Maatregel vanaf 01.01.2002 : geco-contract naar contract van onbepaalde duur ten laste van het departement Onderwijs voor de geco's van de onderwijsconventie 8285

 • referentie
  13BC/MB/CODO
 • publicatiedatum
  07/12/2001
 • datum laatste wijziging
  12/12/2001
 • wettelijke basis
  Uitvoering CAO VI
 • contactpersoon
 • Omzetting van de bestaande geco-contracten naar contractuelen van onbepaalde duur ten laste van het departement Onderwijs
 • Specifieke situatie: geco's in volledige of gedeeltelijke opzegging op 31.12.01
 • Toestand van de contractuelen ten laste van het departement onderwijs
 • Bijlagen: modelcontracten; 1. onbepaalde duur zonder proefbeding; 2. onbepaalde duur met proefbeding; 3. vervangingscontract zonder proefbeding; 4. vervangingscontract met proefbeding; 5. bijvoegsel bij een geco-contract met een aantal uren in opzegging

1. INLEIDING

Deze mededeling geeft toelichting over de omschakeling van de geco-contracten naar contracten van onbepaalde duur vanaf 1 januari 2002. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de eerste fase van de regularisatie van de personeelsleden in een geco-statuut. De tweede fase gaat in op 1 september 2003. Vanaf deze datum zullen de voormalige geco's worden ondergebracht in de decreten rechtspositie.

De aanpassing vanaf 1.1.2002 geldt voor alle geco's die zijn tewerkgesteld in het onderwijs op basis van de onderwijsconventie 8285.

De contractuelen ten laste van het departement Onderwijs worden verder in de tekst vermeld als 'contractuelen DO'.

Deze maatregel geldt met ingang van 1 januari 2002. De mededeling werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en wordt voor uitvoering meegedeeld in afwachting dat:

 • - het Vlaams parlement een decretale bepaling goedkeurt die mogelijk maakt dat de Vlaamse overheid contractuele personeelsleden financiert of subsidiëert;

 • - de Vlaamse regering de respectievelijke besluiten betreffende de bezoldigingsregeling van deze personeelsleden goedkeurt.

Het is, gelet op de aard van de maatregel, noodzakelijk dat u hierover zo snel mogelijk wordt geïnformeerd. Deze mededeling moet u in staat stellen om de noodzakelijke praktische schikkingen te treffen die met de opstelling van de nieuwe arbeidsovereenkomsten gepaard gaan.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze mededeling is van toepassing op

 • - de administratieve geco's
 • - de geco's die tewerkgesteld zijn in de verschillende projecten in het onderwijs
 • - de geco's die tewerkgesteld zijn bij de centraliserende instanties en bij het departement Onderwijs van de conventie 8285.

Voor de andere geco's, die niet onder de conventie 8285 vallen (bijvoorbeeld de geco's van de conventie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), verandert de situatie op 01.01.2002 niet. Zij behouden het geco- statuut. Dit geldt evenzeer voor de geco's die in de scholen zijn aangesteld op basis van individuele conventies die de inrichtende macht heeft afgesloten.

3. CONTINGENTERING EN NORMERING

We wensen eraan te herinneren dat de omzetting naar contracten van onbepaalde duur alsook nieuwe aanwervingen slechts kunnen worden gerealiseerd binnen het voorziene kader van de onderwijsconventie 8285. De conventie bepaalt het maximum aantal voltijdsen, met de voorgeschreven kwalificaties, dat kan worden aangesteld. Deze contingenten worden per onderwijsnet toegekend en beheerd door de centraliserende instanties.

Voor de administratieve contractuelen van het gesubsidieerd onderwijs blijft het normenstelsel van toepassing. Dit stelsel bepaalt, binnen de contingenten die zijn toegestaan, het aantal uren administratieve hulp waarop een school recht heeft ingevolge het leerlingenaantal en is vastgelegd in omzendbrief 13BC/AHBO/MB van 24.07.2001 voor het gewoon basisonderwijs en in omzendbrief 13BC/AHBBO/MB van 24.07.2001 voor het buitengewoon basisonderwijs. Deze omzendbrieven kunt u via Edulex raadplegen.

