Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2002
 • publicatiedatum
  B.S. 4/12/2002 (pagina 54486)
 • bron

  Numac : 2002036460
 • datum laatste wijziging
  28/08/2019

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN

ART. 1.

Dit besluit is van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs en op opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs.

ART. 2.

Voor de toepassing van dit besluit:
1° wordt met "onderverdeling" bedoeld:
- in het tweede leerjaar van de eerste graad: een "basisoptie", zoals bedoeld in artikel 3, 3°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs;
- in het beroepsvoorbereidend leerjaar: een "beroepenveld" of een "combinatie van twee beroepenvelden", zoals bedoeld artikel 3, 5°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs;
- in de leerjaren van de tweede en de derde graad en het hoger beroepsonderwijs: het fundamenteel gedeelte van de optie, dat de "studierichting" bepaalt, zoals bedoeld in artikel 3, 31°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs;
2° wordt met "betrokken personen" bedoeld: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerplichtigen onder hun bewaring hebben of de meerderjarige leerling zelf;
3° wordt met "klassenraad" bedoeld, het orgaan dat als een emanatie van de schoolbestuur met drie functies kan worden belast, zoals nader gespecifieerd in hoofdstuk II en derhalve, naargelang van het geval, gedefinieerd wordt als respectievelijk "toelatingsklassenraad", "begeleidende klassenraad" en "delibererende klassenraad";
4° wordt met "inschrijving" bedoeld, de opname in het leerlingenbestand van een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of de heropname na uitschrijving.

HOOFDSTUK II DE KLASSENRAAD

AFDELING 1 DE TOELATINGSKLASSENRAAD

ART. 3.

§ 1. Behoudens de van rechtswege voorziene toelatings- en overgangsvoorwaarden, fungeert, over-eenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III, de toelatingsklassenraad als enig orgaan op het vlak van de toelating tot of overgang naar een bepaald leerjaar, onderwijsvorm en onderverdeling.

§ 2. De toelatingsklassenraad bestaat uit :
1° ambtshalve stemgerechtigde leden die elk over één stem beschikken :
a) de directeur of een afgevaardigde van de directeur, die de toelatingsklassenraad voorzit;
b) minstens drie leden van het onderwijzend personeel van het leerjaar, de onderwijsvorm en de onderverdeling waarvoor de leerling opteert;
2° eventueel ambtshalve raadgevende leden, aangewezen door de voorzitter :
a) personeelsleden die in de school in kwestie betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator of technisch adviseur bekleden;
b) personeelsleden die in de school in kwestie behoren tot het ondersteunend personeel;
c) personeelsleden van de school in kwestie of andere personen dan personeelsleden van de school in kwestie die bij de psycho-sociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

De ambtshalve raadgevende leden die topsportschoolcoördinator zijn of lesgever in de sportspecifieke trainingsarbeid en die door de respectieve sportfederaties ter beschikking zijn gesteld in studierichtingen met in de benaming de component « topsport », kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen.

Ambtshalve raadgevende leden die voordrachtgever zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per voordrachtgever.

§ 3. Stemgerechtigde leden zijn verplicht om aan de klassenraadvergadering deel te nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van gewettigde afwezigheid of bewezen overmacht om op de klassenraadvergadering aanwezig te zijn.

De ongewettigde afwezigheid van een stemgerechtigd lid tast de rechtsgeldigheid van de genomen beslissing niet aan.

§ 4. Geen enkel lid van de toelatingsklassenraad mag deelnemen aan enige beslissing betreffende een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of betreffende een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven.

§ 5. In geval tot stemming wordt overgegaan en het resultaat is een staking van stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de toelatingsklassenraad doorslaggevend.

§ 6. De toelatingsklassenraad zal zich bij zijn beslissingen laten leiden door concrete gegevens uit het dossier van de leerling.

§ 7. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt aan het leerlingendossier toegevoegd.

§ 8. Adviezen en beslissingen van de toelatingsklassenraad moeten steeds gemotiveerd zijn.

AFDELING 2 DE BEGELEIDENDE KLASSENRAAD

ART. 4.

§ 1. De begeleidende klassenraad fungeert als enig orgaan op het vlak van de vorming en de evaluatie van de vorderingen van een bepaalde groep leerlingen, met uitsluiting van hetgeen bedoeld wordt in artikel 5, § 1, alsmede op het vlak van de definitieve verwijdering van een leerling uit de school.

§ 2. De begeleidende klassenraad bestaat uit :
1° ambtshalve stemgerechtigde leden die elk over één stem beschikken :
a) de directeur of een afgevaardigde van de directeur, die de begeleidende klassenraad voorzit;
b) de leden van het onderwijzend personeel die voldoen aan al de volgende voorwaarden :
1) ze verstrekken onderwijs aan de leerling tijdens het schooljaar in kwestie in een bepaald leerjaar, een bepaalde onderwijsvorm en onderverdeling;
2) ze zijn op de datum van de klassenraadvergadering in functie. Van die voorwaarde kan door de voorzitter worden afgeweken voor tijdelijke personeelsleden, met dien verstande dat het aantal stemgerechtigde leden er niet door kan worden uitgebreid;
c) in voorkomend geval voor seminaries of vakoverschrijdende projecten, voor de coördinatie of begeleiding van stages en de geïntegreerde proef : een stemgerechtigd lid dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 1°, b), of in 2°, c), en dat door de voorzitter is aangewezen bij het begin van het schooljaar;
2° eventueel ambtshalve raadgevende leden, aangewezen door de voorzitter :
a) personeelsleden die in de school in kwestie betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator of technisch adviseur bekleden;
b) personeelsleden die in de school in kwestie behoren tot het ondersteunend personeel;
c) personeelsleden van de school in kwestie of andere personen dan personeelsleden van de school in kwestie die bij de psycho-sociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

De ambtshalve raadgevende leden die topsportschoolcoördinator zijn of lesgever in de sportspecifieke trainingsarbeid en die door de respectieve sportfederaties ter beschikking zijn gesteld in studierichtingen met in de benaming de component « topsport », kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen.

Ambtshalve raadgevende leden die voordrachtgever zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per voordrachtgever.

§ 3. Stemgerechtigde leden zijn verplicht om aan de klassenraadvergadering deel te nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van gewettigde afwezigheid of bewezen overmacht om op de klassenraadvergadering aanwezig te zijn.

De ongewettigde afwezigheid van een stemgerechtigd lid tast de rechtsgeldigheid van de genomen beslissing niet aan.

Een lid dat, op het ogenblik dat de begeleidende klassenraad samenkomt, niet langer personeelslid is in de school in kwestie, kan niet verplicht worden om deel te nemen aan de vergadering. Bij niet-deelname is het lid gewettigd afwezig.

§ 4. Geen enkel lid van de begeleidende klassenraad mag deelnemen aan enige beslissing betreffende een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of betreffende een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven.

