OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    14 FEBRUARI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.01/07/2003
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

Decr. 22-6-2007 - B.S. 21-8-2007

Decr. 30-4-2009 - B.S. 20-7-2009

Decr. 9-7-2010 - B.S. 31-8-2010

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaamse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XIV

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

...

Afdeling 5. - Bekwaamheidsbewijzen

Onderafdeling 1. - Omschrijving

Art. X.39.

Deze afdeling is van toepassing op :

1° de personeelsleden bedoeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs;

2° de personeelsleden bedoeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

3° de leden van de inspectie voor het onderwijs georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap, bedoeld in artikel 4 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten;

4° de leden van de inspectie voor de PMS/CLB-centra georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap, bedoeld in artikel 4 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten;

5° de personeelsleden van de dienst voor onderwijsontwikkeling, bedoeld in artikel 9 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten;

6° de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten, bedoeld in artikel 88 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten;

7° de personeelsleden, bedoeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken;

[8° de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, vermeld in [[artikel 127, § 1, 1° en 2°]] van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.]

Decr. 15-6-2007; [[ ]] Decr. van 9-7-2010

Art. X.40.

De Vlaamse regering bepaalt de bekwaamheidsbewijzen die toegang verlenen [tot elk ambt of voor de basiseducatie tot elke functie]³.

Zij kan daarbij rekening houden met het te onderwijzen vak of specialiteit, [de opleiding, de module,]¹ het onderwijsniveau, de onderwijsvorm, de graad, [het hoger beroepsonderwijs van kwalificatieniveau 5,]² de cyclus of de opleidingsvorm.

[ ]¹ Decr. 15-6-2007; [ ]² Decr. 30-4-2009; [ ]³ Decr. van 9-7-2010

Art. X.41.

Als bekwaamheidsbewijs geldt een studiebewijs en/of de competenties verworven door activiteiten die het personeelslid uitoefent of heeft uitgeoefend, zowel binnen als buiten het onderwijs. Beide kunnen eventueel worden aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

In het gesubsidieerd vrij onderwijs kan de Vlaamse regering de hoedanigheid van bedienaar van de eredienst gelijkwaardig verklaren met een bekwaamheidsbewijs.

Art. X.42.

De Vlaamse regering kan [voor een ambt of voor de basiseducatie voor een functie] naast vereiste ook voldoende geachte en andere bekwaamheidsbewijzen vastleggen. Zij kan daarbij onder meer rekening houden met de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt.

Aan personen met een ander bekwaamheidsbewijs wordt tijdelijk een financiering of subsidiëring verleend. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaronder dit gebeurt.

Decr. van 9-7-2010

Art. X.43.

Vooraleer de Vlaamse regering in uitvoering van deze bepalingen de bekwaamheidsbewijzen vastlegt, blijft de geldende regelgeving inzake bekwaamheidsbewijzen van toepassing en is de Vlaamse regering ertoe gemachtigd de van kracht zijnde bepalingen te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te heffen en/of te vervangen.

Onderafdeling 2. - Slotbepalingen

Art. X.44.

Artikel 12bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1973 en de decreten van 5 juli 1989 en 27 maart 1991, wordt opgeheven.

Art. X.45.

Artikel 74 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt vervangen door wat volgt : ...

Art. X.46.

In artikel 48 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding wordt § 1 vervangen door wat volgt : ...

Art. X.47.

In artikel 3 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs wordt 3° vervangen door wat volgt : ...

Onderafdeling 3. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. X.48.

De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 april 1991.

...

Afdeling 7. - Overige bepalingen

...

Art. X.61.

De Vlaamse regering bepaalt de duur en het tijdstip van de jaarlijkse vakantie voor wat betreft :

1° de personeelsleden bedoeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs;

2° de personeelsleden bedoeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

...

[8° de personeelsleden van de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs gelegen in het tweetalig hoofdstedelijk gebied Brussel, bedoeld in artikel X.22 van dit decreet.]

Decr. van 22-6-2007

Art. X.62.

De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitgezonderd :

1° artikel X.59, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1989;

2° artikel X.58, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002;

[3° artikel X.61, 8°, dat in werking treedt op 1 januari 2007.]

Decr. van 22-6-2007

...