OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de leerlingendossiers van de PMS- en MST-Centra naar de centra voor leerlingenbegeleiding.

  • goedkeuringsdatum
    17 JULI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.07/10/2000
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het protocol 365 van 28 april 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol 140 van 28 april 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Overkoepelend onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 maart 2000; Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 19 mei 2000, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen en van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.

Dit besluit regelt de overdracht van de volgende leerlingdossiers met inbegrip van de op elektronische wijze opgeslagen gegevens die hierop betrekking hebben, naar de centra voor leerlingenbegeleiding :

1° het medische dossier, meer bepaald het individuele medische dossier, bedoeld in artikel 14, 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1985 betreffende de verplichtingen en de opdrachten inzake medisch schooltoezicht, en houdende de erkenningsvoorwaarden en subsidiëring van equipes voor medisch schooltoezicht;

2° het PMS-dossier, meer bepaald het individuele dossier met betrekking tot de psycho-medisch-sociale begeleiding, bedoeld in artikel 6, § 2, va het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra.

Art. 2.

De overdracht overeenkomstig de regels van dit besluit vindt plaats uiterlijk op 31 december 2000.

Art. 3.

Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder :

1. actuele dossiers : dossiers van leerlingen die zijn ingeschreven in een school die begeleid wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding;

2. archiefdossiers : dossiers, in het bezit van een PMS- of MST-centrum, van leerlingen die niet meer zijn ingeschreven in een school of van wie de inschrijving in een school niet bekend is;

3. verantwoordelijke voor het PMS-centrum : de persoon die door het bestuur van het PMS-centrum wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering van dit besluit;

4. verantwoordelijke arts voor het MST-centrum of het PMS-centrum : de arts die door het bestuur van het MST-centrum of door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs voor de PMS-centra van het Gemeenschapsonderwijs wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering van dit besluit.

HOOFDSTUK II. - Overdracht van de medische dossiers

Art. 4.

De verantwoordelijke arts voor het MST-centrum of het PMS-centrum, zendt het actuele medische dossier van alle leerlingen die behoren tot een school die het PMS-centrum of het MST-equipe begeleidt, onverwijld naar de arts van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat de school begeleidt vanaf 1 september 2000.

Voor een leerling die na 1 september is ingeschreven in een school die niet wordt begeleid door het centrum voor leerlingenbegeleiding dat overeenkomstig het vorige lid over het dossier van die leerling beschikt, geldt het volgende : de arts van het centrum dat de school begeleidt waarin de leerling op dat ogenblik is ingeschreven, vraagt onmiddellijk het dossier op bij de arts van het centrum dat over het dossier beschikt. Die bezorgt het dossier in kwestie onmiddellijk aan de eerstgenoemde arts.

Art. 5.

De verantwoordelijke arts voor het MST-centrum of het PMS-centrum, zendt het medische archiefdossier van elke leerling onverwijld naar de arts van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat de inrichtende macht van de gesubsidieerde MST-equipe of de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs heeft aangewezen voor de bewaring van de medische archiefdossiers.

De verantwoordelijke arts voor het MST-centrum of het PMS-centrum deelt aan de bevoegde dienst van het departement Onderwijs mee welke centra voor leerlingenbegeleiding belast zijn met de bewaring van de medische archiefdossiers.

Art. 6.

Medische archiefdossiers moeten gedurende een termijn van tien jaar na het laatste onderzoek worden bewaard. Daarna start de verantwoordelijke arts de procedure tot vernietiging.

HOOFDSTUK III. - Overdracht van de PMS-dossiers

Art. 7.

De verantwoordelijke voor het PMS-centrum zendt het actuele PMS-dossier van elke leerling, zodra de termijn voor verzet bedoeld in artikel 12 is verstreken, onverwijld naar de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat de leerling begeleidt vanaf 1 september 2000, tenzij de ouders van de minderjarige leerling, of de meerderjarige leerling zelf zich uitdrukkelijk verzetten tegen deze overdracht, overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk IV van dit besluit.

Art. 8.

De verantwoordelijke voor het PMS-centrum vernietigt het actuele PMS-dossier binnen een termijn van dertig werkdagen na de ontvangst van het verzet tegen de opdracht.

Art. 9.

De verantwoordelijke voor het PMS-centrum zendt het PMS-archiefdossier van elke leerling onverwijld naar de directeur van dat centrum voor leerlingenbegeleiding dat de inrichtende macht van het PMS-centrum heeft aangewezen voor de bewaring van de PMS-archiefdossiers.

De verantwoordelijke voor het PMS-centrum deelt aan de bevoegde dienst van het departement Onderwijs mee welke centra voor leerlingenbegeleiding belast zijn met de bewaring van de archiefdossiers.

Art. 10.

PMS-archiefdossiers worden door het centrum voor leerlingenbegeleiding bewaard tot op het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt. Daarna start de directeur van het centrum de procedure tot vernietiging.

In afwijking van het eerste lid worden PMS-archiefdossiers van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van dertig jaar bereikt.

HOOFDSTUK IV. - Mededeling betreffende de overdracht van dossiers en mogelijkheid tot verzet tegen de overdracht van actuele PMS-dossiers

Art. 11.