§ 5. In geval tot stemming wordt overgegaan en het resultaat is een staking van stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de begeleidende klassenraad doorslaggevend.

§ 6. Elke beslissing, vaststelling of advies van de begeleidende klassenraad wordt aan het leerlingendossier toegevoegd.

§ 7. Adviezen en beslissingen van de begeleidende klassenraad moeten steeds gemotiveerd zijn.

AFDELING 3 DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD

ART. 5.

§ 1. De delibererende klassenraad fungeert als enig orgaan op het vlak van de beslissingen inzake het al dan niet geslaagd zijn, hetgeen voor de regelmatige leerlingen leidt tot de studiebekrachtiging en de eventuele rechten op toelating tot het volgend leerjaar.

§ 2. De delibererende klassenraad bestaat uit :
1° ambtshalve stemgerechtigde leden die elk over één stem beschikken :
a) de directeur of een afgevaardigde van de directeur, die de delibererende klassenraad voorzit;
b) de leden van het onderwijzend personeel die voldoen aan al de volgende voorwaarden :
1) ze hebben onderwijs verstrekt aan de leerling tijdens het schooljaar in kwestie in een bepaald leerjaar, een bepaalde onderwijsvorm en onderverdeling;
2) ze zijn op de deliberatiedatum in functie. Van die voorwaarde kan door de voorzitter worden afgeweken voor tijdelijke personeelsleden, met dien verstande dat het aantal stemgerechtigde leden er niet door kan worden uitgebreid;
c) in voorkomend geval voor seminaries of vakoverschrijdende projecten, voor de coördinatie of begeleiding van stages en de geïntegreerde proef : een stemgerechtigd lid dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 1°, b), of in 2°, c), en dat door de voorzitter is aangewezen bij het begin van het schooljaar;
2° eventueel ambtshalve raadgevende leden, aangewezen door de voorzitter :
a) personeelsleden die in de school in kwestie betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator of technisch adviseur bekleden;
b) personeelsleden die in de school in kwestie behoren tot het ondersteunend personeel;
c) personeelsleden van de school in kwestie of andere personen dan personeelsleden van de school in kwestie die bij de psycho-sociale of pedagogische begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

De ambtshalve raadgevende leden die topsportschoolcoördinator zijn of lesgever in de sportspecifieke trainingsarbeid en die door de respectieve sportfederaties ter beschikking zijn gesteld in studierichtingen met in de benaming de component « topsport », kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen.

Ambtshalve raadgevende leden die voordrachtgever zijn kunnen door de voorzitter bij het begin van het schooljaar als stemgerechtigde leden worden aangewezen. In voorkomend geval bepaalt de voorzitter het stemgewicht per voordrachtgever.

§ 3. Stemgerechtigde leden zijn verplicht om aan de deliberatie deel te nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van gewettigde afwezigheid of bewezen overmacht om op de klassenraadvergadering aanwezig te zijn.

De ongewettigde afwezigheid van een stemgerechtigd lid tast de rechtsgeldigheid van de genomen beslissing niet aan.

Een lid dat, op het ogenblik dat de delibererende klassenraad samenkomt, niet langer personeelslid is in de school in kwestie, kan niet verplicht worden om deel te nemen aan de vergadering. Bij niet-deelname is het lid gewettigd afwezig.

§ 4. Geen enkel lid van de delibererende klassenraad mag deelnemen aan enige beslissing betreffende een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of betreffende een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven.

§ 5. De delibererende klassenraad zal zich bij zijn beslissingen laten leiden door concrete gegevens uit het dossier van de leerling. Dit dossier bevat, in voorkomend geval:
- resultaten van proeven, toetsen of examens die door de leraars van de leerling werden afgenomen;
- de resultaten van de geïntegreerde proef;
- de beslissingen, vaststellingen en de adviezen van de begeleidende klassenraad;
- de externe certificering.

§ 6. Van de beslissingen van de delibererende klassenraad wordt een proces-verbaal opgemaakt en worden er notulen gehouden.

Het proces-verbaal bevat de lijst van de geslaagde en niet geslaagde leerlingen.

De notulen bevatten een synthese van de elementen die tot de beslissingen hebben geleid, waaronder eventueel het resultaat van een stemming.

Zowel het proces-verbaal als de notulen worden door de voorzitter en drie leden van de raad ondertekend.

De processen-verbaal worden gedurende vijftig jaar bewaard. De notulen worden gedurende vijf jaar bewaard.

§ 7. In geval tot stemming wordt overgegaan en het resultaat is een staking van stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de delibererende klassenraad doorslaggevend.

§ 8. Adviezen en beslissingen van de delibererende klassenraad moeten steeds gemotiveerd zijn.

HOOFDSTUK III TOELATINGS- EN OVERGANGSVOORWAARDEN

ART. 6.

Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de houders van het getuigschrift basisonderwijs als regelmatige leerlingen tot het eerste leerjaar A worden toegelaten.

ART. 7.

Met behoud van de toepassing van artikel 31 kunnen de volgende leerlingen als regelmatige leerlingen tot het eerste leerjaar B worden toegelaten:
1° de leerlingen die het lager onderwijs hebben beëindigd zonder getuigschrift basisonderwijs;
2° de leerlingen die het lager onderwijs niet hebben beëindigd, maar uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken;
3° de leerlingen die tijdens het schooljaar overgaan van het eerste leerjaar A naar het eerste leerjaar B op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

ART. 8.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het tweede leerjaar van de eerste graad als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar A met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, zijn tot en met 15 januari toegelaten:
1° de overgang van het beroepsvoorbereidend leerjaar naar het tweede leerjaar van de eerste graad;
2° de verandering van basisoptie in het tweede leerjaar van de eerste graad.

9.

ART. 10.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het eerste leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beindigd, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 11.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het eerste leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd;
2° de leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar bereiken, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 12.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 13.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten: de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beëindigd.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 14.

...

ART. 15.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;
2° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting;
3° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beindigd, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het algemeen secundair onderwijs met in de benaming de component topsport naar wetenschappen-sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

ART. 16.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd;
2° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beindigd, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het technisch secundair onderwijs met in de benaming de component 'topsport' naar lichamelijke opvoeding en sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

ART. 17.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beëindigd;
2° de houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 15 januari toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 18.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs met vrucht hebben beindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs met vrucht hebben beindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het algemeen secundair onderwijs met in de benaming de component 'topsport' naar wetenschappen-sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

ART. 19.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs met vrucht hebben beindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs met vrucht hebben beindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

In afwijking daarvan is de verandering van een studierichting van het technisch secundair onderwijs met in de benaming de component topsport naar lichamelijke opvoeding en sport of omgekeerd gedurende het volledig schooljaar toegelaten.

