Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    21 FEBRUARI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.06/05/2003
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 28/10/2016 (B.S. 29/12/2016) detail
Gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs
;

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, inzonderheid op artikel 1 en 2, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 juni 1989 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1993;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 11 januari 2002, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies 32.953/1 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In de tabel in bijlage bij dit besluit wordt, leerjaar per leerjaar, de gelijkwaardigheid bepaald van het Nederlands voortgezet onderwijs, uitgezonderd het middelbaar beroepsonderwijs, met het Vlaams voltijds secundair onderwijs waarvan de structuur en de organisatie zijn vastgelegd [1B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
in de Codex Secundair Onderwijs1B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] .

B.Vl.R. van 28-10-2016

Art. 2.

1° Wat het Nederlands onderwijs betreft wordt verstaan onder:

a) H.A.V.O. : hoger algemeen voortgezet onderwijs;

b) I.V.B.O. : individueel voorbereidend beroepsonderwijs;

c) L.B.O. : lager beroepsonderwijs;

d) M.A.V.O. : middelbaar algemeen voortgezet onderwijs;

e) V.B.O. : voorbereidend beroepsonderwijs;

f) V.M.B.O. : voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;

g) V.W.O. : voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

2° Wat het Vlaams onderwijs betreft, wordt verstaan onder:

a) A.S.O. : algemeen secundair onderwijs;

b) K.S.O. : kunstsecundair onderwijs;

c) T.S.O. : technisch secundair onderwijs;

d) B.S.O. : beroepssecundair onderwijs.

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse regering van 21 juni 1989 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1993, wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1999.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

De hierna vermelde leerjaren van het Nederlands voortgezet onderwijs (kolom 1) worden gelijkwaardig verklaard met de overeenstemmende studie (kolom 2 = leerjaar en kolom 3 = bekrachtiging) in het Vlaams voltijds secundair onderwijs.

1e leerjaar V.M.B.O. (leerwegondersteunend onderwijs) en 1st leerjaar I.V.B.O.

1e leerjaar B

Oriënteringsattest A

Elk ander 1e leerjaar

1e leerjaar A

Oriënteringsattest A

2e leerjaar V.M.B.O. (leerwegondersteunend onderwijs) en 2e leerjaar I.V.B.O.

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Getuigschrift 1e graad + oriënteringsattest B (clausulering voor 2e leerjaar van de 1e graad )

Elk ander 2e leerjaar

2e leerjaar van de 1e graad

Getuigschrift 1e graad + oriënteringsattest A

3e leerjaar M.A.V.O.

1e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

Oriënteringsattest B (clausulering voor T.S.O. en K.S.O.)

3e leerjaar H.A.V.O. en 3e leerjaar V.W.O.

1e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

Oriënteringsattest A

3e leerjaar V.M.B.O. (leerwegondersteunend onderwijs), 3e leerjaar I.V.B.O., 3e leerjaar V.B.O. (A-programma) en 3e leerjaar L.B.O. (A-programma)

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O.

Oriënteringsattest B (clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O.)

3e leerjaar V.B.O. (minimum 3 vakken met B-programma) en 3e leerjaar L.B.O. (minimum 3 vakken met B-programma)

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O.

Oriënteringsattest B (clausulering voor A.S.O.)

3e leerjaar V.M.B.O. (voor zover geen leerwegondersteunend onderwijs), 3e leerjaar V.B.O (minimum 3 vakken met C of D-programma) en 3e leerjaar L.B.O. (minimum 3 vakken met C- of D-programma)

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O.

Oriënteringsattest A

4e leerjaar M.A.V.O.

1e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

Oriënteringsattest A

4e leerjaar H.A.V.O. en 4e leerjaar V.W.O.

2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

Getuigschrift 2e graad + Oriënteringsattest A

4e leerjaar V.M.B.O. (leerwegondersteunend onderwijs), 4e leerjaar I.V.B.O., 4e leerjaar V.B.O. (A-programma) en 4e leerjaar L.B.O. (A-programma)

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O.

Oriënteringsattest B (clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O.)

4e leerjaar V.B.O. (minimum 3 vakken met B-programma) en 4e leerjaar L.B.O. (minimum 3 vakken met B-programma)

2e leerjaar van de 2e graad B.S.O.

Getuigschrift 2e graad + oriënteringsattest B (clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O.)

4e leerjaar V.M.B.O. (voor zover geen leerwegondersteunend onderwijs), 4e leerjaar V.B.O (minimum 3 vakken met C of D-programma) en 4e leerjaar L.B.O. (minimum 3 vakken met C- of D-programma)

2e leerjaar van de 2e graad B.S.O.

Getuigschrift 2e graad + oriënteringsattest A

5e leerjaar H.A.V.O.

2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

Getuigschrift 2e graad + oriënteringsattest A

5e leerjaar V.W.O.

1e leerjaar van de 3e graad A.S.O.

Oriënteringsattest A

6e leerjaar V.W.O.

2e leerjaar van de 3e graad A.S.O.

Diploma secundair onderwijs

Opmerking : de bekrachtiging opgenomen in kolom 3 wordt vervangen door een oriënteringsattest C indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet onvoorwaardelijk mocht overgaan of het leerjaar niet heeft voltooid.