OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    27 JUNI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.12/09/2003
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Onderwijs

...

Afdeling III. - Gemeenschapsonderwijs

Art. 8.

De Vlaamse regering neemt de nodige maatregelen om de personeelsleden van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs die niet kunnen worden tewerkgesteld in de overeenkomstig artikel 67, § 1, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs vastgestelde personeelsformatie, weder te werk te stellen in de diensten van de Vlaamse overheid, waarbij zij voorziet in de nodige sociale begeleiding. Bedoelde personeelsleden genieten van overgangsmaatregelen met betrekking tot de genoten salarisschaal en de geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Art. 9.

Artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het onderwijs XI wordt opgeheven.

...

HOOFDSTUK XVI. - Slotbepalingen

Art. 46.

Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2003, met uitzondering van : ...