ART. 20.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het tweede leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs als re-gelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

ART. 21.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in dezelfde studierichting;
2° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
3° de regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs met vrucht hebben beindigd in een studierichting van hetzelfde studiegebied, op voorwaarde van gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

§ 2. Verandering van onderwijsvorm en/of studierichting in de loop van het schooljaar is niet toegelaten.

ART. 22.

§ 1. Kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, als regelmatige leerlingen worden toegelaten: de houders van het diploma van secundair onderwijs.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 23.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het kunstsecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, als regelmatige leerlingen worden toegelaten: de houders van het diploma van secundair onderwijs.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 24.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot een studierichting van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs, georganiseerd als Se-n-Se, als regelmatige leerlingen worden toegelaten :
1° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Als dat diploma werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, slaan de woorden « hetzelfde studiegebied » op het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;
2° de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing heeft genomen. Als dat diploma werd uitgereikt in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, slaan de woorden « ander studiegebied » op het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs;
3° de leerlingen over wie de toelatingsklassenraad op basis van een toelatingsproef een gunstige beslissing neemt.

§ 2. Onverminderd paragraaf 1, is de verandering van onderwijsvorm of studierichting tot en met 30 september of, indien de studierichting waarnaar wordt overgegaan is opgestart op 1 februari, tot en met 1 maart toegelaten.

ART. 25.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, als regelmatige leerlingen worden toegelaten:
1) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
2) de houders van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een studierichting van een ander studiegebied, onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Deze bepaling geldt niet voor het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten: de verandering van onderwijsvorm en/of studierichting.

ART. 26.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, als regelmatige leerlingen worden toegelaten :
1° de houders van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
2° de houders van het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, is tot en met 30 september toegelaten: de verandering van studierichting.

§ 3. ...

ART. 27.

...

ART. 28.

...

ART. 29.

Voor de toelating tot het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, gelden de voorwaarden, vermeld in de codificatie betreffende het secundair onderwijs.

ART. 30.

§ 1. Bij toelating van een leerling tot een bepaald leerjaar overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden mag enkel rekening gehouden worden met het oriënteringsattest (en de daarop eventueel vermelde beperkingen) van het onmiddellijk lager leerjaar of van het zelfde leerjaar indien het gaat om de overgang van het beroepsvoorbereidend leerjaar naar het tweede leerjaar van de eerste graad of de overgang van het beroepssecundair onderwijs naar het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs.

§ 2. Een leerling die evenwel voor een zelfde leerjaar over meer dan één oriënteringsattest beschikt ingevolge het overzitten van dit leerjaar, mag zich op het meest gunstige oriënteringsattest beroepen voor de toelating tot het hoger leerjaar.

§ 3. Voor de leerling die het leerjaar dat hij met vrucht heeft beëindigd, wenst te herbeginnen in een andere onderwijsvorm en/of onderverdeling waarin hij niet werd toegelaten ingevolge de beperking vermeld op het oriënteringsattest B van het onmiddellijk lager leerjaar, kan de toelatingsklassenraad van het leerjaar, de onderwijsvorm en de onderverdeling waarvoor hij opteert, deze beperking opheffen.

§ 4. Elke beslissing van de toelatingsklassenraad over een bepaald leerjaar en een bepaalde onderverdeling moet uiterlijk genomen worden op 10 september van het schooljaar in kwestie. Als de regelmatige lesbijwoning, behoudens gewettigde afwezigheid, evenwel na 10 september aanvangt, dan moet de beslissing van de toelatingsklassenraad binnen vijf lesdagen worden genomen.

Bij verandering van school in de loop van het schooljaar wordt de beslissing van de toelatingsklassenraad overgedragen naar de nieuwe school, tenzij kennelijk blijkt dat de beslissing werd verkregen zonder dat de leerling het oogmerk had om in de desbetreffende school daadwerkelijk en regelmatig de lessen te volgen. In dat laatste geval zal de toelatingsklassenraad van de nieuwe school bevoegd zijn om zelf een beslissing te nemen.

§ 5. De voltallige toelatingsklassenraad van een bepaald structuuronderdeel kan, met het oog op toelating als regelmatige leerling tot het structuuronderdeel in kwestie, de beperkingen met betrekking tot de studievoortgang die voortvloeien uit een oriënteringsattest B of C van het onderliggend leerjaar opheffen. De toelatingsklassenraad baseert zich daarbij op opleidingsonderdelen die de leerling met vrucht heeft beëindigd in het regulier onderwijs buiten het voltijds gewoon secundair onderwijs of voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het secundair onderwijs.

ART. 31.

§ 1. Als bijzondere toelatingsvoorwaarde tot onderverdelingen met in de benaming de component « topsport » geldt dat de leerling in het bezit is van een topsportstatuut A of B van de selectiecommissie voor de sportdiscipline in kwestie overeenkomstig het topsportconvenant dat is gesloten tussen de onderwijs- en de sportsector. Dat statuut moet elk schooljaar worden hernieuwd.

§ 2. Als bijzondere toelatingsvoorwaarde tot de hieronder vermelde onderverdelingen geldt dat de leerling medisch geschikt moet zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding bij :
1° vrachtwagenchauffeur (derde graad BSO);
2° bouwplaatsmachinist (derde graad BSO);
3° bijzonder transport (specialisatiejaar BSO);
4° dakwerken (specialisatiejaar BSO);
5° mechanische en hydraulische kranen (specialisatiejaar BSO);
6° wegenbouwmachines (specialisatiejaar BSO).

§ 3. Als bijzondere toelatingsvoorwaarde voor de volgende onderverdelingen geldt dat de leerling positief geëvalueerd is door de toelatingsklassenraad op een geschiktheidsproef voor de betrokken onderverdeling die de school in kwestie eventueel georganiseerd heeft:
1° het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B, op voorwaarde dat de school in de tweede en de derde graad het studiedomein kunst en creatie, het studiegebied ballet of het studiegebied podiumkunsten zonder andere studiedomeinen of studiegebieden aanbiedt;
2° de basisoptie kunst en creatie in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B;
3° de onderverdelingen van het studiedomein kunst en creatie.

De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de volledige duur van de onderverdeling, onverminderd de mogelijkheid tot één herkansing voor de leerling die negatief is geëvalueerd.

In voorkomend geval worden in de toelatingsklassenraad ambtshalve raadgevende externe deskundigen opgenomen, die geen voordrachtgever zijn in de school in kwestie.

§ 4. ....

§ 5. Als bijzondere toelatingsvoorwaarden tot de onderverdeling Integrale veiligheid (Se-n-Se TSO) gelden dat de leerling :
1° medisch geschikt moet zijn bevonden rekening houdend met de specificiteit van de sector; die geschiktheidverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren. Een ongeschiktheidverklaring in de loop van het schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling uiterlijk op het einde van dat schooljaar de opleiding te laten stopzetten;
2° ...
3° van onberispelijk gedrag is, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan zes maanden voor de effectieve start van de opleiding door de betrokken leerling, werd afgegeven; bij overzitten is een nieuw uittreksel vereist.

