OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Confederale Universiteit Antwerpen voor het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) uitreikt.

  • goedkeuringsdatum
    17 MEI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.16/07/2002
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 169quater , § 4, zoals gewijzigd bij het decreet van 20 april 2001 houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs;

Gelet op het advies van de betrokken universiteit;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Confederale Universiteit Antwerpen kan voor het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer de volgende mastersdiploma's uitreiken als afronding van de overeenstemmende opleidingen van postinitieel onderwijs :

- "Master in Global Management and Development/Master en Management International et Développement";

- "Master in Governance and Development/Master en Governance et Développement";

- "Master in Project Evaluation and Management/Master en Gestion et Evaluation de Projets".

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2001-2002.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.