Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    17 JUNI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.11/09/1997
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/12/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 27/04/1999 (B.S. 12/06/1999)

(2) B.Vl.R. van 18/07/2003 (B.S. 27/08/2003)

(3) B.Vl.R. van 19/09/2003 (B.S. 15/10/2003)

(4) B.Vl.R. van 05/12/2003 (B.S. 23/01/2004)

(5) B.Vl.R. van 30/09/2005 (B.S. 07/02/2006)

(6) B.Vl.R. van 13/07/2007 (B.S. 03/08/2007)

(7) B.Vl.R. van 18/07/2008 (B.S. 16/10/2008)

(8) B.Vl.R. van 27/05/2011 (B.S. 20/06/2011)

(9) B.Vl.R. van 12/10/2012 (B.S. 04/12/2012)

(10) B.Vl.R. van 28/10/2016 (B.S. 29/12/2016)

(11) B.Vl.R. van 22/04/2022 (B.S. 22/09/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen uit cao V voor de basiseducatie, cao VI voor het hoger onderwijs en cao XII voor de andere onderwijsniveaus die uitwerking hebben op 1 september 2021 en 1 januari 2022
;

(12) B.Vl.R. van 05/05/2023 (B.S. 04/08/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitvoering van leersteun
;

(13) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 161, 163 en 195, 6°;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 3, 12°;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 5, 13°;

Gelet op het protocol nr. 264 van 27 mei 1997 houdende de conclusie van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 48 van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting gegeven op 5 mei 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in werking treedt op 1 september 1997;

Hetzelfde geldt voor de eerste reeks bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Het is voor de organisatie van het schooljaar 1997-1998 en voor de rechtszekerheid van schoolbesturen, directies en personeelsleden essentieel dat zij zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de nieuw toe te passen regelgeving;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 juni 1997 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

De artikelen 161, § 1, 162, 163, 164 en 165 van het decreet treden in werking op 1 september 1997.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op het personeel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs gefinancieerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

[12B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Dit besluit is niet van toepassing op het leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum als vermeld in artikel 20, § 2, van het decreet van 5 mei 2023 over leersteun.12B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 3.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° [7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
...7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
]

2° decreet : het decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997;

3° medisch personeel : arts;

4° [7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
...7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
]

5° [2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
onderwijzend personeel :

a) onderwijzer, onderwijzer ASV, kleuteronderwijzer, kleuteronderwijzer ASV, leermeester lichamelijke opvoeding en leermeester compensatietechniek Braille in type 6;

b) leermeester godsdienst, leermeester niet-confessionele zedenleer;

2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

6° onderwijzer : de onderwijzer belast met de functie van klastitularis, de onderwijzer belast met de functie van ambulante leerkracht, de onderwijzer belast met de functie van taakleraar, de onderwijzer belast met individueel onderwijs en de onderwijzer belast met opvoedende activiteiten, de leermeester bijzondere vakken andere dan lichamelijke opvoeding;

7° orthopedagogisch personeel : orthopedagoog;

8° [2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
paramedisch personeel :

a) in het gewoon basisonderwijs : kinderverzorger;

b) in het buitengewoon basisonderwijs : logopedist, kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleger en kinderverzorger;

2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

9° psychologisch personeel : psycholoog;

10° sociaal personeel : maatschappelijk werker;

[4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
11° [5B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 07/02/2006
beleids- en ondersteunend personeel : administratief medewerker, ICT-coördinator [11B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
, zorgcoördinator [13B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
, beleidsondersteuner en adjunct-directeur13B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] 11B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] ;5B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 07/02/2006
] 4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
]

[7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008

12° personeel : administratief personeel bedoeld in artikel 192 van het decreet, onderwijzend, paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch, orthopedagogisch en beleids- en ondersteunend personeel;

13° lokaal comité : het lokaal overlegorgaan of onderhandelingsorgaan bevoegd voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden.

7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
]

HOOFDSTUK II. - [7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
Taken die niet tot het taken- en opdrachtenpakket van het personeel kunnen behoren7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
]

Art. 4.

[7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008

De volgende taken behoren niet tot het taken- en opdrachtenpakket van het personeel en kunnen bijgevolg niet in de functiebeschrijving opgenomen worden :

1° het organiseren van busvervoer;

2° het uitvoeren van materieel onderhoud en/of herstellingen van en in de school;

3° het bijwonen van en het meewerken aan godsdienstige, levensbeschouwelijke of socio-culturele activiteiten buiten schoolverband;

4° de opvang van kinderen tijdens klasvrije namiddagen en de schoolvakanties;

5° bijlessen of therapie geven voor en na de schooluren;

6° huisbezoeken afleggen;

7° middagtoezicht houden;

8° verzekeren van busbegeleiding;

9° het verkeer regelen op de openbare weg;

10° het vervullen van administratieve en/of organisatorische taken die niet eigen zijn aan het uitgeoefende ambt.