§ 6. Als bijzondere toelatingsvoorwaarden tot de onderverdeling Veiligheidsberoepen (specialisatiejaar BSO) gelden dat de leerling :
1° ...
2° van onberispelijk gedrag is, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan zes maanden voor de effectieve start van de opleiding door de betrokken leerling, werd afgegeven; bij overzitten is een nieuw uittreksel vereist.

ART. 32.

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 31 worden leerlingen die overstappen van opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs naar het gewoon voltijds secundair onderwijs, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B en het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso, als regelmatige leerlingen, met het oog op het volgen van het gemeenschappelijke curriculum, toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, uiterlijk 60 kalenderdagen na de aanvang van de regelmatige lesbijwoning, rekening houdend met:
a) als de leerling beschikt over een verslag als vermeld in artikel 294, § 2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, dat niet is opgeheven: een gunstige beslissing van de school die resulteert uit het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding over de redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijke curriculum, vermeld in artikel 110/11, § 2, van de voormelde codex;
b) in voorkomend geval: het advies van de klassenraad van het buitengewoon onderwijs;
2° de opheffing door een centrum voor leerlingenbegeleiding van het verslag, vermeld in punt 1°, a), die onmiddellijk volgt op de beslissing, vermeld in punt 1° en in voorkomend geval, de opmaak van een gemotiveerd verslag.

De gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, vermeld in 1°, kan voorafgegaan worden door een of meer ongunstige beslissingen van andere toelatingsklassenraden.

§ 2. Leerlingen met een verslag als vermeld in artikel 294, § 2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, die voldoen aan een van de toelatingsvoorwaarden, vermeld in dit besluit, en leerlingen voor wie elke beslissing, vermeld in paragraaf 1, ongunstig is, worden als regelmatige leerlingen toegelaten in het door de ouders gekozen structuuronderdeel, na kennisname van het advies van de toelatingsklassenraad daarover. Op die manier kunnen die leerlingen een individueel curriculum volgen als het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding over de redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een individueel curriculum als vermeld in artikel 110/11, § 2, van de voormelde codex, tot een gunstige beslissing van de school heeft geleid.

Met toepassing van het eerste lid beslissen de ouders over de studievoortgang van de leerlingen die een individueel curriculum volgen, na kennisname van het advies van de begeleidende of de delibererende klassenraad, naargelang van het geval.

ART 32/1.

Met behoud van de toepassing van artikel 31 worden leerlingen die, door een wijziging in het verslag vermeld in artikel 294, § 2, van de codex secundair onderwijs van 17 december 2010, overstappen van opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs naar opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B en het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso, als regelmatige leerlingen toegelaten, onder de voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, uiterlijk 10 lesdagen na de aanvang van de regelmatige lesbijwoning.

ART. 33.

Voor uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de uiterste overgangsdata, vermeld in artikel 10, § 2, artikel 11, § 2, artikel 12, § 2, en artikel 13, § 2, op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Voor uitzonderlijke gevallen kan tijdens het schooljaar 2019-2020 worden afgeweken van de uiterste overgangsdata, vermeld in artikel 8, § 2, en artikel 9, § 2, op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

ART. 34.

Om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen, kan worden afgeweken van:
1° hetzij de uiterste overgangsdata, vermeld in de artikel 15, § 2, artikel 16, § 2, artikel 17, § 2, artikel 22, § 2, artikel 23, § 2, artikel 24, § 2, artikel 25, § 2, en artikel 26, § 2;
2° hetzij de voorwaarde dezelfde studierichting' of hetzelfde studiegebied, bedoeld in de artikelen 18, § 1, 19, § 1, 20, § 1 en 21, § 1;
3° hetzij de onmogelijkheid tot verandering, bedoeld in de artikelen 18, § 2, 19, § 2, 20, § 2 en 21, § 2, na gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. De toelatingsklassenraad beslist na advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling volgt in de gevallen bedoeld in 1° en 3°, respectievelijk van de delibererende klassenraad van de studierichting die de leerling heeft gevolgd in de gevallen, bedoeld in 2°.

ART. 34bis.

...

ART. 34ter.

De schoolbestuur beslist of de school gebruikmaakt van de bepalingen van dit artikel.

Als aan volgend criterium is voldaan kan, op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten, voor een leerling worden afgeweken van de voorwaarden, vermeld in artikel 24 :
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

ART. 34quater.

De schoolbestuur beslist of de school gebruikmaakt van de bepalingen van dit artikel.

Als aan volgend criterium is voldaan kan, op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten, voor een leerling met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen worden afgeweken van de voorwaarden, vermeld in artikel 8, § 1, artikel 12, § 1, artikel 13, § 1, artikel 18, § 1, artikel 19, § 1, artikel 20, § 1, of artikel 21, § 1 :
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

In voorkomend geval :
1° bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft en in afwijking van artikel 3, § 2, 1°, b), uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;
2° moeten de tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het eerste leerjaar worden weggewerkt vóór het einde van het tweede leerjaar van de graad in kwestie waarvoor de leerling toelating heeft verkregen;
3° wordt, in afwijking van artikel 40, in het eerste leerjaar van de graad in kwestie de uitreiking van een oriënteringsattest vervangen door de uitreiking van een attest van regelmatige lesbijwoning in afwachting van het wegwerken van de tekorten;
4° beslist de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van de graad in kwestie alsnog om een oriënteringsattest toe te kennen aan elke leerling die, zonder dat de tekorten zijn weggewerkt, overstapt naar een structuuronderdeel van dezelfde of een andere school waar niet gebruikgemaakt wordt van de bepalingen in dit artikel. Tegen een beslissing van de delibererende klassenraad in de loop van het schooljaar die door de betrokken personen wordt betwist, kan beroep worden ingesteld overeenkomstig de procedure als vermeld in artikel 68 tot en met 74, met dien verstande dat de schoolbestuur van de betrokken onderwijsinstelling, rekening houdend met het principe van de redelijkheid, zelf de termijnen bepaalt die inherent zijn aan deze procedure;
5° beslist de delibererende klassenraad van het tweede leerjaar van de graad in kwestie alsnog om een oriënteringsattest A van het eerste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het eerste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het tweede leerjaar. Bij die toekenning in een eerste leerjaar van de eerste graad wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet in zijn bezit heeft;
6° wordt, in afwijking van artikel 41, op het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad aan elke leerling, voor zover hij het nog niet in zijn bezit heeft, een getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt indien de leerling dat tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht heeft beëindigd.

ART. 35.

...

ART. 35/1.

Voor de onderstaande structuuronderdelen kan het schoolbestuur beslissen om in een of meer van zijn scholen af te wijken van de leeftijdsgrens van 25 jaar voor toegang tot het voltijds secundair onderwijs als vermeld in artikel 252/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010:
1° optiektechnieken, derde graad tso;
2° orthopedietechnieken, derde graad tso;
3° tandtechnieken, derde graad tso.

