Bedrijfsvoorheffing - Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten voor gehuwde personeelsleden

 • referentie
  PERS/2003/14 (13AC)
 • publicatiedatum
  22/08/2003
 • datum laatste wijziging
  22/08/2003
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (BS van 5 februari 2003)
 • wettelijke basis
  Federale overheidsdienst Financiën - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen - Bericht aan de werkgevers en aan andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten (BS van 7 april 2003)
 • contact
 • De Inrichtende Macht wordt verzocht de bepalingen van deze omzendbrief aan haar personeelsleden voor te leggen

1. BEDRIJFSVOORHEFFING : VERMINDERING WEGENS GEZINSLASTEN - GEWIJZIGDE REGELGEVING

De verminderingen voor gezinslasten op het vlak van de bedrijfsvoorheffing werden voor echtparen tot voor kort steeds aan de man toegekend.

Ingevolge artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot wijziging van het KB/WIB 92, wordt de discriminatie tussen man en vrouw op het vlak van de toekenning van de verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing weggewerkt.

Echtgenoten kunnen, wanneer zij beiden beroepsinkomsten hebben, kiezen of de vermindering toegepast wordt op het inkomen van de man of op het inkomen van de vrouw.

De vermindering voor de gehandicapte echtgeno(o)t(e) blijft echter steeds aan de betrokkene zelf toegekend.

2. KEUZE VIA ATTEST

Bovenvermelde regelgeving gaat uit van de Federale Overheidsdienst Financiën, die deze keuzemogelijkheid invoert in de vorm van een keuzeplicht voor alle echtparen. De principes zijn als volgt.

Wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten verkrijgen, zullen zij zelf moeten kiezen wie van hen voor de toepassing van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2004 aanspraak zal maken op de vermindering wegens gezinslast. Elk echtpaar moet daarom tegen uiterlijk 8 december 2003 een attest invullen waarmee ze hun keuze meedelen.

Het model van het in te vullen attest gaat als bijlage.

Zonder dergelijk attest kunnen de belastingsverminderingen wegens gezinslasten vanaf 1 januari 2004 niet meer worden toegestaan op het vlak van de bedrijfsvoorheffing.

Het attest moet door beide echtgenoten volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet worden bezorgd aan de schuldenaar(s) van de inkomsten van die echtgeno(o)t(e) die voor de toekenning van de bedoelde verminderingen heeft geopteerd. In het hoofdstuk "praktische uitvoering" wordt evenwel verduidelijkt dat specifiek voor hetonderwijspersoneel dit attest aan de schoolsecretariaten dientte worden bezorgd, die instaan voor het doorgeven van de informatie naar het departement Onderwijs.

De echtgeno(o)t(e) die afziet van de toekenning van de verminderingen voor gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn persoonlijke beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen (b.v. door een kopie van het attest te overhandigen), behalve wanneer die beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan de bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (b.v. werkloosheidsuitkeringen, wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoedingen, winst, enz...).

3. ONDERWIJS - PRAKTISCHE UITVOERING

3.1. WAT MOET HET GEHUWDE PERSONEELSLID DOEN ?

Situatie A : het personeelsli d van het onderwijs geniet reeds de vermindering wegens gezinslasten en opteert ervoor om deze situatie te bevestigen.

 • - Betrokkene vult het onderste vak van het attest in en de echtgeno(o)t(e) vult het bovenste vak van hetzelfde attest in.
 • - Betrokkene overhandigt het behoorlijk ingevulde attest aan zijn/haar schoolsecretariaat.

Situatie B : het personeelslid van het onderwijs geniet reeds de vermindering wegens gezinslasten en opteert ervoor om deze situatie te wijzigen (m.a.w. het personeelslid wenst v oortaan af te zien van de verminderingen).

 • - Betrokkene vult het bovenste vak van het attest in en de echtgeno(o)t(e) vult het onderste vak van hetzelfde attest in.
 • - Betrokkene overhandigt een kopie van het behoorlijk ingevulde attest aan zijn/haar schoolsecretariaat.

Situatie C : het personeelslid van het onderwijs geniet thans geen vermindering wegens gezinslasten (® worden aan de echtgeno(o)t(e) toegekend) en opteert ervoor om deze situatie te bevestigen.

