OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opwaardering van het elektronisch netwerk voor de hogescholen.

  • goedkeuringsdatum
    30 NOVEMBER 2001
  • publicatiedatum
    B.S.30/01/2002
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikelen 55-58;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2001 houdende regeling van begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 november 2001;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media en van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit initiatief beoogt de uitvoering van een inhaalbeweging voor de Vlaamse hogescholen inzake elektronische netwerken. De voor dit initiatief voorziene subsidies moeten de hogescholen toelaten hun elektronisch netwerkinfrastructuur op te waarderen.

Art. 2.

§ 1. Ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, programma 71.1 (algemeen wetenschapsbeleid), basisallocatie 41.05 (Vlaams elektronisch netwerk) worden volgende subsidies aan de hogescholen toegekend :

HOGESCHOOL

SUBSIDIE (BEF)

Arteveldehogeschool

4.553.504

Economische Hogeschool Sint-Aloysius

2.549.263

Erasmushogeschool

4.743.448

Groep T Hogeschool

1.948.720

Hogere Zeevaartschool

1.406.064

Hogeschool Antwerpen

5.900.113

Hogeschool Gent

6.949.610

Hogeschool Limburg

2.399.769

Hogeschool Sint-Lukas

1.614.358

Hogeschool Wetenschap en Kunst

5.608.448

Hogeschool West-Vlaanderen

3.629.388

Iris Hogeschool Brussel

2.133.098

Karel de Grote Hogeschool

6.475.505

Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

6.941.963

Katholieke Hogeschool Brussel

1.604.927

Katholieke Hogeschool Kempen

12.371.186

Katholieke Hogeschool Leuven

3.629.211

Katholieke Hogeschool Limburg

3.077.132

Katholieke Hogeschool Mechelen

4.864.958

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

4.262.864

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

3.637.487

Lessius Hogeschool

2.887.358

Plantijn - Hogeschool van de Provincie Antwerpen

3.450.375

Provinciale Hogeschool Limburg

3.361.251

TOTAAL

100.000.000

§ 2. De betaling gebeurt in twee schijven :

- 80 % van de subsidie wordt uitbetaald in januari 2002;

- het saldo wordt uitbetaald na indiening bij de administratie Wetenschap en Innovatie (uiterlijk 30 september 2002) van een dossier dat is samengesteld uit :

- een overzicht van de uitgaven voor elektronisch netwerking;

- bewijsstukken ter staving van de gedane uitgaven (originelen);

- in de schuldvordering wordt een verklaring op eer, onderschreven door de directeur van de hogeschool, opgenomen waarin geattesteerd wordt dat de aan de schuldvordering onderliggende uitgaven langs geen enkel ander subsidiërings- of financieringskanaal ingediend worden en dat elke vorm van dubbele of parallelle subsidiëring bijgevolg uitgesloten wordt;

- een schuldvordering, onderschreven door de directeur van de hogeschool met de vermelding "voor deugdelijk en onvergolden verklaard voor de som. . . " (bedrag in letterschrift);

- indien niet voor BELNET werd gekozen als provider : een grondige motivatie van de reden hiervoor.

Art. 3.

§ 1. Met de door de overheid toegekende subsidies kunnen de hogescholen alle uitgaven bekostigen die verband houden met de uitbouw en de exploitatie van een elektronisch netwerk zoals :

- netwerkbekabeling op de campus;

- connectiviteit tussen de vestigingen (Intranet);

- connectiviteit tussen de vestiging en de BELNET-PoP;

- internetconnectiviteit (bij voorkeur bij BELNET, andere providers zijn toegelaten);

- aansluitkosten bij BELNET (zowel de aansluitapparatuur, het routeronderhoud als het Internetabonnement);

- netwerkhardware (routers, servers,. . .);

- servicecontract;

- netwerksoftware (beveiliging,. . . );

- opleiding voor netwerkbeheer, -beveiliging,. . .

§ 2. De subsidies kunnen worden gebruikt ter vergoeding van kosten gemaakt in de periode van 1 januari 2001 tot 31 augustus 2002.

§ 3. Uitgesloten zijn kosten voor personeel en uitgaven aan hard- en software die enkel ten goede komen aan de administratie en niet aan onderwijs- of onderzoekstoepassingen. Het is de bedoeling dat alle uitgaven ten goede komen aan studenten, onderzoekers en onderwijzend personeel.

Art. 4.

Onverminderd de bevoegdheden van het Rekenhof en de Inspectie van Financiën, zijn de daartoe gemachtigde ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap belast met de controle op de aanwending van de subsidie. De hogescholen leggen alle documenten ter inzage voor aan de gemachtigde ambtenaren.

Art. 5.

Als uit controle van de verantwoordingsstukken blijkt dat de subsidies, genoemd in artikel 2, niet werden aangewend zoals omschreven in artikel 3, dan moet het bestuur van de hogeschool in kwestie die subsidies onmiddellijk terugbetalen.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 30 november 2001.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.