HOOFDSTUK IV BEKRACHTIGING VAN DE STUDIES

ART. 36.

Voor de bekrachtiging van de studies komen uitsluitend de regelmatige leerlingen van het schooljaar waarvoor ze zijn ingeschreven in aanmerking.

ART. 37.

§ 1. De beslissingen van de delibererende klassenraad voorzien twee mogelijkheden:
1° de leerling wordt beschouwd het leerjaar met vrucht te hebben beëindigd;
2° de leerling wordt beschouwd het leerjaar niet met vrucht te hebben beëindigd.

§ 2. De in § 1 bedoelde beslissingen worden in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar, doch deze termijn kan voor individuele gevallen worden verlengd tot uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar. Voor Se-n-Se kunnen de desbetreffende data ook respectievelijk 31 januari, als einddatum van de opleiding, en 1 maart van het schooljaar in kwestie zijn.

De termijn wordt verlengd als de delibererende klassenraad van oordeel is dat hij op 30 juni of, voor Se-n-Se, 31 januari nog niet over voldoende informatie beschikt om een gedegen beslissing te nemen. De delibererende klassenraad beslist met welke maatregelen de nodige informatie ingewonnen kan worden. De school onderzoekt hierbij hoe ze de leerling kan ondersteunen als een dergelijke maatregel door de klassenraad wordt opgelegd.

ART. 38.

Een leerling beëindigt met vrucht:
1° het eerste en tweede leerjaar van de eerste graad, het eerste en tweede leerjaar van de tweede graad en het eerste leerjaar van de derde graad, indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het volgend leerjaar;
2° het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en de Se-n-Se van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming van het betreffend leerjaar;
3° het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs, indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming van het betreffend leerjaar en bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het hoger onderwijs;
4° het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, al dan niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming van het betreffend leerjaar en desgevallend bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het hoger onderwijs;
5° ...;
6°...

ART. 38bis.

De schoolbestuur beslist of de school gebruikmaakt van de bepalingen van dit artikel.

Op grond van specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten, kan voor een bepaald structuuronderdeel worden afgeweken van de bepalingen in artikel 37 en 38, ten einde de delibererende klassenraad in de eerste, de tweede respectievelijk de derde graad uit te stellen tot het einde van het tweede leerjaar van de graad in kwestie.

In voorkomend geval :
1° wordt, in afwijking van artikel 40, de uitreiking van een oriënteringsattest in het eerste leerjaar van de graad in kwestie vervangen door de uitreiking van een attest van regelmatige lesbijwoning, dat van rechtswege toelating verleent tot het tweede leerjaar van die graad voor zover in dat leerjaar wordt gebruikgemaakt van de bepalingen van dit artikel. Desbetreffende toelating van rechtswege geldt in de eerste graad enkel voor overstap van het eerste leerjaar naar het tweede leerjaar binnen de A- respectievelijk de B-stroom;
2° beslist de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van de graad in kwestie alsnog om een oriënteringsattest toe te kennen aan elke leerling die het leerjaar heeft beëindigd en die vóór het einde van de graad binnen dezelfde of een andere school overstapt hetzij naar een structuuronderdeel waarvoor niet gebruikgemaakt wordt van de bepalingen van dit artikel, hetzij van de A- naar de B-stroom of omgekeerd in de eerste graad. Bij de toekenning van een oriënteringsattest A in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet in zijn bezit heeft. Tegen een beslissing van de delibererende klassenraad in de loop van het schooljaar die door de betrokken personen wordt betwist, kan beroep worden ingesteld overeenkomstig de procedure als vermeld in artikel 68 tot en met 74, met dien verstande dat de schoolbestuur van de betrokken school, rekening houdend met het principe van de redelijkheid, zelf de termijnen bepaalt die inherent zijn aan deze procedure;
3° wordt, in afwijking van artikel 41, op het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad of beroepsvoorbereidend leerjaar van die graad aan elke leerling, voor zover hij het nog niet in zijn bezit heeft, een getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt indien de leerling dat tweede leerjaar van de eerste graad of beroepsvoorbereidend leerjaar van die graad met vrucht heeft beëindigd.

ART. 39.

§ 1. Als oriënteringsattesten worden onderscheiden: het oriënteringsattest A, het oriënteringsattest B en het oriënteringsattest C.

§ 2. Het oriënteringsattest A kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van het tweede leerjaar en derde leerjaar van de derde graad.

Het attest vermeldt dat de leerling het leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de school in kwestie en bijgevolg tot het volgende leerjaar mag worden toegelaten.

In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B kan het oriënteringsattest A ook remediëring in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B opleggen of de toegang tot een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B uitsluiten. Als remediëring wordt opgelegd, is het zowel een recht als een plicht voor de leerling, ongeacht de school van inschrijving.

In het eerste leerjaar en tweede leerjaar van de tweede graad kan het oriënteringsattest A ook een advies inhouden om naar een studierichting met een hoger abstractieniveau over te stappen.

Het model van het oriënteringsattest A, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de richtlijnen om het in te vullen, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. Dit model en deze richtlijnen gelden niet voor de eerste graad, behoudens voor het tweede leerjaar ervan tijdens het schooljaar 2019-2020.

Het model van het oriënteringsattest A, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2020-2021,, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 1bis, die bij dit besluit is gevoegd.

Het model van het oriënteringsattest A en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 1ter, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 3. Het oriënteringsattest B kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van het eerste leerjaar A, het eerste leerjaar B, het eerste leerjaar van de derde graad van het algemeen, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs, en het tweede leerjaar en derde leerjaar van de derde graad.

Behalve bij de uitreiking in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B vermeldt het oriënteringsattest B dat de leerling het leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de school in kwestie en bijgevolg tot het volgende leerjaar mag worden toegelaten, behalve in bepaalde onderwijsvormen of onderverdelingen.

Bij uitreiking in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B vermeldt het oriënteringsattest B dat de leerling het leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de school in kwestie en bijgevolg tot het volgende leerjaar mag worden toegelaten, behalve in bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen.

Het model van het oriënteringsattest B, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de richtlijnen om het in te vullen, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. Dit model en deze richtlijnen gelden niet voor de eerste graad, behoudens voor het tweede leerjaar ervan tijdens het schooljaar 2019-2020.

Het model van het oriënteringsattest B, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2020-2021, en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 2bis, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 4. Het oriënteringsattest C kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B kan het oriënteringsattest C alleen toegekend worden in uitzonderlijke gevallen.

Behalve in de eerste graad vermeldt het oriënteringsattest C dat de leerling hetzij het leerjaar in de school in kwestie zonder vrucht heeft beëindigd, hetzij het leerjaar en de onderverdeling slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de school in kwestie heeft gevolgd.

