Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de [2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
vakgebonden eindtermen2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
] van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    20 SEPTEMBER 2002
  • publicatiedatum
    B.S.28/11/2002
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/01/2010

COORDINATIE

(1) Decr. van 10/07/2008 (B.S. 03/10/2008)

(2) B.Vl.R. van 16/10/2009 (B.S. 13/01/2010)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, inzonderheid artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 27 april 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juli 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 31 augustus 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies 32.221/1 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. De [2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
vakgebonden eindtermen2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
] van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs, al dan niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, worden vastgesteld in de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

§ 2. De in § 1 bedoelde [2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
vakgebonden eindtermen2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
] worden afzonderlijk vastgesteld voor de vakken :

1° lichamelijke opvoeding;

2° project algemene vakken of Nederlands + maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde;

[2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
3° Frans of Engels.2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
]

Art. 2.

De bij dit besluit vastgestelde [2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
vakgebonden eindtermen2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
] worden in acht genomen vanaf het schooljaar 2006-2007.

[1Decr. van 10/07/2008
B.S. 03/10/2008

Art. 2bis.

Om het studiepeil te waarborgen, en uitsluitend met het oog op de uitreiking in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of in de leertijd van graad- of leerjaargebonden eindstudiebewijzen, identiek aan die van het voltijds gewoon secundair onderwijs, zijn de bepalingen van dit besluit met uitzondering van het vak lichamelijke opvoeding, met ingang van het schooljaar 2008-2009 ook van toepassing op de algemene vorming van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en van de leertijd.

1Decr. van 10/07/2008
B.S. 03/10/2008
]

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs (met het oog op controle door inspectie zijn de attitudes met een * aangeduid)

Lichamelijke opvoeding

1° Motorische competenties

Verbreden en/of verdiepen van motorische competenties : keuze uit verantwoorde activiteiten uit meerdere bewegingsgebieden zoals atletiek, gymnastiek, dans en expressie, zwemmen, spel en sportspel, zelfverdediging, natuurgebonden activiteiten, of andere verantwoorde bewegingsgebieden.

De leerlingen

1. kunnen een verantwoorde keuze maken van voor hen gepaste bewegingsactiviteiten met het oog op een fysiek actieve levensstijl.

2. hebben inzicht in de diverse aspecten van een verantwoorde sport- en fitnessbegeleiding.

3. * leven afspraken en regels na en nemen verantwoordelijkheid op in bewegingssituaties.

4. * ervaren bewegingsvreugde door competente deelname aan een gevarieerd aanbod van bewegingsactiviteiten.

5. * tonen bereidheid tot en hebben voldoening aan prestatieverbetering.

2° Gezonde en veilige levensstijl

De leerlingen

6. kunnen onder begeleiding een conditieprogramma uitvoeren, evalueren en bijsturen.

7. kennen gepaste bewegingen en correcte houdingen en kunnen ze in werk- en dagelijkse leefomstandigheden integreren.

8. kennen de risico's van een sedentair leven en kunnen remediëren.

9. * leven veiligheidsafspraken na en vertonen spontaan veilig gedrag.

3° Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren

De leerlingen

10. kunnen in bewegingssituaties omgaan met fairplay, winst, verlies, succes, faalangst en spanning en integreren deze in andere contexten.

11. * werken spontaan samen in planning, taakverdeling en het vervullen van verschillende rollen.

12. * dragen zorg voor kledij en materiaal, hebben aandacht voor hygiëne en milieu en tonen respect voor anderen.

13. * kunnen kritisch met de nevenverschijnselen van de sport omgaan.

Project algemene vakken OF Nederlands + maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde

1° Functionele tekstgeletterdheid

De leerlingen kunnen

1. uit diverse tekstsoorten relevante informatie selecteren.

2. voor een specifieke opdracht uit verschillende soorten teksten informatie vergelijken en integreren.

3. beknopt en duidelijk schriftelijk rapporteren.

4. maatschappelijk relevante tekstinformatie praktisch aanwenden.

5. maatschappelijk relevante tekstinformatie kritisch beoordelen.

6. * over maatschappelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt innemen, rekening houdend met ethische principes.

2° Functionele kwantitatieve geletterdheid

De leerlingen kunnen

7. uit tabellen, grafieken, diagrammen of kaarten, relevante informatie selecteren.

8. voor een specifieke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en bewerken.

9. voor twee variabelen, informatie in een aangepaste grafische vorm weergeven.

10. maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwenden.

11. maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen.

12. * over maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie een eigen standpunt innemen, rekening houdend met ethische principes.

3° Functionele ICT-geletterdheid

De leerlingen kunnen

13. bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken.

14. voor een specifieke opdracht twee of meer programma's selecteren en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één product.

15. informatie selecteren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en deze informatie integreren.

16. maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken.

17. maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, kritisch beoordelen.

18. * over maatschappelijk relevante informatie ingewonnen met behulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening houdend met enerzijds ethische principes en anderzijds deontologische principes met betrekking tot auteursrecht, privacy, beveiliging.

4° Problemen oplossen

De leerlingen kunnen

19. zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven.

20. bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven.

21. voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen.

22. een planning opmaken en ze uitvoeren.

23. bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen.

24. het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimaliseren.

25. bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne.

5° Werken in teamverband

De leerlingen kunnen

26. met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen.

27. zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team genomen beslissing.

28. de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren.

29. de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalueren en eventueel bijsturen.

30. over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uitbrengen en erover communiceren.

31. het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op conclusies over de eigen interactievaardigheden.

32. * empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen.

[2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010

Eindtermen "moderne vreemde talen : Frans of Engels" van de derde graad bso (derde graad)

link

2B.Vl.R. van 16/10/2009
B.S. 13/01/2010
]