OPGEHEVEN : Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    14 JULI 1998
  • publicatiedatum
    B.S.29/08/1998
  • datum laatste wijziging
    01/09/2011

COORDINATIE

Decr. 19-12-1998 - B.S. 31-12-1998; err. B.S. 29-1-1999

Decr. 18-5-1999 - B.S. 31-8-1999

Decr. 20-10-2000 - B.S. 16-12-2000

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 7-5-2004 - B.S. 31-8-2004

Decr. 24-12-2004 - B.S. 31-12-2004

Decr. 15-7-2005 - B.S. 16-9-2005

Decr. 9-12-2005 - B.S. 2-2-2006

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

Decr. 15-12-2006 - B.S. 6-2-2007

Decr. 22-12-2006 - B.S. 29-12-2006

Decr. 16-5-2007 - B.S. 2-7-2007

Decr. 22-6-2007 - B.S. 21-8-2007

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 10-7-2008 - B.S. 3-10-2008

Decr. 20-3-2009 - B.S. 9-4-2009

Decr. 30-4-2009 - B.S. 20-7-2009

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

Decr. 18-12-2009 - B.S. 30-12-2009

Decr. 9-7-2010 - B.S. 31-8-2010

Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

opgeheven door Decr. 1-7-2011 - B.S. 30-8-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

[...]

Decr. van 27-5-2011

TITEL XVIII. - Begeleiding en ondersteuning

Art. 156.

§ 1. De vakorganisaties aangesloten bij een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie, kunnen beschikken over personeelsleden uit het onderwijs met verlof wegens [bijzondere] opdracht in het belang van het onderwijs, ofwel een verlof wegens vakbondsopdracht overeenkomstig de geldende reglementaire bepalingen.

In tegenstelling met de geldende reglementaire bepalingen zijn de representatieve vakorganisaties er evenwel niet toe gehouden, voor de in dit artikel bedoelde personeelsleden die genieten van een verlof, aan de overheid een som terug te storten die gelijk is aan het globaal bedrag van de wedden, weddetoelagen, salarissen, vergoedingen en toelagen die door de overheid aan deze personeelsleden werden uitgekeerd.

Deze personeelsleden moeten door die vakorganisaties belast worden [met de begeleiding van onderwijsvernieuwingen voor wat betreft de gevolgen ervan voor de personeelsleden en] met de begeleiding en de ondersteuning van de lokale comités.

§ 2. Het totaal aantal toegevoegde personeelsleden mag voor de verschillende in § 1 bedoelde vakorganisaties samen niet meer dan vijftien bedragen.

Decr. van 15-7-2005

Art. 157.

[...]

Decr. van 27-5-2011

Art. 158.

De Vlaamse regering bepaalt de wijze van verdeling van de in artikel 156 en 157 bedoelde personeelsleden over de betrokken organisaties en legt de aanvraagprocedure vast.

Art. 159.

Het lokaal comité heeft inzagerecht in de administratieve dossiers van de scholengemeenschap met betrekking tot :

1° de aanstellingen voor doorlopende duur;

2° de vaste benoemingen;

3° de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en wedertewerkstelling.

[TITEL XVIIIbis. CLIL-projecten in het secundair onderwijs

Art. 160.

[[...]] ]

Decr. 9-7-2010; [[ ]] Decr. van 1-7-2011

[TITEL XVIIIter. Tijdelijke projecten studie- en beroepskeuze en werkplekleren

Art. 161.

[[...]] ]

Decr. 9-7-2010; [[ ]] Decr. van 1-7-2011

...

TITEL XXI. - Slotbepalingen

Art. 167.

[...]

Decr. van 27-5-2011

Art. 168.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 1998, met uitzondering van :

[...]

9° titel XVIII die in werking treedt op 1 september l999, met uitzondering van artikel 156, 157 en 158 die in werking treden op 1 september 1998.

Decr. van 27-5-2011

Bijlagen

Bijlage I - Indeling in onderwijszones

[...]

Decr. van 27-5-2011

[Bijlage II - Lijst van structuuronderdelen met betrekking tot investeringsoperaties in technisch en beroepssecundair onderwijs

[[...]] ]

Decr. 22-12-2006; [[ ]] Decr. van 9-7-2010

- (1): Artikel 156, 158 en 159 gelden niet meer voor het secundair onderwijs (Decr. 27-5-2011; Art. 4, 4°).