In afwijking van het eerste lid kunnen 1° en 10° tot de opdracht behoren van :

- de personeelsleden belast met beleidsondersteuning, vermeld in artikel 154, § 2, van het decreet;

- de personeelsleden belast met een beleidsondersteunende functie ten behoeve van de scholengemeenschap vermeld in artikel 4ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.

In afwijking van het eerste lid kan 2° tot de opdracht van de ICT-coördinator behoren voor zover het uitvoeren van materieel onderhoud en/of herstellingen eigen is aan het ambt.

In afwijking van het eerste lid kan 6° tot de opdracht van de zorgcoördinator behoren, voor zover deze belast is met de taken en opdrachten in het kader van de bevordering van de kleuterparticipatie en op voorwaarde dat de huisbezoeken afgelegd worden in dat kader.

In afwijking van het eerste lid kan 6° eveneens tot de opdracht van het sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel behoren.

7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
] [7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008

Art. 4bis.

De taken vermeld onder artikel 4, eerste lid, 5° tot en met 10°, kunnen in uitzonderlijke omstandigheden en op een niet-systematische wijze opgelegd worden aan de personeelsleden.

De toepassing van het eerste lid is afhankelijk van de onderhandelingen in het lokaal comité met betrekking tot de invulling van de begrippen "op niet-systematische wijze" en "in uitzonderlijke omstandigheden".

7B.Vl.R. van 18/07/2008
B.S. 16/10/2008
] [9B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012

Art. 4ter.

Voor- en naschools toezicht buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen en zelfstandig uitvoeren van een lesopdracht mogen in geen geval deel uitmaken van de opdracht van kinderverzorgers in het gewoon kleuteronderwijs.

9B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
]

HOOFDSTUK III. - Directie

Art. 5.

De directeur heeft onder toezicht van het schoolbestuur de leiding van de school en is, behoudens gerechtvaardigde afwezigheden ten minste gedurende de hele periode van normale aanwezigheid van de leerlingen in één van de vestigingsplaatsen aanwezig.

Art. 6.

De directeur met een onderwijsopdracht moet de nodige regelingen treffen om tijdens die onderwijsopdracht in de klas te zijn. Hij is, behoudens gerechtvaardigde afwezigheden, ten minste gedurende de hele periode van normale aanwezigheid van de leerlingen in één van de vestigingsplaatsen aanwezig.

Art. 7.

De directeur die op basis van artikel 129 van het decreet de functie van adjunct-directeur vervult, voert, onder toezicht van het schoolbestuur, de opdrachten uit die hem, op voorstel van de directeur door het schoolbestuur worden toegekend. Hij is behoudens gerechtvaardigde afwezigheden, ten minste gedurende de hele periode van normale aanwezigheid van de leerlingen in één van de vestigingsplaatsen aanwezig.

HOOFDSTUK IV. - Onderwijzend personeel

Art. 8.

§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 163, § 2 en § 3, van het decreet bedraagt de wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds in het gewoon basisonderwijs fungeert maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen.

§ 2. In afwijking van § 1 dient de schoolopdracht van het onderwijzend personeel in vestigingsplaatsen die minder dan 28 lestijden gefinancierd of gesubsidieerd krijgen zodanig vastgelegd te worden dat er gedurende de volledige periode van normale aanwezigheid van de leerlingen iemand van het bestuurs- en onderwijzend personeel aanwezig is.

Art. 9.

De wekelijkse hoofdopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds in het gewoon basisonderwijs fungeert bedraagt ten minste 24 lestijden en ten hoogste 28 lestijden.

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003

De wekelijkse hoofdopdracht van een onderwijzer die voltijds in het gewoon lager onderwijs fungeert, bedraagt vanaf 1 september 2001 maximum 27 lestijden.

De wekelijkse hoofdopdracht van een kleuteronderwijzer die voltijds in het gewoon kleuteronderwijs fungeert, bedraagt vanaf 1 september 2001 maximum 27 lestijden.

De wekelijkse hoofdopdracht van een kleuteronderwijzer die voltijds in het gewoon kleuteronderwijs fungeert, bedraagt vanaf 1 september 2003 maximum 26 lestijden.

2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

[3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen maximaal belast worden met een hoofdopdracht die het minimum van het aantal uren voor een ambt met volledige prestaties bedraagt.3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
]

Art. 10.

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
De hoofdopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds in het gewoon basisonderwijs fungeert, kan bestaan uit lesopdracht, en/of bijzondere pedagogische taken, en/of, met toepassing van artikel 154, § 2, van het decreet, beleidsondersteuning.2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

Art. 11.

