OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van de personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs een verlof krijgen voor de effectieve begeleiding van de vorming en de ondersteuning van de scholengemeenschappen.

  • goedkeuringsdatum
    21 APRIL 1999
  • publicatiedatum
    B.S.05/08/1999
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 26-10-2001 - B.S. 16-2-2002

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 157 en 158;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 oktober 1998;

Gelet op het protocol nr. 318 van 24 november 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en de onderafdeling " Vlaamse Gemeenschap " van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 95 van 24 november 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 23 december 1998; met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[Het Gemeenschapsonderwijs] voor het en de representatieve verenigingen van de inrichtende machten kunnen van 1 september 1998 tot en met [31 augustus 2002] beschikken over personeelsleden uit het onderwijs die een verlof krijgen wegens opdracht in het belang van het onderwijs, voor de effectieve begeleiding en de ondersteuning van de scholengemeenschappen in het secundair onderwijs.

B.Vl.R. van 26-10-2001

Art. 2.

De 16 hiertoe toegekende personeelsleden worden als volgt verdeeld :

1°[het Gemeenschapsonderwijs] voor kan over 4 personeelsleden beschikken;

2° het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs kan over 10 personeelsleden beschikken;

3° het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap kan over 1 personeelslid beschikken;

4° de Cel voor het Vlaams Provinciaal Onderwijs kan over 1 personeelslid beschikken.

B.Vl.R. van 26-10-2001

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.