Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    26 JANUARI 2001
  • publicatiedatum
    B.S.17/01/2002
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    26/06/2019

(voetnoot 1)

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 20/07/2006 (B.S. 20/10/2006)

(2) B.Vl.R. van 07/10/2011 (B.S. 29/12/2011)

(3) Arr. RvS nr. 221.648 van 06/12/2012 (B.S. 17/09/2013)

(4) B.Vl.R. van 17/10/2014 (B.S. 12/01/2015)

(5) B.Vl.R. van 15/06/2018 (B.S. 09/08/2018)

(6) B.Vl.R. van 29/03/2019 (B.S. 26/06/2019)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55quaterdecies ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, 55octies decies, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999, 55vicies, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 44terdecies, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, 44quater decies, § 2, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999, 44quinquies decies, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 17 juli 2000;

Gelet op het protocol nr. 384 van 17 juli 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 159 van 17 juli 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 17 juli 2000, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Omschrijving

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder niet-tertiair onderwijs de centra voor leerlingenbegeleiding, het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

HOOFDSTUK II. - [5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

Afdeling I. - [5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

Art. 2.

[5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

Afdeling II. - [5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

Art. 3.

[5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

Art. 4.

[5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

Afdeling III. - [5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

Art. 5.

[5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
...5B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
]

HOOFDSTUK III. - [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
Niet-verworven salarisschaal, toegekend aan sommige mandaathouders1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
]

Afdeling I. - Toepassingsgebied

Art. 6.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op :

1° de directeurs aan wie het mandaat van algemeen directeur wordt toegewezen of die belast worden met het waarnemen van de functie van algemeen directeur ter uitvoering van :

a) hoofdstuk Vquater van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999;

b) hoofdstuk IVquater van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999;

2° de directeurs die worden belast met het mandaat van coördinerend directeur ter uitvoering van :

a) hoofdstuk Vquinquies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999;

b) hoofdstuk IVquinquies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999.

Afdeling II. - Coördinerend directeur

Art. 7.

[1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
Aan de directeur die belast is met het mandaat van coördinerend directeur, vermeld in artikel 55vicies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, wordt de niet-verworven salarisschaal 896 toegekend.1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
]

Art. 8.

[1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
Aan de directeur die belast is met het mandaat van coördinerend directeur, vermeld in artikel 44quinquies decies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, wordt de niet-verworven salarisschaal 797 toegekend.1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
]

Afdeling III. - Algemeen directeur

Art. 9.

[1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
Aan de directeur die voorlopig de functie van algemeen directeur waarneemt of het mandaat van algemeen directeur uitoefent, respectievelijk vermeld in artikel 55septies decies, § 3 en 55octies decies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, wordt de niet-verworven salarisschaal 897 toegekend.1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
]

Art. 10.

[1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
Aan de directeur die belast is met het mandaat van algemeen directeur, vermeld in artikel 44quater decies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, wordt de niet-verworven salarisschaal 796 toegekend.1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
]

Afdeling IV. - Algemene bepalingen

Art. 11.

§ 1. De coördinerend directeur en de algemeen directeur ontvangen de [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
niet-verworven salarisschaal1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
] vanaf de dag waarop zij effectief het mandaat uitoefenen.

Het personeelslid behoudt de [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
niet-verworven salarisschaal1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
] gedurende de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie, de zomervakantie en andere verlofdagen voor zover die vallen binnen de periode van de aanstelling voor het bedoelde mandaat.

Eenzelfde persoon kan de [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
niet-verworven salarisschaal1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
] van algemeen directeur en van coördinerend directeur, vermeld in dit hoofdstuk, niet cumuleren.

§ 2. Het maandbedrag van de [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
niet-verworven salarisschaal1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
] is gelijk aan een twaalfde van het jaarbedrag. Als de [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
niet-verworven salarisschaal1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
] niet voor de volledige maand verschuldigd is, wordt ze in dertigste verdeeld, overeenkomstig de regels voor de uitbetaling van het salaris.

§ 3. De [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
niet-verworven salarisschaal1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
] wordt maandelijks uitbetaald, na het vervallen van de termijn en op dezelfde wijze als het salaris.

[1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006

§ 4. De niet-verworven salarisschalen, vermeld in artikelen 7, 8, 9 en 10, worden vastgesteld bij [6B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 20186B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
] houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs. Zolang het personeelslid aan de voorwaarden voldoet, maakt de niet-verworven salarisschaal integraal deel uit van de salarisschalen waarop de betrokkene overeenkomstig zijn tijdelijke aanstelling, zijn toelating tot de proeftijd of zijn vaste benoeming recht heeft en vormt die schaal mede de grondslag voor de berekening van het salaris van het betrokken personeelslid.

Bij de berekening van de beperking van het salaris tot de eenheid of tot het best bezoldigd ambt, wordt met het bedrag van een niet-verworven salarisschaal echter geen rekening gehouden.

1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
]

Art. 12.

Het jaarbedrag van de [1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
niet-verworven salarisschaal1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
] schommelt met het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het bedrag wordt aan het spilindexcijfer 138.01 gekoppeld.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 13.

[1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
...1B.Vl.R. van 20/07/2006
B.S. 20/10/2006
]

Art. 14.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999. [2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 29/12/2011
...2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 29/12/2011
]

Art. 15.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Opgeheven voor zover het de salarisschalen vaststelt voor het ambt van directeur basisonderwijs met de kengetallen 779, 828 en 879. (Arr. Raad van State nr. 221.648, 6-12-2012)