OPFGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Vrije Universiteit Brussel voor het Instituut voor Europese Studies (IES) uitreikt.

  • goedkeuringsdatum
    17 MEI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.13/07/2002
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 169quater , § 4, zoals gewijzigd door het decreet van 7 december 2001 betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen;

Gelet op het advies van de betrokken universiteit;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Vrije Universiteit Brussel kan voor het Instituut voor Europese Studies het volgende diploma van master uitreiken als afronding van de overeenstemmende opleiding van postinitieel onderwijs :

- Master in International and Comparative Law.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2001-2002.

Art. 3.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.