§ 1. De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat deeltijds fungeert in het gewoon basisonderwijs bedraagt ten hoogste het evenredige deel van het in artikel 8 bedoelde aantal klokuren.

§ 2. Bij een deeltijdse opdracht, ontstaan uit het opsplitsen van een volledige opdracht wordt de hoofdopdracht, als volgt bepaald :

deeltijdse opdracht lestijden

hoofdopdracht minimum lestijden

hoofdopdracht maximum lestijden

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Deze regeling geldt niet voor de leermeester godsdienst, cultuurbeschouwing en niet-confessionele zedenleer [3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
en voor de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
] .

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003

§ 3. Bij een deeltijdse opdracht als onderwijzer en kleuteronderwijzer, ontstaan uit het opsplitsen van een volledige opdracht wordt de hoofdopdracht vanaf 1 september 2001, als volgt bepaald :

Deeltijdse opdracht

Aantal lestijden

Hoofdopdracht minimum aantal lestijden

Hoofdopdracht maximum aantal lestijden vanaf 1-9-2001

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

7

8

9

10

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

17

18

19

21

22

23

24

25

26

2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

[3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
Deze regeling geldt niet voor de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties.3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
]

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003

§ 4. Bij een deeltijdse opdracht als kleuteronderwijzer, die ontstaan uit het opsplitsen van een volledige opdracht wordt de hoofdopdracht vanaf 1 september 2003, als volgt bepaald :

Deeltijdse opdracht

Aantal lestijden

Hoofdopdracht minimum aantal lestijden

Hoofdopdracht maximum aantal lestijden vanaf 1-9-2003

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6,5

7,5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18,5

19,5

21

22

23

24

25

2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

[3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
Deze regeling geldt niet voor de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties.3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
]

Art. 12.

Onverminderd de toepassing van artikel 163, § 2 en § 3, van het decreet bedraagt de wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds in het buitengewoon basisonderwijs fungeert maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen.

Art. 13.

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003

De wekelijkse hoofdopdracht van het onderwijzend personeel, opgenomen in artikel 3, 5°, a en b, dat voltijds in het buitengewoon basisonderwijs fungeert bedraagt vanaf 1 september 2002 ten minste 22 lestijden en ten hoogste 27 lestijden, met dien verstande dat elke lestijd die aan de hoofdopdracht wordt besteed, uit de lestijden volgens de schalen wordt gehaald.

De wekelijkse hoofdopdracht van de kleuteronderwijzer ASV die voltijds in het buitengewoon basisonderwijs fungeert bedraagt vanaf 1 september 2003 ten minste 22 lestijden en ten hoogste 26 lestijden, met dien verstande dat elke lestijd die aan de hoofdopdracht uit de lestijden wordt besteed, volgens de schalen wordt gehaald.

2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

[3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen maximaal belast worden met een hoofdopdracht die het minimum van het aantal uren voor een ambt met volledige prestaties bedraagt.3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
]

Art. 14.

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
De hoofdopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds in het buitengewoon basisonderwijs fungeert, kan bestaan uit lesopdracht, en/of bijzondere pedagogische taken, en/of, met toepassing van artikel 154, § 2, van het decreet, beleidsondersteuning.2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

Art. 15.

De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat deeltijds fungeert in het buitengewoon basisonderwijs bedraagt ten hoogste het evenredig deel van het in artikel 12 bedoelde klokuren.

Art. 16.

De administratieve taken verbonden aan de eigen functie behoren wel tot de opdracht, maar niet tot de schoolopdracht van het onderwijzend personeel.

HOOFDSTUK V. - Paramedisch personeel

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003

Art. 16bis.

Onverminderd de toepassing van artikel 163, § 2 en § 3, van het decreet bedraagt de wekelijkse schoolopdracht van het paramedisch personeel dat voltijds in het gewoon kleuteronderwijs fungeert 32 klokuren.

De wekelijkse schoolopdracht van het paramedisch personeel dat deeltijds fungeert in het gewoon kleuteronderwijs, bedraagt ten hoogste het evenredig deel van de 32 klokuren.

2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

Art. 17.

Onverminderd de toepassing van artikel 163, § 2 en § 3, van het decreet bedraagt de wekelijkse schoolopdracht van het paramedisch personeel dat voltijds in het buitengewoon basisonderwijs fungeert maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

Art. 18.

De wekelijkse hoofdopdracht van het paramedisch personeel dat voltijds in het buitengewoon basisonderwijs fungeert, bedraagt tenminste 24 lestijden en ten hoogste 28 lestijden.

