Bijzonder decreet houdende opheffing van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat het Universitair Centrum Antwerpen betreft

  • goedkeuringsdatum
    04 APRIL 2003
  • publicatiedatum
    B.S.16/07/2003
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/10/2003

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Bijzonder decreet houdende opheffing van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat het Universitair Centrum Antwerpen betreft.

Artikel 1.

Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

De inrichtende macht van het Universitair Centrum Antwerpen wordt overgedragen aan de Universiteit Antwerpen, die zo de bevoegdheid bezit die rechtstreeks of onrechtstreeks noodzakelijk of nuttig is voor de uitoefening ervan.

Art. 3.

De bepalingen in het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen worden in de mate dat ze betrekking hebben op het Universitair Centrum Antwerpen, opgeheven.

Art. 4.

De Vlaamse regering kan de bepalingen van dit bijzonder decreet coördineren met de bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.

Te dien einde kan de Vlaamse regering :

1° de volgorde en de nummering van de te coördineren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;

2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen, met de nieuwe nummering overeenbrengen;

3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen.

Bovendien kan de Vlaamse regering de verwijzingen naar in de coördinatie opgenomen bepalingen, die in andere decreten voorkomen, naar de vorm aanpassen.

De coördinatie zal het volgend opschrift dragen : "Bijzonder decreet, gecoördineerd op [...], betreffende de universiteit Gent".

Art. 5.

Dit bijzonder decreet treedt in werking op 1 oktober 2003.