum veertig halve lesdagen per schooljaar voor leerlingen met topsportstatuut B en leerlingen met topsportstatuut A, niet ingeschreven in een topsportstudierichting;

c) maximum negentig halve lesdagen per schooljaar voor leerlingen met topsportstatuut A, ingeschreven in de eerste graad in een topsportschool;

d) [19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
maximum honderddertig halve lesdagen per schooljaar voor leerlingen van de tweede of derde graad met een individueel flexibel leertraject als bedoeld in artikel 136/5 van de Codex Secundair Onderwijs;19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
e) maximum negentig halve lesdagen per schooljaar voor leerlingen van de eerste graad met een individueel flexibel leertraject als bedoeld in artikel 136/5 van de Codex Secundair Onderwijs.19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[9B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
De afwezigheid in een structuuronderdeel van het studiegebied ballet van het voltijds gewoon secundair onderwijs om deel te nemen aan balletoptreden, buitenlandse stages, concours of, doch uitsluitend voor het tweede leerjaar van de derde graad, audities af te leggen, op voorwaarde van voorlegging van een verklaring van de organisator tot staving van de afwezigheid. De afwezigheid per leerling is bepaald op maximum veertig halve lesdagen per schooljaar.9B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
]

5° [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
[14B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
De afwezigheid ingevolge maatregelen bij schending van leefregels14B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
] 6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

6° [4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
...4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

7° [4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
...4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

[18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
Afwezigheden tijdens de werkplekcomponent van duale structuuronderdelen of de aanloopcomponent van aanloopstructuuronderdelen, als hier gebruik gemaakt wordt van een begeleide leerervaring in een onderneming, moeten in overeenstemming zijn met het arbeidsreglement.18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 14quater.

[6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009

Problematische afwezigheden zijn :

a) alle afwezigheden bij het leren die niet onder toepassing vallen van de artikelen 14ter, 14quinquies en 14septies;

b) alle afwezigheden bij het werkplekleren die niet onder toepassing vallen van hetzij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, hetzij het arbeidsreglement of, bij ontstentenis daarvan, de door de organisator van het werkplekleren vastgelegde regeling.

6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

Wettiging van problematische afwezigheden : de als problematisch geregistreerde afwezigheid wordt als gewettigd beschouwd, op voorwaarde dat de instelling in begeleidende maatregelen ten aanzien van de betrokken leerling voorziet.

[19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid zijn geregistreerd, signaleert de instelling bovendien de problematische afwezigheden aan het centrum voor leerlingenbegeleiding en werkt ermee samen rond begeleiding van de jongere in kwestie. Van die begeleiding houdt de school een dossier bij, dat een onderdeel mag zijn van het leerlingendossier.19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

Van zodra de duur van de als problematisch geregistreerde afwezigheid dertig al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
...6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] overschrijdt, brengt de instelling het [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] hiervan op de hoogte. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, bepaalt de modaliteiten van deze mededeling.

[15B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
...15B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 14quinquies.

Wettiging van afwezigheden ingevolge laattijdige inschrijvingen :

1° De afwezigheid in het voltijds secundair onderwijs tussen 1 september en uiterlijk 15 november wegens het volgen van lessen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
, in de leertijd of in een deeltijdse vorming6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] wordt als gewettigd beschouwd;

2° [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
...8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

3° [4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
...4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

4° [4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
...4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

5° [4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
...4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 14sexies.

[4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
...4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 14septies.

[4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005

Afwezigheden die niet onder toepassing vallen van de artikelen [6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
14ter en 14quinquies en voor zover niet bij decreet of uitvoeringsreglementering geregeld6B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
] , kunnen worden gewettigd door de directeur van de instelling (of zijn afgevaardigde) of door de klassenraad, naargelang van het geval, die daartoe door de inrichtende macht bevoegd werd verklaard. Onder desbetreffende afwezigheden worden verstaan :

1° afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet ingeschreven zijn in een instelling. [8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
In afwijking van deze bepaling zijn desbetreffende afwezigheden gedurende een bepaalde periode van het schooljaar evenwel van rechtswege gewettigd als ze er het rechtstreekse gevolg van zijn [21B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
dat het door de leerling gekozen 7de leerjaar21B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] of hoger beroepsonderwijs, verpleegkunde niet over een volledig schooljaar is gespreid;8B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

2° afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lessenprogramma;

3° afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lessenprogramma, op voorwaarde dat de betrokken leerling bedoelde onderdelen eerder heeft gevolgd én reeds houder is van een eindstudiebewijs van het secundair onderwijs;

4° afwezigheden in de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs die verband houden met een spreiding van het lessenprogramma over twee schooljaren;

4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
] [9B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010

5° de volgende afwezigheden tijdens de lesuren van een leerling die revalidatie behoeft verstrekt door schoolexterne hulpverleners binnen of buiten het schoolgebouw :

a) gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen, na een periode van ziekte, niet behorend tot punt b of c, of ongeval. In uitzonderlijke omstandigheden kan de maximumduur van 150 minuten overschreden worden, na gunstig advies van de arts van het centrum voor leerlingenbegeleiding, in overleg met de begeleidende klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lesuren noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

De school beschikt over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat :

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;

2) een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

3) [20B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
...20B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
]

4) een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

b) [19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen, voor leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven als vermeld in artikel 2, 11°, g), van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] [17B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
Voor leerlingen met een verslag kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.17B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

De school beschikt over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat :

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;

2) een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de begeleidende klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan : het reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap, en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming;

3) een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

4) een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3).

c) in het buitengewoon onderwijs gedurende maximaal 250 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

De school beschikt over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat :

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;

2) [17B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
een inschrijvingsverslag of een verslag als vermeld in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;17B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

3) [20B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
...20B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
]

4) een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

5) een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 4).

9B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
]

[18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
De bepalingen van dit artikel zijn voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote enkel van toepassing op de duale structuuronderdelen of aanloopstructuuronderdelen.18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 14octies.

Alle wettigingen [4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
en overeenkomstige bewijsstukken, die de noodzaak of opportuniteit aantonen,4B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 14/10/2005
] alsook het dossier zoals bedoeld in artikel l4quater , c) , moeten op de instelling ter inzage zijn voor de verificateurs.

[18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
De bepalingen van dit artikel zijn voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote enkel van toepassing op de duale structuuronderdelen of aanloopstructuuronderdelen.18B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007

Art. 14octies1.

[19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

5B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
]

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
HOOFDSTUK IIIter. Voorwaarden voor het organiseren van huisonderwijs2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
]

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Art. 14novies.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de leerplichtigen en hun ouders die voor huisonderwijs kiezen.

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
] [2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Art. 14decies.

[13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
Bij stopzetting van het huisonderwijs tijdens het schooljaar brengen de ouders de bevoegde dienst daarvan op de hoogte.13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
]

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
] [2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Art. 14undecies.

De leerplichtige voldoet niet aan de leerplicht wanneer aan [13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
de bepalingen, vermeld in artikel 110/28 tot en met 110/32 van de codex, of artikel 14decies van dit besluit13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
] niet is voldaan. In dat geval wordt dezelfde procedure gevolgd zoals bepaald in artikel 9 van dit besluit en is artikel 5 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht van toepassing.

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
] [13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014

Art. 14undecies/1.

De controle door de onderwijsinspectie, vermeld in artikel 110/31, § 1, van de codex wordt uitgevoerd na afspraak tussen de onderwijsinspectie en de ouders, waarna ook schriftelijke afspraken volgen over de organisatie en het verloop van de controle.

Ouders die voor huisonderwijs kiezen verbinden zich ertoe alle documenten te overhandigen die de uitvoering van de voormelde controle mogelijk moeten maken.

De voormelde controle kan uitgevoerd worden hetzij op de plaats waar het onderwijs wordt verstrekt, hetzij op een plaats die de onderwijsinspectie aanwijst en waarmee de ouders zich akkoord verklaren.

