Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-sociale centra.

  • goedkeuringsdatum
    11 JANUARI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.09/03/2002
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    11/03/2002

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 5, 5bis, 7 en 8, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 1989 en 27 maart 1991;

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 49;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juli 2001;

Gelet op het protocol nr. 410 van 9 juli 2001 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 183 van 9 juli 2001 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 24 juli 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 augustus 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De weddenschaal 202, genoemd in artikel 3, 1°, en artikel 4, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-sociale centra, wordt aangepast :

1° met ingang van 1 september 1999 wordt de weddenschaal 202 als volgt vastgesteld :

202

573.003 - 754.187

(20 jaar)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.498

2/2 x 13.056

1/2 x 14.651

1/2 x 8.203

1/2 x 21.099

5/2 x 14.651

2° met ingang van 1 september 2000 wordt de weddenschaal 202 als volgt vastgesteld :

202

573.003 - 764.187

(20 jaar)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.626

1/1 x 4.443

1/1 x 17.499

1/2 x 14.042

1/2 x 14.651

1/4 x 19.963

1/2 x 21.760

1/2 x 16.881

3/2 x 14.651

3° met ingang van 1 september 2001 wordt de weddenschaal 202 als volgt vastgesteld :

202

573.003 - 770.739

(20 jaar)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.626

1/1 x 4.443

1/1 x 17.499

1/2 x 15.795

1/2 x 16.650

1/4 x 16.211

1/2 x 21.760

1/2 x 18.101

2/2 x 16.428

1/2 x 16.429

4° vanaf 1 september 2002 tot 1 september 2004 wordt de weddenschaal 202 als volgt verhoogd :

a) op 1 september 2002 : met 50 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345;

b) op 1 september 2003 : met 75 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345;

c) op 1 september 2004 : met het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345.

Art. 2.

De weddenschaal 333, genoemd in artikel 4, 1°, van het voormelde besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000, wordt aangepast :

1° met ingang van 1 september 1999 wordt de weddenschaal 333 als volgt vastgesteld :

333

679.411 - 1.183.279

(23 jaar)

1/1 x 16.827

1/1 x 25.771

1/1 x 24.050

1/1 x 27.492

1/1 x 8.943

1/1 x 27.788

1/1 x 8.647

1/1 x 28.084

1/1 x 8.351

1/1 x 36.435

8/2 x 36.435

2° met ingang van 1 juli 2001 wordt de weddenschaal 333 als volgt vastgesteld :

333

679.411 - 1.183.279

(22 jaar)

1/1 x 11.056

2/1 x 25.771

1/1 x 4.050

1/1 x 36.435

11/2 x 36.435

3° met ingang van 1 september 2001 wordt de weddenschaal 333 als volgt vastgesteld :

333

679.411 - 1.183.279

(22 jaar)

1/1 x 13.846

1/1 x 24.882

1/1 x 24.883

1/1 x 27.492

1/1 x 3.037

1/1 x 36.435

11/2 x 36.435

4° vanaf 1 september 2002 tot 1 september 2004 wordt de weddenschaal 333 als volgt verhoogd :

a) op 1 september 2002 : met 50 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001, en de bedragen van weddenschaal 301;

b) op 1 september 2003 : met 75 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001, en de bedragen van weddenschaal 301;

c) op 1 september 2004 : met het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001, en de bedragen van weddenschaal 301.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.