Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    18 JANUARI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.19/04/2002
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    31/07/2003

COORDINATIE

(1) Decr. van 14/02/2003 (B.S. 01/07/2003)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs wordt de volgende wijziging aangebracht : ...

[1Decr. van 14/02/2003
B.S. 01/07/2003

Art. 4.

Wanneer een inrichtende macht met toepassing van artikel 9, § 4, van het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs een afwijkingsaanvraag op de in artikel 2 bedoelde eindtermen indient, legt de Vlaamse regering binnen een termijn van één maand, die ingaat op de dag na die van de ontvangst, een besluit betreffende de afwijkingsaanvraag ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement.

Indien het besluit niet wordt bekrachtigd binnen een termijn van één maand, die ingaat op de dag na die van de ontvangst, wordt het besluit geacht bekrachtigd te zijn.

1Decr. van 14/02/2003
B.S. 01/07/2003
]