In de eerste graad vermeldt het oriënteringsattest C dat de leerling het leerjaar in de school in kwestie zonder vrucht heeft beëindigd.

Het model van het oriënteringsattest C, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de richtlijnen om het in te vullen, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. Dit model en deze richtlijnen gelden niet voor de eerste graad, behoudens voor het tweede leerjaar ervan tijdens het schooljaar 2019-2020.

Het model van het oriënteringsattest C, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020, en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 3bis, die bij dit besluit is gevoegd.

Het model van het oriënteringsattest C, dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2020-2021, en de onderrichtingen voor het invullen ervan voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 3ter, die bij dit besluit is gevoegd.

ART. 40.

...

ART. 41.

Op het einde van het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B, wordt het getuigschrift van basison-derwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd en er nog geen houder van zijn.

Het model van het getuigschrift van basisonderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 4.

ART. 42.

Op het einde van het beroepsvoorbereidend leerjaar, wordt het getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd en nog geen houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs.

Het model van het getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 5.

ART. 43.

Op het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad en van het beroepsvoorbereidend leerjaar, wordt het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 6.

ART. 44.

Op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad, wordt het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad met vrucht hebben beindigd.

Het model van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 7.

ART. 45.

...

ART. 46.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen, het technisch en het kunstsecundair onderwijs, wordt het diploma van secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die houder zijn van het door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en die het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het in dit artikel bedoeld diploma van secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 9.

ART. 47.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, wordt het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 10.

ART. 48.

Op het einde van een Se-n-Se van de derde graad van het technisch of het kunstsecundair onderwijs wordt het certificaat van een opleiding secundair-na- secundair (Se-n-Se) uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die de opleiding met vrucht hebben beëindigd.

Het model van het certificaat en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 10bis.

ART. 49.

Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, al dan niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, wordt het diploma van secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die houder zijn van het door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, en die het eerste leerjaar van de derde graad, het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs en het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, al dan niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, met vrucht hebben beëindigd.

Het model van dit diploma van secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 12.

ART. 50.

Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, wordt het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die dit leerjaar met vrucht hebben beëindigd doch, overeenkomstig de bepalingen van artikel 49, niet in aanmerking komen voor het diploma van secundair onderwijs.

Het model van het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in de bijlage 11.

ART. 51.

...

ART. 51bis.

...

ART. 52.

...

ART. 53.

Voor de bekrachtiging van de studies in het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, gelden de bepalingen van de codificatie betreffende het secundair onderwijs en de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel.

ART. 54.

...

ART. 55.

Een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die voldaan hebben aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en in het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Dat getuigschrift kan evenwel niet worden uitgereikt in de eerste graad, in de tweede graad en in het eerste leerjaar van de derde graad.

Het model van het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in bijlage 17.

ART. 55bis.

Aan de regelmatige leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs, wordt jaarlijks een attest van verworven bekwaamheden uitgereikt. In afwijking van artikel 1 van dit besluit is deze bepaling niet van toepassing op opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs. Het model van het attest van verworven bekwaamheden en de richtlijnen voor het invullen ervan zijn opgenomen in bijlage 18.

ART 55ter.

In de volgende gevallen wordt aan de regelmatige leerling een attest van regelmatige lesbijwoning uitgereikt:
1° als de leerling het derde leerjaar van de derde graad van het algemeen of het kunstsecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, heeft gevolgd;
2° als artikel 121 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 van toepassing is op de leerling en als hij het geheel van de vorming van een schooljaar nog niet heeft voltooid;
3° als artikel 14septies, eerste lid, 1°, tweede zin, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken van toepassing is op de leerling en als hij de opleiding nog niet heeft voltooid;
4° als de leerling in aanmerking komt voor het desbetreffende attest, vermeld in artikel 34quater van dit besluit;
5° als de leerling in aanmerking komt voor het desbetreffende attest, vermeld in artikel 38bis van dit besluit.

Het model van het attest van regelmatige lesbijwoning en de onderrichtingen voor het invullen ervan zijn opgenomen in bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd.

ART. 56.

§ 1. Een geïntegreerde proef wordt georganiseerd in :
1° ...
2° het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs;
3° het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar;
4° ...

§ 2. De proef, vermeld in paragraaf 1, slaat op vakken van het fundamentele gedeelte van de optie, dat de gekozen studierichting bepaalt, en eventueel op vakken van de basisvorming of van het complementaire gedeelte als die vakken ondersteunend zijn voor de geïntegreerde proef.

De proef, vermeld in paragraaf 1, die ook de vorm van een eindwerk mag aannemen, wordt beoordeeld door de leraars die de vakken in kwestie onderwijzen, alsook door deskundigen op het vlak van de te beoordelen kwalificatie, die in aantal het aantal leraars niet mogen overschrijden en die niet tot de school in kwestie behoren. De deskundigen worden in de loop van het schooljaar aangewezen door het schoolbestuur of zijn afgevaardigde. Het schoolbestuur of zijn afgevaardigde kan ook andere personeelsleden dan de voormelde personeelsleden aanwijzen om op basis van hun deskundigheid advies te verlenen over de beoordeling van de geïntegreerde proef.

Het resultaat van de proef, vermeld in paragraaf 1, zal een belangrijk element vormen in de beslissing van de delibererende klassenraad.

ART. 57.

Onverminderd de bepalingen van artikel 56, is het met vrucht beëindigen van leerjaren van het voltijds secundair onderwijs niet noodzakelijk gebonden aan het slagen voor afzonderlijke toetsen, examens of proeven over een deel of het geheel van de vorming. De organisatie hiervan ressorteert dan ook exclusief onder de bevoegdheid van de schoolbesturen van het onderwijs.

Om de onderverdeling vrachtwagenchauffeur bso met vrucht te beëindigen, is het in elk geval vereist dat het bewijs wordt geleverd dat de leerling is geslaagd voor de proeven tot het behalen van het rijbewijs CE en de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C, als vorm van externe certificering. Het in voorkomend geval niet-slagen voor de voormelde proeven geldt als motivatie voor de beslissing van de delibererende klassenraad voor het niet-slagen voor de onderverdeling.

ART. 58.

Gelet op artikel 134 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs, wordt:
1° voor de toepassing van artikel 44 eveneens verstaan onder:
eerste leerjaar van de tweede graad: het derde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I en het derde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;
2° voor de toepassing van de artikelen 46 en 49, eveneens verstaan onder:
a) door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs: een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs (onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs) en een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs (onderwijsvorm: algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs) tezamen met een oriënteringsattest A of B van het vierde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I of van het vierde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;
b) eerste leerjaar van de derde graad: het vijfde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs van het type I en het vijfde leerjaar van de hogere cyclus van het secundair onderwijs van het type II;
c) tweede leerjaar van de derde graad: het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I en het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;
3° voor de toepassing van artikel 51bis, eveneens verstaan onder:
a) door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs: een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs;
b) eerste leerjaar van de derde graad: het vijfde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs van het type I en het vijfde leerjaar van de hogere cyclus van het secundair onderwijs van het type II;
c) tweede leerjaar van de derde graad: het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type I en het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het type II;
4° voor de toepassing van artikel 52, § 2, en artikel 54, eveneens verstaan onder:
a) door een school of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs: een gehomologeerd of door de examencommissie uitgereikt getuigschrift van lager secundair onderwijs;
b) ...

