OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm en van de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    15 JUNI 1984
  • publicatiedatum
    B.S.20/06/1984
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 31-7-1990 - B.S. 12-2-1991

B.Vl.R. 24-11-1998 - B.S. 5-2-1999

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de gewone wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat ingevolge de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht een bewijs van lagere studiën wordt ingesteld, dat bijgevolg vanaf het schooljaar 1983-1984 uitvoering moet worden gegeven aan de vereiste van aflevering van een getuigschrift van lagere studiën;

Overwegende dat hieruit voortvloeit dat nog tijdens het schooljaar 1983-1984 geldige getuigschriften dienen te worden afgeleverd;

Gelet op de noodzaak om dringend de nodige maatregelen te nemen die de aflevering van geldige getuigschriften mogelijk maken;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

[...]

B.Vl.R. van 24-11-1998

Art. 3.

§ 1. In het secundair onderwijs behoort de bekrachtiging van de studiën die leiden tot het getuigschrift van basisonderwijs, tot de bevoegdheid van de klasseraad, bedoeld in artikel 8, of van het lerarenkorps, bedoeld bij artikel 29 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs.

§ 2. In het buitengewoon secundair onderwijs behoort de bekrachtiging van de studiën die leiden tot het getuigschrift van basisonderwijs, tot de bevoegdheid van de klasseraad, bedoeld bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

[...]

B.Vl.R. van 24-11-1998