Elke school bezorgt uiterlijk op 8 september 2000 aan de ouders van elke minderjarige leerling, of aan de meerderjarige leerling zelf, die zich inschrijft of ingeschreven is tijdens het schooljaar 2000-2001 de mededeling, bedoeld in bijlage I, gevoegd bij dit besluit.

Art. 12.

§ 1. Als de ouders van de minderjarige, of de meerderjarige leerling zelf verzet aantekenen tegen de overdracht van het actuele PMS-dossier, doen ze dat schriftelijk tegen afgifte van een ontvangstbewijs of door middel van een aangetekend schrijven, waarbij ten minste volgende gegevens vermeld worden :

1° identificatie van de persoon die verzet aantekent;

2° identificatie van het leerlingendossier waartegen verzet inzake overdracht wordt aangetekend;

3° datum van verzet;

4° een verklaring waaruit blijkt dat de verzetnemer op de hoogte is en zich akkoord verklaart met het vernietigen van het dossier binnen een termijn van dertig dagen.

Het schriftelijk verzet, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk twintig kalenderdagen na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in artikel 11, tegen afgifte van een ontvangstbewijs of door middel van een aangetekend schrijven bezorgd aan de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding die het aantekenen van het verzet onverwijld meedeelt aan de verantwoordelijke van het PMS-centrum.

§ 2. Het centrum bezorgt op eenvoudig verzoek het formulier bedoeld in bijlage II aan de ouders of de leerling die verzet wensen aan te tekenen.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 13.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2000, met uitzondering van de artikelen 6 en 10, die in werking treden op 1 september 2000.

Art. 14.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, zijn, elk in hun respectieve bevoegdheden, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage I

Overdracht van het PMS-leerlingendossier naar een centrum voor leerlingenbegeleiding

Een nieuwe structuur

Het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) en het medisch schooltoezicht (MST) worden vanaf 1 september 2000 in een nieuwe structuur gegoten : de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Deze centra voor leerlingenbegeleiding zetten vanaf 1 september 2000 de begeleiding van leerlingen verder die voorheen door een PMS- of MST-centrum werd uitgeoefend. Hiertoe sloten de CLB's met verschillende scholen een beleidsplan of beleidscontract af.

Het dossier van de leerling in de nieuwe structuur

Over elke leerling is er een medisch dossier en eventueel ook een PMS-dossier (dat de niet-medische gegevens inzake de leerling kan bevatten).

Om de continuïteit van de begeleiding van leerlingen vlot te laten verlopen, heeft de Vlaamse regering een besluit genomen dat de overdracht van de dossiers naar de centra voor leerlingenbegeleiding regelt.

Het medische dossier van elke leerling wordt als volgt overgedragen naar het centrum voor leerlingenbegeleiding :

- van : de coördinerende geneesheer van het PMS- of MST-centrum (dit PMS- of MST-centrum bestaat enkel tot 31 augustus 2000;

- naar : de coördinerende arts van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat met de school , waar de leerling is ingeschreven, een beleidsplan of beleidcontract heeft.

Het is wettelijk verplicht medische dossiers gedurende 10 jaar te bewaren.

Het actuele PMS-dossier van elke leerling wordt overgedragen :

- van : de directeur van het PMS-centrum (tot 31 augustus 2000);

- naar : de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB, vanaf 1 september 2000).

Indien u instemt met de overdracht van het PMS-dossier, hoeft u geen verdere stappen te ondernemen.

Tegen de overdracht van een actueel PMS-dossier naar een centrum voor leerlingenbegeleiding kan verzet aangetekend worden :

voor minderjarigen : door de ouder of de persoon die de voogdij uitoefent;

voor meerderjarigen : door de leerling zelf.

Op eenvoudig mondeling of schriftelijk verzoek kan u een formulier bekomen bij uw centrum voor leerlingenbegeleiding teneinde van uw mogelijkheid tot verzet gebruik te maken.

Bijlage II

Verzet tegen de overdracht van het actuele PMS-leerlingendossier naar een centrum voor leerlingenbegeleiding

U ontvangt dit forumier op eenvoudig mondeling of schriftelijk verzoek.

Na invulling van het formulier bezorgt u dit formulier aan uw centrum voor leerlingenbegeleiding. Ondergetekende, (1)

naam en voornaam : . . . . .

adres :

verklaart met betrekking tot :

naam en voornaam van de leerling :

geboortedatum : (dag/maand/jaar)..../../......................

naam en adres PMS-centrum (schooljaar 1999-2000) :

naam en adres CLB :

niet akkoord te gaan met de overdracht van het PMS-dossier naar het centrum voor leerlingenbegeleiding;

op de hoogte te zijn de start van de vernietiging van het PMS-centrum binnen dertig dagen na de datum van verzet

naam : . . . . .

datum : . . . . .

handtekening : . . . . .

Voor ontvangst, de directeur van het centrum :

handtekening : . . . . .

___________________

(1) Voor de minderjarigen : een persoon die de oudelijke macht of voogdij over de minderjarige uitoefent. Voor meerderjarigen : de leerling zelf.