OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

  • goedkeuringsdatum
    14 FEBRUARI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.01/07/2003
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 25-4-2014 - B.S. 25-9-2014

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaamse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XIV

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

...

Afdeling 7. - Overige bepalingen

...

Art. X.58.

§ 1. De Vlaamse Gemeenschap kan een jaarsalaris of jaarsalaristoelage uitbetalen voor bepaalde categorieën van personeelsleden van het onderwijs die zijn aangesteld via een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De Vlaamse regering legt vast op welke personeelscategorieën deze bepaling van toepassing is.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk IX van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek zijn van toepassing op de personeelsleden bedoeld in § 1.

§ 3. De Vlaamse regering kan nadere betalingsvoorwaarden vastleggen.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de prestatieregeling, de vakantieregeling en de verlofregeling van de personeelsleden vermeld in paragraaf 1.

...

Art. X.62.

De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitgezonderd :

1° artikel X.59, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1989;

2° artikel X.58, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002.

...