ART. 59.

Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van de schoolbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden in het model opgenomen in de respectieve bijlagen enerzijds de woorden 'directeur van de bovengenoemde school' vervangen door de woorden 'gemandateerde van de schoolbestuur van de bovengenoemde school' en anderzijds, onderaan, de woorden 'De directeur' vervangen door de woorden 'De gemandateerde van de schoolbestuur".

ART. 59bis.

Elke materiële fout in de vorm van ten onrechte uitreiking van een studiebewijs waardoor de rechten van de leerling worden geschonden, moet door de schoolbestuur worden hersteld. Het initiatiefrecht tot herstel van die fout, dat te allen tijde kan worden uitgeoefend, ligt zowel bij de schoolbestuur als bij de leerling.

Elke materiële fout in de vorm van ten onrechte uitreiking van een studiebewijs waardoor aan de leerling meer rechten worden toegekend dan de rechten die voortvloeien uit de beslissing van de delibererende klassenraad, kan door de schoolbestuur worden hersteld uiterlijk dertig dagen na de uitreiking ervan. Een herstel is evenwel niet mogelijk indien de leerling kan aantonen dat binnen die dertig dagen rechtsgevolgen zijn ontstaan die bij intrekking van het studiebewijs schade zou veroorzaken in hoofde van die leerling.

HOOFDSTUK V [ANDERE BEPALINGEN (verv. BVR 13 september 2013, art. 11, I: 1 september 2013)]

ART. 60.

Met behoud van de toelatingsvoorwaarden, kan een regelmatige leerling in de volgende gevallen een leerjaar van het Vlaams voltijds secundair onderwijs overzitten:
1° opteren voor het eerste leerjaar A nadat hij het eerste leerjaar B met vrucht heeft beëindigd;
2° opteren voor het eerste leerjaar A respectievelijk het eerste leerjaar B nadat hij het leerjaar in kwestie niet met vrucht heeft beëindigd;
3° opteren voor dezelfde of een andere onderverdeling nadat hij het leerjaar in kwestie niet met vrucht heeft beëindigd;
4° opteren voor een andere onderverdeling nadat hij het leerjaar in kwestie met vrucht en zonder beperkingen heeft beëindigd na advies van een centrum voor leerlingenbegeleiding dat de betrokken personen, op hun verzoek, hebben ontvangen;
5° opteren voor dezelfde of een andere onderverdeling nadat hij het leerjaar in kwestie met vrucht maar met beperkingen heeft beëindigd, enerzijds na een gunstig advies van de delibererende klassenraad en anderzijds na advies van een centrum voor leerlingenbegeleiding dat de betrokken personen, op hun verzoek, hebben ontvangen.

ART. 60bis.

De sporttakken die in aanmerking komen voor het aanbieden van meer individuele leertrajecten aan leerlingen met topsportstatuut als vermeld in artikel 136/5 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, zijn :
1° tennis;
2° voetbal;
3° triatlon.

HOOFDSTUK VI DE RECHTSPOSITIE VAN DE LEERLING

AFDELING 1 SCHOOLREGLEMENT

ART. 61.

...

ART. 62.

...

AFDELING 2 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN

ART. 63.

...

ART. 64.

...

ART. 65.

...

ART. 66.

...

ART. 67.

...

AFDELING 3 BESLISSING EN VAN DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD OVER REGELMATIGE LEERLINGEN

ART. 68.

...

ART. 69.

...

ART. 70.

...

AFDELING 4 DE BEROEPSCOMMISSIE

ART. 71.

...

ART. 72.

...

ART. 73.

...

ART. 74.

...

HOOFDSTUK VII BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE STUDIE-RICHTING VER-PLEEGKUNDE

ART. 75.

...

ART. 76.

...

ART. 77.

...

ART. 78.

...

ART. 79.

...

ART. 80.

...

HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALINGEN

ART. 81.

(niet opgenomen)

(Worden met ingang van 1 september 2002 opgeheven:

1° het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 4 december 1991, 20 juli 1994, 10 mei 1995, 30 mei 1996 en 31 augustus 2001, met uitzondering van:

a) artikel 48 en de bijlagen 1, 2, 3 en 21, die worden opgeheven met ingang van 1 september 1998;

b) de artikelen 9, § 1, 36, º 1,40 en 56 en de bijlage 7, die worden opgeheven met ingang van 1 september 1999;

2° het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1996, 30 juni 1997, 13 juli 1998, 14 juni 1999, 3 mei 2000 en 6 juni 2001, met uitzondering van de bepalingen betreffende de toegang tot het derde leerjaar van de derde graad, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, die worden opgeheven met ingang van 1 september 2004)

ART. 82.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002, met uitzondering van:

1° artikel 55 en de bijlagen 1, 2, 3 en 20, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1998;

2° de artikelen 9, § 1, 39 en 44 en de bijlage 7, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1999;

3° de artikelen 25, § 3, 26, § 3, en 59, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2000.

ART. 83.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

BIJLAGE Bijlage 1

BIJLAGE Bijlage 1bis

Bijlage 1ter

BIJLAGE Bijlage 2

Bijlage 2bis

BIJLAGE Bijlage 3

BIJLAGE Bijlage 3bis

Bijlage 3ter

BIJLAGE Bijlage 4

Getuigschrift van basisonderwijs.
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
GETUIGSCHRIFT VAN BASISONDERWIJS
ingesteld bij de wet van 29 juni 1983
betreffende de leerplicht (artikel 6)
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
. . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (1),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (2),
met vrucht het eerste leerjaar........ (3) van het secundair onderwijs heeft beëindigd in bovengenoemde school.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te........................, op 30 juni....
De houder, De directeur,
Stempel van de school.
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;
(3) "A" of "B".

BIJLAGE Bijlage 5

Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
GETUIGSCHRIFT GELIJKWAARDIG MET HET GETUIGSCHRIFT VAN BASISONDERWIJS
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
. . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (1),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (2),
met vrucht het beroepsvoorbereidend leerjaar van het secundair onderwijs heeft beëindigd in bovengenoemde school.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te........................, op 30 juni....
De houder, De directeur,
Stempel van de school.
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE Bijlage 6

Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs.
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
GETUIGSCHRIFT VAN DE EERSTE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
. . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (1),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (2),
met vrucht het . . . . . (3) van het secundair onderwijs heeft beëindigd in bovengenoemde school.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te........................, op 30 juni....
De houder, De directeur,
Stempel van de school
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;
(3) "tweede leerjaar van de eerste graad" of "beroepsvoorbereidend leerjaar".

