OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    20 OKTOBER 2000
  • publicatiedatum
    B.S.16/12/2000
  • datum laatste wijziging
    01/09/2011

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 1-7-2011 - B.S. 30-8-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK IX. - Regionale expertisenetwerken

Art. 76.

§ 1. Regionale expertisenetwerken zijn allerlei vormen van samenwerking die erop gericht zijn een nascholingsaanbod te ontwikkelen om leerkrachten te leren hoe ze de informatie- en communicatietechnologie in al haar aspecten kunnen integreren in hun lessen.

§ 2. De Vlaamse Gemeenschap kan met deze regionale expertisenetwerken een overeenkomst sluiten inzake de door het netwerk te leveren ondersteunings- en nascholingsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden :

1° het netwerk beschikt over expertise inzake nascholing in de pedagogische, technische en organisatorische aspecten van de introductie van nieuwe media in het onderwijs;

2° het netwerk moet voldoende geografisch en/of digitaal uitgebouwd zijn zodat een voldoende aantal scholen er een beroep op kan doen;

3° het netwerk is netoverschrijdend samengesteld en heeft een niveau- en netoverschrijdende werking;

4° een departement lerarenopleiding van een erkende universiteit en een departement lerarenopleiding van een hogeschool moeten deel uitmaken van het netwerk.

§ 3. De Vlaamse regering regelt de verdere voorwaarden en procedures voor het verzekeren via de regionale expertisenetwerken, van een nascholingsaanbod in het kader van het beleid rond informatie- en communicatietechnologie.

Art. 77.

Artikel 76 heeft uitwerking met ingang van 1 december 1999.

...