Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    14 MAART 2003
  • publicatiedatum
    B.S.09/07/2003
  • datum laatste wijziging
    20/06/2011

COORDINATIE

B.Vl.R. 8-9-2006 - B.S. 24-11-2006

B.Vl.R. 21-9-2007 - B.S. 29-10-2007

B.Vl.R. 27-5-2011 - B.S. 20-6-2011

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 3, 12°;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 5, 13;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs - XIII - Mozaïek, inzonderheid op hoofdstuk IX;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 2 juli 2002;

Gelet op het protocol nr. 475 van 10 juli 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 243 van 10 juli 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 19 juli 2002, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op advies 33.953/1 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

§ 1. Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het opvoedend hulppersoneel, het administratief personeel, [het ondersteunend personeel,] het paramedisch personeel, het medisch personeel, het orthopedagogisch personeel, het psychologisch personeel en het sociaal personeel van instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs die worden gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. In afwijking op § 1 is dit besluit niet van toepassing op :

1° de personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die een ambt uitoefenen in de opleidingsvorm 4;

2° de personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die het selectieambt van adjunct-directeur uitoefenen;

3° de personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die het bevorderingsambt van directeur uitoefenen;

4° de personeelsleden van het opvoedend hulppersoneel die het bevorderingsambt van beheerder uitoefenen.

B.Vl.R. van 8-9-2006

HOOFDSTUK II. - Het onderwijzend personeel

Art. 2.

Het minimum en het maximum aantal lesuren voor een ambt met volledige prestaties in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel wordt vastgesteld als volgt :

1° leraar algemene en sociale vorming : minimum 22 en maximum 24 lesuren van 50 minuten;

2° leraar algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding : minimum 22 en maximum 24 lesuren van 50 minuten;

3° leraar algemene en sociale vorming, compensatietechniek-braille in type 6 : minimum 22 en maximum 24 lesuren van 50 minuten;

4° leraar beroepsgerichte vorming : minimum 24 en maximum 28 lesuren van 50 minuten;

5° leraar niet-confessionele zedenleer : minimum 22 en maximum 24 lesuren van 50 minuten;

6° godsdienstleraar : minimum 22 en maximum 24 lesuren van 50 minuten.

Art. 3.

Het minimum en het maximum aantal lesuren voor een ambt met volledige prestaties in de selectie- en bevorderingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel wordt vastgesteld als volgt :

1° het selectieambt van technisch adviseur : minimum 30 en maximum 33 lesuren van 50 minuten;

2° het bevorderingsambt van technisch adviseur-coördinator : minimum 30 en maximum 33 lesuren van 50 minuten.

Art. 4.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties als genoemd in artikel 2 en 3, gelijk aan :

1° 22 voor het ambt genoemd in artikel 2, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°;

2° 24 voor het ambt genoemd in artikel 2, 4°;

3° 30 voor het ambt genoemd in artikel 3, 1° en 2°.

§ 2. [Voor de toepassing van artikel 44ter, § 2, van het hetzelfde koninklijk besluit, is de deler voor een bijbetrekking in een ambt als genoemd in artikel 2 en 3, gelijk aan :

1° 25 als de deler voor een ambt met onvolledige prestaties 22 bedraagt;

2° 30 als de deler voor een ambt met onvolledige prestaties 24 bedraagt;

3° 35 als de deler voor een ambt met onvolledige prestaties 30 bedraagt.]

B.Vl.R. van 8-9-2006

HOOFDSTUK III. - Het opvoedend hulppersoneel

Art. 5.

[Het minimum en het maximum aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in de ambten van het opvoedend hulppersoneel wordt vastgesteld als volgt :

1° wervingsambten :

a) studiemeester-opvoeder internaat : 36 uren van 60 minuten.]

B.Vl.R. van 8-9-2006

[Art. 5bis.

Het minimum en het maximum aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in de wervingsambten van het ondersteunend personeel wordt vastgesteld als volgt :

a) administratief medewerker : 36 uren van 60 minuten;

b) opvoeder : 36 uren van 60 minuten.]

B.Vl.R. van 8-9-2006

Art. 6.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties als genoemd in artikel 5, gelijk aan 36.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 44ter, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, is de deler voor een bijbetrekking in een ambt als genoemd in artikel 5, gelijk aan 42.

HOOFDSTUK IV. - Het paramedisch personeel

Art. 7.

[§ 1. De wekelijkse prestaties in een voltijdse betrekking in het ambt van ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist en verpleger, bedragen 26 klokuren die worden gepresteerd binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

§ 2. De deelname aan oudercontacten en aan personeelsvergaderingen valt buiten de in § 1 bedoelde wekelijkse prestaties. Deze opdrachten vallen niet noodzakelijk binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

§ 3. Andere afwijkingen op § 1 kunnen maar toegepast worden na overleg of na onderhandeling in het lokaal comité.]

B.Vl.R. van 21-9-2007

[Art. 7bis.

