Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-sociale-centra

  • goedkeuringsdatum
    14 JANUARI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.25/11/2000
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 11/01/2002 (B.S. 09/03/2002)

(2) B.Vl.R. van 21/11/2003 (B.S. 11/02/2004)

(3) B.Vl.R. van 29/03/2019 (B.S. 26/06/2019)

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 5, 5bis, 7 en 8 gewijzigd bij de decreten van 5 juli 1989 en 27 maart 1991;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 3, 6°;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 5, 8°;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 4 juni 1999;

Gelet op het protocol nr. 350 van 6 juli 1999 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomite´ X en van onderafdeling ?Vlaamse Gemeenschap? van afdeling 2 van het Comite´ voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 125 van 6 juli 1999 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Overkoepelend onderhandelingscomite´ bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomite´s in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 6 juli 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 oktober 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de opstellers en de interculturele medewerkers bedoeld in artikel 186 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

De ambten van opsteller en intercultureel medewerker bedoeld in artikel 1 behoren tot de categorie van het administratief personeel. Zij worden ingedeeld als wervingsambten.

Art. 3.

[2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
§1.2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
] Voor het ambt van opsteller gelden de volgende vereiste bekwaamheidsbewijzen en de overeenkomstige weddenschalen :

1° houder van een diploma vereist voor het ambt van opsteller zoals bedoeld in artikel 1, § 1, tweede lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Vlaamse Gemeenschap en voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen :

weddenschaal 202

[1B.Vl.R. van 11/01/2002
B.S. 09/03/2002

567 318 – 744 187 (20 jaar)

3/1 x 11 183

2/2 x 13 056

8/2 x 14 651

1B.Vl.R. van 11/01/2002
B.S. 09/03/2002
]

2° houder van een diploma vereist voor het ambt van klerk zoals bedoeld in artikel 1, § 1, tweede lid, 2°, van het voornoemd besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 :

weddenschaal 200

523 107 – 645 407 (18 jaar)

3/1 x 5 860

10/2 10 472

(Vanaf 1 september 2002 tot 1 september 2004 wordt de weddenschaal 202 als volgt verhoogd:

a) op 1 september 2002: met 50 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345;

b) op 1 september 2003: met 75 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345;

c) op 1 september 2004: met het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345)

[2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004

§ 2. [3B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
De salarisschalen die voorkomen in § 1 worden, met ingang van 1 september 2018, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs.3B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
]

2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
]

Art. 4.

[2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
§1.2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
] Voor het ambt van intercultureel medewerker gelden de volgende vereiste bekwaamheidsbewijzen en de overeenkomstige weddenschalen :

1° houder van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie of van het hoger onderwijs van één cyclus uitgereikt door een door de Belgische Staat of door een Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling, hetzij door een door de Belgische Staat of een Gemeenschap ingestelde examencommissie :

weddenschaal 333

[1B.Vl.R. van 11/01/2002
B.S. 09/03/2002

670 467 –1 183 277 (23 jaar)

2/1 x 25 771

1/1 x 24 050

1/1 x 27 492

2/2 x 36 731

1/1 x 8 349

1/1 x 36 435

8/2 x 36 435

1B.Vl.R. van 11/01/2002
B.S. 09/03/2002
]

2° houder van een diploma vereist voor het ambt van opsteller zoals bedoeld in artikel 1, § 1, tweede lid, 1°, van het voornoemd besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 :

weddenschaal 202

[1B.Vl.R. van 11/01/2002
B.S. 09/03/2002

567 318 – 744 187 (20 jaar)

3/1 x 11 183

2/2 x 13 056

8/2 x 14 651

1B.Vl.R. van 11/01/2002
B.S. 09/03/2002
]

3° houder van een diploma vereist voor het ambt van klerk zoals bedoeld in artikel 1, § 1, tweede lid, 2°, van het voornoemd besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 :

weddenschaal 200

523 107 – 645 407 (18 jaar)

3/1 x 5 860

10/2 x 10 472

[2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
§ 2. [3B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
De salarisschalen die voorkomen in § 1 worden, met ingang van 1 september 2018, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs.3B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
] 2B.Vl.R. van 21/11/2003
B.S. 11/02/2004
]

Art. 5.

De diploma’s en getuigschriften die in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaald zijn en die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of met toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, gelijkwaardig worden verklaard, worden eveneens aanvaard als vereiste bekwaamheidsbewijzen.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit