OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2000 voor de uitvoering van interface-activiteiten.

  • goedkeuringsdatum
    06 OKTOBER 2000
  • publicatiedatum
    B.S.01/02/2001
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 4 en artikel 169ter;

Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen;

Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie;

Gelet op het innovatiedecreet van 18 mei 1999, waarbij de voorwaarden worden geregeld waarmee de Vlaamse regering een beleid inzake technologische innovatie kan voeren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 houdende de erkenning, het beheer en de subsidiëring van researchparken en incubatie- en innovatiecentra en de wijziging van dit besluit van 22 april 1997;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting en het decreet van 30 juni 2000 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1998 en het besluit van 13 december 1999 betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 1998, respectievelijk 1999, voor de uitvoering van interface-activiteiten;

Gelet op het akkoord van de minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Begroting, verleend op 6 oktober 2000;

Op voordracht van de Vlaamse minister voor Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, bevoegd voor het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid in overleg met de Vlaamse minister voor Onderwijs en Vorming,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit heeft betrekking op de volgende Vlaamse universiteiten :

de Katholieke Universiteit Leuven;

de Katholieke Universiteit Brussel;

het Limburgs Universitair Centrum;

de Universiteit Antwerpen;

de Universiteit Gent;

de Vrije Universiteit Brussel.

Art. 2.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° Interface-activiteiten :

Activiteiten ter bevordering van :

- de samenwerking tussen Vlaamse universiteiten en bedrijven;

- de economische valorisatie van het universitair onderzoek;

- de oprichting van spin off bedrijven door de universiteiten.

2° Interface-diensten :

De diensten of rechtspersonen die door de Vlaamse universiteiten belast zijn met de uitvoering van interface-activiteiten.

3° IWT :

Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie.

4° Spin off bedrijven : ondernemingen met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wetten op de handelsvennootschappen, waarvan de bedrijfsactiviteit gericht is op de maatschappelijke of industriële valorisatie van wetenschappelijke of technologische kennis, van resultaten van wetenschappelijk of technologisch onderzoek of van administratieve of logistieke innovaties van de universiteit en waar de universiteit aan deelneemt.

5° Vlaamse bedrijven : bedrijven gevestigd in het Vlaams Gewest.

Art. 3.

§ 1. Ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, programma 71.2 (Wetenschapsbeleid academisch onderzoek) basisallocatie 40.05 (subsidie aan universitaire interface-diensten) worden aan de Vlaamse universiteiten subsidies toegekend voor de ondersteuning van interface-activiteiten voor een totaal maximum bedrag van 51,2 miljoen BEF.

§ 2. De Katholieke Universiteit Leuven ontvangt een subsidie van maximaal 21.649.000 BEF.

De Katholieke Universiteit Brussel ontvangt een subsidie van maximaal 352.000 BEF.

Het Limburgs Universitair Centrum ontvangt een subsidie van maximaal 1.709.000 BEF.

De Universiteit Antwerpen ontvangt een subsidie van maximaal 6.778.000 BEF.

De Universiteit Gent ontvangt een subsidie van maximaal 14.648.000 BEF.

De Vrije Universiteit Brussel ontvangt een subsidie van maximaal 6.064.000 BEF.

Art. 4.

IWT-Vlaanderen staat in voor de opvolging, begeleiding en coördinatie van de uitvoering van deze maatregel.

Art. 5.

De subsidie dient aangewend te worden voor de financiering van personeels- en specifieke en algemene exploitatiekosten die volgen uit initiatieven met betrekking tot :

1. Bevordering van de samenwerking tussen de universiteiten en bedrijven, in het bijzonder :

- stimuleren en organiseren van contacten;

- promotie van het aanbod aan kennis van de universiteit;

-opvolging van de vraag bij de bedrijven;

- partnersearch;

- begeleiding bij technologische advisering;

- ondersteuning bij het opstellen van contracten (juridische en financiële assistentie);

- speciale aandacht voor de samenwerking met Vlaamse bedrijven in het bijzonder de Vlaamse K.M.O.'s.

2. Bevordering van economische valorisatie van het onderzoek, in het bijzonder :

- sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten m.b.t. valorisatie van het onderzoek;

- actieve opsporing van valoriseerbare resultaten die ondersteuning nodig hebben bij het valorisatieproces;

- begeleiding bij opstellen valorisatieplan (inschakelen externe consultants);

- marktonderzoek;

- opsporen van bedrijven voor mogelijke exploitatie;

- bescherming van intellectuele eigendom (octrooibeheer, licentieovereenkomsten, auteursrechten).

3. Bevordering van de oprichting van spin off bedrijven, in het bijzonder :

- begeleiding bij de ontwikkeling van een business plan;

- begeleiding bij financiering/investeringen;

- opleiding management.

Art. 6.

§ 1. De interface-diensten stellen een werkplan op en bezorgen dit aan IWT vóór 30 november 2000. Dit werkplan beschrijft de geplande activiteiten en de financiële uitwerking ervan voor de periode van 1 oktober 2000 tot 30 september 2001.

§ 2. Het IWT gaat na of de in de werkplannen voorgestelde activiteiten en aanwending van de middelen conform zijn met de vereisten vermeld in artikel 5 van dit besluit. IWT rapporteert hierover aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid en aan de Vlaamse minister voor Onderwijs en Vorming, vóór 31 januari 2001 met toevoeging van de goedgekeurde werkplannen.

De interface-diensten kunnen in overleg met IWT aanpassingen doorvoeren aan de ingediende, nog niet goedgekeurde werkplannen.

Art. 7.

§ 1. De interface-diensten dienen vóór 31 oktober 2001 een verslag in van de activiteiten in het kader van dit besluit die uitgevoerd werden tussen 1 oktober 2000 en 30 september 2001 en een verantwoording van de gemaakte kosten.

§ 2. IWT rapporteert over de ingediende documenten aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid en aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming vóór 15 november 2001.

Art. 8.

Voor de uitwisseling van informatie en voor het opzetten van samenwerking zullen de universitaire interface-diensten deelnemen aan een netwerk, gecoördineerd en ondersteund door het IWT.

Art. 9.

De subsidie wordt aan de universiteiten ter beschikking gesteld volgens de volgende kalender :

- een eerste schijf van 40 % van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit;

- een tweede schijf van 40 % van de subsidie wordt uitbetaald na indiening en goedkeuring door IWT van het werkplan vermeld in art. 6 van dit besluit;

- het saldo van maximaal 20 % wordt uitbetaald na indiening en goedkeuring door IWT van het activiteitenverslag vermeld in art. 7 van dit besluit.

Art. 10.

De beslissingen die de universiteit neemt en de handelingen die zij stelt op grond van dit besluit zijn onderworpen aan het toezicht van de commissaris van de Vlaamse regering en van de inspecteur van Financiën volgens de voorschriften, vastgelegd in hoofdstuk IX van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 11.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2000.

Art. 12.

De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, bevoegd voor het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid, in overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.