4. OMZETTING VAN DE BESTAANDE GECO- CONTRACTEN

Wanneer het personeelslid bij hetzelfde schoolbestuur of inrichtende macht in dienst blijft onder de identieke voorwaarden zoals voorzien in het geco-contract, is het voldoende om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen zoals voorzien in bijlage. De overgang is eenvoudig te realiseren zonder opzeggingstermijnen in acht te moeten nemen.

Deze operatie heeft enkel tot doel de bestaande geco-contracten om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur die onder de toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vallen, zoals vermeld in de modellen hierbij gevoegd. Dit personeelslid wordt verder een 'contractueel DO' genoemd. Het betreft een personeelslid met een contract van onbepaalde duur die onder de toepassing van de arbeidsovereenkomstenwet valt en waarvan de bezoldiging ten laste is van het departement Onderwijs.

Aan de titularissen worden nieuwe contracten van onbepaalde duur aangeboden, voor de vervangers zijn dit vervangingsovereenkomsten.

In bijlage vindt u een aantal modellen van contracten die u voor deze omzetting kunt hanteren:

bijlage 1: contract van onbepaalde duur zonder proefbeding, te gebruiken voor de gesubsidieerde contractuelen die op 1.1.2002 met dezelfde arbeidsvoorwaarden omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur ten laste van het Departement Onderwijs

bijlage 2 contract van onbepaalde duur met proefbeding, te gebruiken voor nieuwe aanwervingen als contractueel ten laste van het Departement Onderwijs na 1.1.2002

bijlage 3: vervangingscontract zonder proefbeding, te gebruiken voor de gesubsidieerde contractuelen die op 31.12.2001 een vervangingscontract hebben en op 1.1.2002 met dezelfde arbeidsvoorwaarden omgezet worden naar contractuelen DO met een vervangingscontract ten laste van het Departement Onderwijs

bijlage 4: vervangingscontract met proefbeding, te gebruiken voor nieuwe vervangingen voor contractuelen DO ten laste van het Departement Onderwijs na 1.1.2002.

bijlage 5: bijvoegsel bij het geco-contract waarvan een aantal uren in opzegging staan, te gebruiken als bijlage bij een bestaand geco-contract waarvoor het personeelslid binnen ditzelfde contract gedeeltelijk in opzegging werd geplaatst.

Specifieke situatie ingeval de geco in de opzeggingsperiode zit op 01.01.2002:

Een specifieke situatie doet zich voor bij de geco's die op 01.01.2002 in opzegging zijn. Voor de geco's die voor de volledige betrekking in opzegging geplaatst zijn, blijft het geco-contract na 1.01.2002 doorlopen en dienen de opzeggingstermijnen te worden gerespecteerd. Op het einde van de opzeggingsperiode krijgen zij geen nieuw contract aangeboden.

Sommige geco's zijn op 1.1.2002 gedeeltelijk in opzegging geplaatst. Voor deze geco's geldt de volgende regeling:

 • - de geco's die gedeeltelijk in opzegging werden geplaatst, moeten in uitvoering van hun bestaand geco-contract de wettelijke opzeggingstermijn respecteren. Bij het geco-contract wordt een bijvoegsel gevoegd, dat ervan deel uitmaakt vanaf 1.1.2002 (zie bijlage 5)
 • - betrokkene blijft dus het volledige geco-contract behouden voor de duur van de opzeg.
 • - na afloop van de vastgelegde opzeggingstermijn wordt een nieuw contract als contractueel DO opgesteld voor het aantal uren waarvoor er geen opzegging werd gegeven.

Aan de geco's uit conventie 8285 die een vervanging vervullen van een personeelslid dat zich bij toepassing van artikel 90, §2, 5° van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten bevindt in een verlof wegens opdracht of terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht, wordt eveneens een vervangingscontract (model bijlage 3) aangeboden. Deze omzetting van geco uit de conventie 8285 - die als vervanger is aangegeven in voornoemd artikel - naar contractueel DO heeft geen invloed op het verlof of de terbeschikkingstelling van de titularis.

Het decreet wordt bij het volgende onderwijsdecreet in die zin aangepast.

Deze operatie heeft niet tot doel geco's die in dienst zijn op 31.12.2001 in opzeg te plaatsen om nieuwe personeelsleden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan te bieden.

5. VOORWAARDEN VOOR NIEUWE AANWERVINGEN EN VERVANGINGEN VANAF 01.01.2002.

5.1. Nieuwe aanwerving

Om als 'contractueel DO' te kunnen worden aangeworven gelden de algemene wervingsvoorwaarden die gelden voor de gesubsidieerde contractuelen, zoals opgenomen in volgende omzendbrieven die u via Edulex kunt raadplegen:

 • - OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995 (II.A)
 • - 13BC/AHBO/MB (24-07-2001) administratieve hulp in het gesubsidieerd gewoon basisonderwijs vanaf het schooljaar 2001-2002 (5.1.)
 • - 13BC/AHBBO/MB (24-07-2001) administratieve hulp in het gesubsidieerd buitengewoon basisonderwijs vanaf het schooljaar 2001-2002 (24-07-2001). (5.1.)

De voorwaarden dat het personeelslid 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd moet zijn of 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd in de periode van 1 jaar voorafgaand aan de datum van indiensttreding, zijn niet langer van toepassing.

Het personeelslid dat wordt aangesteld als contractuele DO administratieve hulp moet minstens in het bezit zijn van een gehomologeerd getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld getuigschrift voor het uitoefenen van het ambt van opsteller. Voor de ambten van klerk en klerk-typist zijn geen getuigschriften vereist.

5.2. Vervanging

Vervanging van een 'contractueel DO' blijft steeds mogelijk:

 • - als de afwezigheid voldoet aan de criteria opdat de vervanging als een reglementaire vervanging zou worden beschouwd voor de personeelsleden van dezelfde categorie in de instelling waaraan zij verbonden zijn indien zij werkelijk een onderwijsopdracht uitoefenen;
 • - na het verstrijken van de periode van gewaarborgd loon indien zij een andere dan een onderwijsopdracht uitoefenen.

De bepalingen zoals vermeld onder 5.1. gelden uiteraard ook bij de aanwerving van een vervang(st)er.

6. TOESTAND VAN DE PERSONEN TEWERKGESTELD ALS CONTRACTUELEN DO

In grote lijnen blijft voor de contractuele DO de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, (zie Edulex) van toepassing,

Hierna volgen enkele kenmerkende aanwijzingen.

6.1. Arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk

De omzendbrief 'Arbeidsongevallen - Beroepsziekten - Buitendienstongevallen', (raadpleegbaar via Edulex: 13AC/IF/ONG.28- 15.12.1999) is van toepassing.

6.2. Bezoldiging

De omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.2. en III.10 is van toepassing (zie Edulex).

De overgang van gesubsidieerde contractueel naar 'contractueel DO' brengt voor het personeelslid in dezelfde functie geen wijziging mee in de wedde.

Voor de geldelijke anciënniteit worden de huidige in aanmerking te nemen diensten behouden. Vanaf 01.01.2002 worden ze aangevuld met de diensten die overeenkomstig de bepalingen van deze mededeling als contractueel worden verstrekt.

6.3. Eindejaarstoelage

De omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.3., is van toepassing (zie Edulex).

6.4. Verlof voor klein verlet (gerechtvaardig de afwezigheden)

De omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.4., is van toepassing (zie Edulex).

6.4. Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld

Voor de contractuelen DO met een administratieve functie blijft de vakantieregeling zoals opgenomen in de omzendbrieven 13BC/AHBO/MB en 13BC/AHBBO/MB van 24.07.2001 (voor het gesubsidieerd onderwijs) van de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994)van kracht (te raadplegen via Edulex).