 • - Betrokkene vult het bovenste vak van het attest in en de echtgeno(o)t(e) vult het onderste vak van hetzelfde attest in.
 • - Betrokkene overhandigt een kopie van het behoorlijk ingevulde attest aan zijn/haar schoolsecretariaat.

Situatie D : het personeelslid van het onderwijs geniet thans geen vermin dering wegens gezinslasten (® worden aan de echtgeno(o)t(e) toegekend) en opteert ervoor om deze situatie te wijzigen (m.a.w. het personeelslid wenst dat de verminderingen voortaan aan hem/haar worden toegekend).

 • - Betrokkene vult het onderste vak van het attest in en de echtgeno(o)t(e) vult het bovenste vak van hetzelfde attest in.
 • - Betrokkene overhandigt het behoorlijk ingevuld attest aan zijn/haar schoolsecretariaat.

Situatie E : het personeelslid komt voor de eerste keer in aanmerking voor de vermindering wegens gezinslasten (b.v. geboorte 1ste kind) en opteert ervoor dat die vermindering bij hem/haar wordt toegekend.

 • - Betrokkene vult het onderste vak van het attest in en de echtgeno(o)t(e) vult het bovenste vak van hetzelfde attest in.
 • - Betrokkene vervult deze formaliteit van zodra hij/zij voor de vermindering in aanmerking komt.
 • - Betrokkene overhandigt het behoorlijk ingevulde attest aan zijn/haar schoolsecretariaat.

Situatie F : het personeelslid komt voor de eerste keer in aanmerking voor de vermindering wegens gezinslasten (b.v. geboorte 1ste kind) en opteert ervoor dat die vermindering NIET bij hem/haar wordt toegekend.

 • - Betrokkene vult het bovenste vak van het attest in en de echtgeno(o)t(e) vult het onderste vak van hetzelfde attest in.
 • - Betrokkene vervult deze formaliteit van zodra hij/zij voor de vermindering in aanmerking komt.
 • - Betrokkene overhandigt een kopie van het behoorlijk ingevulde attest aan zijn/haar schoolsecretariaat.

3.2. WAT MOET HET SCHOOLSECRETARIAAT DOEN ?

 • 1. De gehuwde personeelsleden die administratief aan de instelling verbonden zijn informeren, dus ook degenen die niet effectief met een lesopdracht belast zijn wegens bijvoorbeeld ziekteverlof, uitstapregeling, loopbaanonderbreking... Alle betrokkenen een blanco attest bezorgen en de ingediende attesten verzamelen.
 • 2. Op basis van het ingediende attest, de gewijzigde fiscale situatie van een personeelslid meedelen aan het departement Onderwijs.
 • De bedrijfsvoorheffing kan enkel voor het lopende fiscale jaar worden geregeld. Vermits de wedde van december 2003 pas op 2 januari 2004 wordt uitbetaald, is november 2003 de laatste wedde die tijdens het fiscale jaar 2003 wordt uitbetaald. Er zijn bijgevolg twee mogelijkheden:
 • . Regeling van de bedrijfsvoorheffing in 2003 :
 • de gewijzigde informatie dient vóór 14/11/2003 aan het departement Onderwijs meegedeeld te worden.
 • . Regeling van de bedrijfsvoorheffing vanaf het fiscale jaar 2004 :
 • de gewijzigde situatie dient vóór 10/12/2003 aan het departement Onderwijs meegedeeld te worden.
 • De mededeling gebeurt als volgt :
 • . EDISON-scholen : zending RL-7 met vermelding van het aantal "personen fiscaal ten laste".
 • . Scholen die via PERS-documenten communiceren : document PERS-6 met vermelding van het "aantal personen ten laste" naar het bevoegde werkstation zenden.
 • Als uit het ingediende attest blijkt dat de bestaande situatie ongewijzigd blijft, dient geen actie ondernomen te worden.
 • 3. Voor personeelsleden die tot en met november 2003 een vermindering wegens gezinslasten genieten en die verzuimen een attest in te dienen, moet uiterlijk op 10/12/2003een mededeling (RL-7/PERS 6) naar het departement Onderwijs worden gezonden waarbij voor betrokkene het aantal "personen fiscaal ten laste" teruggebracht wordt naar 0 (nul). Defacto heeft dit dan gevolgen voor de bedrijfsvoorheffing vanaf de betaling van de wedde voor de maand december 2003.
 • 4. Archiveren van de ingediende attesten.
 • De ingediende attesten dienen in het schoolarchief bewaard te worden; zij moeten NIET naar het departement worden gezonden.