BIJLAGE Bijlage 7

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
GETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
Onderwijsvorm : . . . . . (1)
Studierichting : . . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (2),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (3),
1° als regelmatige leerling het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs heeft gevolgd;
2° het laatstgenoemde leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te .................................................., op 30 juni ....
De houder De directeur
Stempel van de school
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) « algemeen secundair onderwijs", "technisch secundair onderwijs", "kunstsecundair onderwijs" of "beroepssecundair onderwijs";
(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE Bijlage 8

...

BIJLAGE Bijlage 9

Diploma van secundair onderwijs (algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs).
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
. . . . .
Onderwijsvorm : . . . . . (1)
Studierichting : . . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (2),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (3),
1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
2° als regelmatige leerling het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs heeft gevolgd;
3° met vrucht het tweede leerjaar van de derde graad heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te.............................., op 30 juni .......
De houder, De directeur,
Stempel van de school
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) « algemeen secundair onderwijs", "technisch secundair onderwijs" of "kunstsecundair onderwijs";
(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE Bijlage 10

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair.
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
. . . . .
Onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs
Studierichting : . . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (1),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (2),
1° als regelmatige leerling het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;
2° dit leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te.............................., op 30 juni ......
De houder, De directeur,
Stempel van de school.
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE Bijlage 10bis

- Certificaat van Se-n-Se
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

CERTIFICAAT VAN EEN OPLEIDING SECUNDAIR-NA-SECUNDAIR

(Se-n-Se)

Naam en adres van het schoolbestuur :

. . . . . (1)

Naam en adres van de school :

. . . . .

Onderwijsvorm : . . . . .

Opleiding : . . . . .

Duur : . . . . . (2)

Ondergetekende,

. . . . . ., (3)

directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat

. . . . . , (4)

geboren in . . . . . , op . . . . . (5),

1° als regelmatige leerling volledig en met vrucht de bovengenoemde opleiding van de derde graad van het secundair onderwijs heeft doorlopen;

2° de opleiding in kwestie heeft beëindigd in de bovengenoemde school.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . (6)

De houder,                    De directeur,

 

Stempel van de school

 

 2. Onderrichtingen voor het invullen :
(1) Voor VZW's wordt het adres van de zetel van de schoolbestuur vermeld
(2) een semester, twee semesters of drie semesters
(3) Eerste voornaam en achternaam van de directeur
(4) Eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals vermeld op de identiteitskaart of geboorteakte. Als de identiteit van de titularis daardoor beter tot haar recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld
(5) De maand van de geboortedatum moet voluit in letters worden geschreven. Als van een leerling geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling, toegepast door de dienst Vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld
(6) 31 januari of 30 juni

BIJLAGE Bijlage 11

Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN HET DERDE LEERJAAR VAN DE DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS, INGERICHT ONDER DE VORM VAN EEN SPECIALISATIEJAAR
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
. . . . .
Onderwijsvorm : . . . . . (1)
Studierichting : . . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (2),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (3),
1° als regelmatige leerling het derde leerjaar van de derde graad van het...................(1), ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, heeft gevolgd;
2° dit leerjaar met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde school, onderwijsvorm en studierichting.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te........................, op 30 juni....
De houder, De directeur,
Stempel van de school
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) "beroepssecundair onderwijs";
(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE Bijlage 12

Diploma van secundair onderwijs (beroepssecundair onderwijs - derde graad).
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
. . . . .
Onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs.
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (1),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (2),
1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
2° als regelmatige leerling het eerste leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en het tweede en het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;
3° met vrucht het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft beëindigd in de studierichting : . . . . . ;
4° met vrucht het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft beëindigd in de bovengenoemde school in . . . . .
. . . . . (3).
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te........................, op 30 juni....
De houder, De directeur,
Stempel van de school
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters;
(3) één van de volgende mogelijkheden :
- "de studierichting", gevolgd door de betrokken benaming en de term "(specialisatiejaar)";
- "het naamloos leerjaar".

BIJLAGE Bijlage 13

Attest van regelmatige lesbijwoning
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
ATTEST VAN REGELMATIGE LESBIJWONING
Benaming en adres van het schoolbestuur: . . . . .
Benaming en adres van de school: . . . . .
Ondergetekende, . . . . ., directeur van de bovengenoemde school,
bevestigt dat . . . . . (1), geboren te ........................., op ......................... (2),
als regelmatige leerling het ............... leerjaar van de ....................... graad, onderwijsvorm . . . . . (3),
onderverdeling ...................................(4), heeft gevolgd.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te ..............................., op .........................................(5)
De houder, De directeur,
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) Geef de eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of geboorteakte staat.
(2) Schrijf de maand van de geboortedatum voluit in letters.
(3) Vermeld voor de eerste graad geen onderwijsvorm.
(4) Vermeld voor het eerste leerjaar van de eerste graad bij onderverdeling: "eerste leerjaar A" of "eerste leerjaar B".
(5) "30 juni ...." of, alleen voor Se-n-Se, "31 januari".

BIJLAGE Bijlage 14

...

BIJLAGE Bijlage 15

...

BIJLAGE Bijlage 16

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

...

BIJLAGE Bijlage 17

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)
VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
GETUIGSCHRIFT OVER DE BASISKENNIS VAN HET BEDRIJFSBEHEER
Benaming en adres van de schoolbestuur. . . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
. . . . .
Ondergetekende, . . . . . ,
directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat
. . . . . (1),
geboren te . . . . . ,
op . . . . . (2),
voldaan heeft aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in :
1° de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;
2° het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te .................................................., op 30 juni.....................
De houder De directeur
Stempel van de school
2. Onderrichtingen voor het invullen.
(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(2) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

BIJLAGE Bijlage 18

Bijlage 18. Model van attest van verworven bekwaamheden als vermeld in artikel 55bis

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België
Departement Onderwijs en Vorming
ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN :
........................................................... (1)
Naam en adres van het schoolbestuur : . . . . .
Naam en adres van de school : . . . . .
Ondergetekende, . . . . .,
directeur van de bovenvermelde school, bevestigt dat
. . . . . (2)
geboren in . . . . ., op . . . . . (3),
de volgende bekwaamheden heeft verworven :
. . . . .
. . . . . (4)
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften zijn nageleefd.
Uitgereikt in . . . . ., op . . . . .
De houder, De directeur,

Stempel van de school


2. Richtlijnen voor het invullen :
(1) structuuronderdeel vermelden, bijvoorbeeld eerste leerjaar van de derde graad, studierichting kantoor bso
(2) eerste voornaam en achternaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte
(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters
(4) oplijsting van de door de leerling verworven bekwaamheden