Binnen de in artikel 7, § 1, bedoelde wekelijkse prestaties presteert het personeelslid een kindgebonden opdracht en/of bijzondere pedagogische taken. Deze opdracht bedraagt minimum 24 lesuren en maximum 28 lesuren.

De criteria voor de invulling van deze opdracht worden vastgelegd na overleg of na onderhandeling in het lokaal comité.

In elke school wordt bij de voorbereiding van het schooljaar onderhandeld over de algemene regels om de vaststelling van het aantal lesuren prestaties tussen het minimum en het maximum van de opdracht op een billijke en transparante wijze te bepalen.

Art. 7ter.

De wekelijkse prestaties in een deeltijdse betrekking in een ambt vermeld in artikel 7, § 1, bedragen ten hoogste het evenredige deel van het in artikel 7 bedoelde aantal klokuren.

De kindgebonden opdracht en/of bijzondere pedagogische taken, bedoeld in artikel 7bis, worden in evenredige mate aangepast bij aanstelling in een deeltijdse betrekking.

Art. 7quater.

§ 1. De wekelijkse prestaties in een voltijdse betrekking in het ambt van kinderverzorger bedragen 32 klokuren die worden gepresteerd binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

§ 2. De deelname aan oudercontacten en aan personeelsvergaderingen valt buiten de in § 1 bedoelde wekelijkse prestaties.

Deze opdrachten vallen niet noodzakelijk binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

§ 3. Andere afwijkingen op § 1 kunnen maar toegepast worden na overleg of na onderhandeling in het lokaal comité.

Art. 7quinquies.

De administratieve taken verbonden aan de eigen functie behoren ook tot de taak, maar niet tot de schoolgebonden prestaties, van het paramedisch personeel.]

B.Vl.R. van 21-9-2007

Art. 8.

[§ 1. Voor de toepassing van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties als genoemd in artikel 7 en 7quater, gelijk aan :

1° 32 voor het ambt van ergotherapeut, kinesitherapeut, verpleger en kinderverzorger;

2° 30 voor het ambt van logopedist.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 44ter, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, is de deler voor een bijbetrekking in een ambt als genoemd in § 1, gelijk aan :

1° 37 als de deler voor een ambt met onvolledige prestaties 32 bedraagt;

2° 35 als de deler voor een ambt met onvolledige prestaties 30 bedraagt.]

B.Vl.R. van 21-9-2007

HOOFDSTUK V. - Het medisch personeel

Art. 9.

Het minimum en het maximum aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in het medisch personeel in het ambt van arts wordt vastgesteld op minimum 32 en maximum 36 uren van 60 minuten.

Art. 10.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties als genoemd in artikel 9, gelijk aan 32.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 44ter, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, is de deler voor een bijbetrekking in een ambt als genoemd in artikel 9, gelijk aan 37.

HOOFDSTUK VI. - Het orthopedagogisch personeel

Art. 11.

Het minimum en het maximum aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in het orthopedagogisch personeel in het ambt van orthopedagoog wordt vastgesteld op minimum 32 en maximum 36 uren van 60 minuten.

Art. 12.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties als genoemd in artikel 11, gelijk aan 32.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 44ter, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, is de deler voor een bijbetrekking in een ambt als genoemd in artikel 11, gelijk aan 37.

HOOFDSTUK VII. - Het psychologisch personeel

Art. 13.

Het minimum en het maximum aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in het psychologisch personeel in het ambt van psycholoog wordt vastgesteld op minimum 32 en maximum 36 uren van 60 minuten.

Art. 14.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties als genoemd in artikel 13, gelijk aan 32.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 44ter, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, is de deler voor een bijbetrekking in een ambt als genoemd in artikel 13, gelijk aan 37.

HOOFDSTUK VIII. - Het sociaal personeel

Art. 15.

Het minimum en het maximum aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in een ambt van het sociaal personeel in het ambt van maatschappelijk werker wordt vastgesteld op minimum 32 en maximum 36 uren van 60 minuten.

Art. 16.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, is de deler voor een ambt met onvolledige prestaties als genoemd in artikel 15, gelijk aan 32.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 44ter, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, is de deler voor een bijbetrekking in een ambt als genoemd in artikel 15, gelijk aan 37.

HOOFDSTUK IX. - Het administratief personeel

Art. 17.

[Het minimum en het maximum aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in de ambten van het administratief personeel wordt vastgesteld als volgt :

1° wervingsambten :

a) bode-kamerbewaarder : 36 uren van 60 minuten.]

B.Vl.R. van 8-9-2006

Art. 18.

[...]

B.Vl.R. van 8-9-2006

[HOOFDSTUK IXbis. - Dienstvrijstelling voor zitting in een lokaal inspraakorgaan

Art. 18bis.

Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrijstelling om de vergaderingen van dat inspraakorgaan bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.]

B.Vl.R. van 27-5-2011

HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 19.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002, met uitzondering van hoofdstuk III en IX die uitwerking hebben op 1 september 2001.

Art. 20.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.