[3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen maximaal belast worden met een hoofdopdracht die het minimum van het aantal uren voor een ambt met volledige prestaties bedraagt.3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
]

Art. 19.

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
De hoofdopdracht van de paramedici die fungeren in het buitengewoon basisonderwijs bestaat uit een kindgebonden opdracht en/of bijzondere pedagogische taken, en/of, met toepassing van artikel 154, § 2, van het decreet, beleidsondersteuning.2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

Art. 20.

§ 1. De wekelijkse schoolopdracht van het paramedisch personeel dat deeltijds fungeert, bedraagt ten hoogste het evenredige deel van het in artikel 17 bedoelde aantal klokuren.

§ 2. Bij een deeltijdse opdracht, ontstaan uit het opsplitsen van een volledige opdracht, wordt de hoofdopdracht als volgt bepaald :

deeltijdse opdracht lestijden

hoofdopdracht minimum lestijden

hoofdopdracht maximum lestijden

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

[3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
Deze regeling geldt niet voor de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties.3B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 15/10/2003
]

Art. 21.

De administratieve taken verbonden aan de eigen functie behoren wel tot de opdracht, maar niet tot de schoolopdracht van het paramedisch personeel.

HOOFDSTUK VI. - Medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel

Art. 22.

Onverminderd de toepassing van artikel 163, § 2 en § 3, van het decreet bedraagt de wekelijkse schoolopdracht van artsen, maatschappelijk werkers, psychologen en orthopedagogen die voltijds in het buitengewoon basisonderwijs fungeren 32 klokuren.

[1B.Vl.R. van 27/04/1999
B.S. 12/06/1999

Art. 22bis.

[2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
De schoolopdracht van het medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel bestaat uit taken eigen aan het uitgeoefende ambt, en/of bijzondere pedagogische taken, en/of, met toepassing van artikel 154, § 2, van het decreet, beleidsondersteuning.2B.Vl.R. van 18/07/2003
B.S. 27/08/2003
]

1B.Vl.R. van 27/04/1999
B.S. 12/06/1999
]

Art. 23.

De wekelijkse schoolopdracht van het in artikel 22 bedoelde personeel dat deeltijds fungeert bedraagt ten hoogste het evenredige deel van het in artikel 22 bedoelde aantal klokuren.

Art. 24.

De administratieve taken verbonden aan de eigen functie behoren wel tot de opdracht, maar niet tot de schoolopdracht van de personeelsleden bedoeld in artikel 22.

HOOFDSTUK VII. - Administratief personeel

Art. 25.

De wekelijkse schoolopdracht van het administratief personeel bedoeld in artikel 192 van het decreet dat voltijds in het basisonderwijs fungeert bedraagt [4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
36 klokuren4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
] .

Art. 26.

De wekelijkse schoolopdracht van het administratief personeel bedoeld in artikel 192 van het decreet dat deeltijds fungeert bedraagt een evenredig deel van het in artikel 25 bedoelde aantal klokuren.

[4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
Hoofdstuk VIIbis . - Beleids- en ondersteunend personeel4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
]

[4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004

Art. 26bis.

De wekelijkse opdracht van het beleids- en ondersteunend personeel dat voltijds in het basisonderwijs fungeert bedraagt 36 klokuren.

4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
] [4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004

Art. 26ter.

De wekelijkse opdracht van het beleids- en ondersteunend personeel dat deeltijds fungeert in het basisonderwijs bedraagt steeds een geheel deel van het in artikel 26bis bedoelde maximaal aantal klokuren.

4B.Vl.R. van 05/12/2003
B.S. 23/01/2004
] [5B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 07/02/2006

Art. 26quater.

In afwijking van Hoofdstuk IV bedraagt de wekelijkse opdracht van de kleuteronderwijzer, de onderwijzer, de kleuteronderwijzer ASV en de onderwijzer ASV die voltijds worden aangesteld op basis van de puntenenveloppe zoals bedoeld in de artikels, 125novies § 1,153sexies § 4 en 153octies van het decreet basisonderwijs of op basis van de puntenenveloppe zoals bedoeld in [10B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VI.4 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs10B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] , 36 klokuren.

De wekelijkse opdracht van het in het eerste lid vermeld personeel dat deeltijds werkt, bedraagt steeds een geheel deel van 36 klokuren.

5B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 07/02/2006
]

[8B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011
HOOFDSTUK VIIter. - Dienstvrijstelling voor zitting in een lokaal inspraakorgaan8B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011
]

[8B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011

Art. 26quinquies.

Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrijstelling om de vergaderingen van dat inspraakorgaan bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

8B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 20/06/2011
]

HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 27.

De bepalingen van dit besluit treden in werking op 1 september 1997.

Art. 28.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.