3.3. SAMENVATTING

 

01.11.2003 

 

 

14.11.2003 

 

 

Uiterste inzenddatum voor regeling bedrijfsvoorheffing in 2003. 

 

 

28.11.2003 

 

 

Betaling wedde van november 2003. 

 

01.12.2003 

 

 

10.12.2003 

 

 

Uiterste inzenddatum voor regeling bedrijfsvoorheffing vanaf 2004 (wedde van december 2003, d.i. de eerste betaling NA 01.01.2004). 

 

 

01.01.2004 

 

 

02.01.2004 

 

 

Betaling wedde van december 2003. 

 

30.01.2004 

 

 

Betaling wedde van januari 2004 

4. INGANGSDATUM 1 JANUARI 2004

Vanaf 1 januari 2004 kan er zonder attest (model zie bijlage) GEEN vermindering wegens gezinslast meer worden toegepast op het vlak van de bedrijfsvoorheffing.

voorbeeld : bij de geboorte van een kind in de loop van het jaar 2004 kan een vermindering wegens gezinslasten alleen worden toegekend wanneer het personeelslid de verklaring betreffende toekenning van de vermindering wegens gezinslasten aan het schoolsecretariaat bezorgd heeft.

5. GELDIGHEIDSDUUR VAN HET ATTEST

De keuze van een personeelslid blijft geldig tot ze eventueel wordt herroepen. Het personeelslid dient bijgevolg niet elk jaar een dergelijk attest aan het schoolsecretariaat te bezorgen. Een (nieuw) attest is evenwel steeds vereist bij een gewijzigde situatie.

6. PERSONEELSLID IS WERKZAAM IN VERSCHILLENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN

Het personeelslid bezorgt het origineel attest aan het secretariaat van de instelling waar het de grootste opdracht (bij gelijke opdracht ® instelling naar keuze) uitoefent en een kopie aan het secretariaat van de andere instelling(en) waar het document enkel dient gearchiveerd te worden.

7. VERANTWOORDELIJKHEID INRICHTENDE MACHT/SCHOOLBESTUUR

De verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van deze nieuwe fiscale regelgeving en het tijdig toezenden van de correcte informatie aan het departement Onderwijs, berust integraal bij de inrichtende macht/het schoolbestuur.

8. WIJZIGING PERSOONLIJKE TOESTAND VAN HET PERSONEELSLID

Hierbij wordt nogmaals beklemtoond dat elke wijziging in de familiale toestand van een personeelslid zo spoedig mogelijk aan het departement Onderwijs moet worden meegedeeld.

Hieronder ressorteert ook de keuze van de echtgenoten voor het al dan niet toepassen van de vermindering wegens gezinslasten.

EEN SPREIDING VAN DEZE VERMINDERING OVER BEIDE ECHTGENOTEN IS NIET TOEGELATEN.

Elke mededeling ter zake dient uiteraard gebaseerd te zijn op een attest (cf. bijlage) dat in het schoolarchief bewaard wordt.

Deze gegevens zijn onontbeerlijk voor een correcte betaling.

De mededeling gebeurt via de gebruikelijke kanalen, nl. :

 • - een RL-7 (Edison-scholen)
 • - een formulier PERS 6 (voor de scholen die via papier communiceren).

Wat de ingangsdatum van de wijzigingen betreft, blijven de bepalingen van de bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992, Hoofdstuk I, Afdeling 2, punt 5, onverminderd van toepassing.

9. BEVOEGDHEID VAN HET DEPARTEMENT ONDERWIJS

Het departement Onderwijs kan als subsidiërende/financierende overheid ten allen tijde relevante informatie of stavingsdocumenten opvragen zowel aan het schoolsecretariaat als aan het personeelslid zelf.

10. BIJLAGE