Voor de contractuelen DO tewerkgesteld in projecten in het onderwijs of in de CLB's geldt de regeling die is opgenomen in de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.5. (zie Edulex).

Het vakantiegeld wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals opgenomen in de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.5. (zie Edulex).

6.5. Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt toegekend volgens de modaliteiten zoals opgenomen in de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.6. (Zie Edulex).

6.6. Prestatieregeling

Voor de contractuelen DO met een administratieve functie blijft de prestatieregeling zoals opgenomen in de omzendbrief OND/III/3/HW/RM van 17-07-1994 en van de omzendbrieven met referte 13BC/AHBO/MB, 13BC/AHBBO/MB en 13CC/prest.CAO VI/GL, van 24.07.2001 van kracht (te raadplegen via Edulex).

Voor de contractuelen DO tewerkgesteld in projecten in het onderwijs of in de CLB's geldt de regeling die is opgenomen in de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.8. (zie Edulex).

6.8. Ziekte en ongeval - ander dan een beroepsziekte, arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk

Voor de 'contractuelen DO' geldt dezelfde regeling als voor de gesubsidieerde contractuelen, zoals opgenomen in de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.11. (zie Edulex)

Voor de controle op de afwezigheden wegens ziekte, moeten de richtlijnen van de omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van (20-1-1999) (Edulex) worden gevolgd.

6.7. Zwangerschap en bevalling

Voor de 'contractuelen DO' geldt dezelfde regeling als voor de gesubsidieerde contractuelen, zoals opgenomen in de omzendbrief OND/III/3/HW/RM (17-07-1994) gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medische-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995, III.12. (zie Edulex).

6.8. Andere schorsingsoorzaken

Voor de schorsingsoorzaken die niet zijn opgenomen in deze mededeling blijft de arbeidsovereenkomstenwet van 03.07.1978 van toepassing.

Voor inlichtingen kan u contact opnemen met werkstation 49, tel.: 02/553.94.33 of e-mail: joelle.pillet@ond.vlaanderen.be van de administratie basisonderwijs.

7. COMMUNICATIE MET HET DEPARTEMENT ONDERWIJS

Met ingang van 1 januari 2002 gelden volgende bepalingen :

7.1. Formaliteiten i.v.m. de overgang van het geco-contract naar contract van onbepaalde duur DO op 01.01.2002

 • - Het contract van onbepaalde duur DO (bijlage 1 of bijlage 3) wordt in 3 exemplaren opgesteld. Eén exemplaar voor het personeelslid, één voor de werkgever en één voor het departement Onderwijs. Het exemplaar voor het departement dient uiterlijk op 31.01.2002 ingestuurd te worden naar werkstation 49 :

Departement Onderwijs

Administratie basisonderwijs - werkstation 49

Koning Albert II-laan 15

 • 1210 Brussel

Er dienen verder geen formaliteiten vervuld te worden.

 • - Voor de personeelsleden in volledige opzegging wordt uiterlijk op 31.01.2002 een kopie van de opzeggingsbrief bezorgd aan werkstation 49.
 • - Voor de personeelsleden in gedeeltelijke opzegging wordt uiterlijk op 31.01.2002 een kopie van de opzeggingsbrief en bijlage 5 bezorgd aan werkstation 49.

7.2. Dossierbeheer voor in dienst tredingen als contractueel van onbepaalde duur DO vanaf 01.01.2002. (niet van toepassing voor de geco's van het Brussels Hoofdstedelijk gewest)

7.2.1. Samenstelling van het dossier

Per contract van onbepaalde duur DO wordt een volledig dossier samengesteld en opgestuurd naar werkstation 49. Het dossier wordt niet meer opgestuurd naar de koepel.

Het melden van de opdrachten gebeurt zoals heden met de RL1, opdrachtenpakket, via Edison.

Deze opdrachten worden eveneens met ATO-9 (titularis contractueel DO) of ATO-8 (vervanging contractueel DO) gemeld.

De huidige werkwijze blijft onveranderd.

8. Bijlagen