OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

  • goedkeuringsdatum
    04 MEI 2001
  • publicatiedatum
    B.S.16/06/2001
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 6 juli 1994, houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, inzonderheid op het artikel 15, § 2;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 79;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 13 april 2001;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De indexatie van loonaandeel van de werkingsmiddelen van het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs wordt bepaald op 100 % van het prijsindexcijfer.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing voor het begrotingsjaar 2001.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.