OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    13 JULI 2001
  • publicatiedatum
    B.S.27/11/2001
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK IV. - Secundair onderwijs

...

Afdeling 3. - Bepalingen voor het buitengewoon secundair onderwijs

...

Art. IV.14.

De Vlaamse regering deelt de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs op in opleidingen die tevens worden ingericht in het voltijds beroeps- en technisch secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het secundair onderwijs voor sociale promotie.

Voor elk van deze opleidingen worden de competenties, de nodige algemene en sociale vaardigheden en de sleutelvaardigheden vastgelegd in opleidingsprofielen.

De Vlaamse regering bepaalt de procedure en de modaliteiten van omzetting van de voor de inwerkingtreding van dit decreet bestaande beroepenvelden, afdelingen en kwalificatietechnieken naar de in het eerste lid bedoelde opleidingen.

De omzetting van de bestaande afdelingen naar opleidingen wordt niet beschouwd als een programmatie of omvorming zoals bedoeld in artikel 35, 61 en § 3 van het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

...

Art. IV.16.

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2001, behalve ...

...