De voormelde controle wordt uitgevoerd door minstens twee onderwijsinspecteurs, die de mogelijkheid moeten krijgen om de betrokken leerplichtige inzake het huisonderwijs te observeren en te spreken.

13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
] [13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014

Art. 14undecies/2.

De onderwijsinspectie hanteert tijdens het controlebezoek de volgende criteria om te controleren of het verstrekte huisonderwijs beantwoordt aan de doelstellingen, vermeld in artikel 110/28 van de codex :

1° de onderwijsdoelen van het huisonderwijs;

2° de afstemming van het verstrekte huisonderwijs op de leerbehoefte van de leerling;

3° de planning van het huisonderwijs;

4° de wijze waarop het huisonderwijs structuur krijgt;

5° de beschikbaarheid van leermiddelen;

6° de tijd die besteed wordt aan het huisonderwijs;

7° het voorzien van een evaluatie van de onderwijsdoelen.

Aan de hand van de criteria, vermeld in het eerste lid, beoordeelt de onderwijsinspectie meer specifiek :

1° of voor de leerplichtigen die conform artikel 110/30 van de codex verplicht zijn een getuigschrift of diploma te behalen bij de examencommissie, via het huisonderwijs gewerkt wordt aan een voldoende evenwichtig aanbod van de basisvorming;

2° of het huisonderwijs heeft geleid tot meer kennis en vaardigheden;

3° of de vakken van de basisvorming van het examenprogramma, die voldoende gericht zijn op de daarin na te streven ontwikkelingsdoelen of te bereiken eindtermen, aan bod komen.

13B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
] [11B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011

Art. 14duodecies.

Een aanvraag tot het hervatten van huisonderwijs, vermeld in artikel 1, § 6, zesde lid, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, wordt door de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben ingediend bij de onderwijsinspectie met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

De schriftelijke aanvraag, vermeld in het eerste lid, omvat :

1° de volledige identificatie van de betrokken leerplichtigen;

2° de gegevens van de school waar de betrokken leerplichtigen momenteel ingeschreven zijn;

3° de gegevens over de plaats waar het huisonderwijs zal worden verstrekt;

4° de gegevens over de personen die het huisonderwijs zullen verstrekken;

5° de motieven om het huisonderwijs te hervatten;

6° een omstandige beschrijving van de wijze waarop het huisonderwijs gerealiseerd zal worden, met inbegrip van een beschrijving van de wijze waarop de tekortkomingen, vastgesteld door de onderwijsinspectie die geleid hebben tot haar beslissing dat de leerling zich in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school moet inschrijven, zijn of worden weggewerkt.

11B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011
] [11B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011

Art. 14terdecies.

§ 1. De onderwijsinspectie onderzoekt of er voldoende garanties aanwezig zijn dat het huisonderwijs beantwoordt aan de doelstellingen, vermeld in artikel 1, § 6, derde lid, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, en beslist over de mogelijkheid om het huisonderwijs te hervatten.

§ 2. Het onderzoek, vermeld in paragraaf 1, wordt uitgevoerd op basis van de schriftelijke aanvraag, vermeld in artikel 14duodecies.

§ 3. De beslissing, vermeld in paragraaf 1, wordt gemotiveerd en binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van de schriftelijke aanvraag met een aangetekende brief aan de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben betekend. De poststempel geldt als datum van de betekening.

In afwijking van het eerste lid wordt de termijn waarin de inspectie een beslissing moet nemen, geschorst tijdens en voor de duur van de kerst-, paas- en zomervakantie.

§ 4. Een gebrek aan een beslissing binnen de in paragraaf 3 vermelde termijn, wordt geacht een toestemming voor de hervatting van huisonderwijs te zijn.

11B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011
] [11B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011

Art. 14quaterdecies.

Met behoud van de toepassing van artikel 14decies, kan de hervatting van het huisonderwijs ingaan vanaf een van de volgende tijdstippen :

1° de betekening van de toestemming van de inspectie, vermeld in artikel 14terdecies, § 3;

2° hetzij de vijfde kalenderdag na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 14terdecies, § 3.

11B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011
]

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 15.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997

Art. 16.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.