OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

  • goedkeuringsdatum
    15 MAART 2004
  • publicatiedatum
    B.S.07/04/2004
  • datum laatste wijziging
    21/04/2011

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 18-3-2011 - B.S. 21-4-2011

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 18, 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 19, 20, 21 en 22;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en 18 februari 2004,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° het centrum : het centrum voor leerlingenbegeleiding zoals bepaald in het decreet betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding van 1 december 1998;

2° vaccin : de entstof zoals die voor de betrokken doelgroep ter beschikking gesteld wordt door de overheid;

3° inhaalvaccinatie : toedienen van een onder 2° vermeld vaccin op andere tijdstippen dan voorzien in het vaccinatieschema, met als doel alsnog de vereiste immuniteit te verwerven.

Art. 2.

De vaccinaties worden door de Centra voor Leerlingenbegeleiding aangeboden in overeenstemming met volgend schema dat rekening houdt met de leerjaren waarin algemene of gerichte consulten plaats hebben :

1. in het eerste leerjaar van het basisonderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, in het leerjaar waarin het kalenderjaar begint waarin de leerling zeven jaar wordt : het vaccin tegen poliomyelitis, difterie, tetanus en kinkhoest;

2. in het vijfde leerjaar van het basisonderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, in het leerjaar waarin het kalenderjaar begint waarin de leerling elf jaar wordt : het vaccin tegen mazelen, bof en rode hond;

3. in het derde, vierde, of vijfde leerjaar van het basisonderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, aan het leerjaar waarin de leerlingen in 2004 negen, tien of elf jaar worden, en dit voor de duur van het kalenderjaar 2004 : het vaccin tegen infecties door meningokokken van serogroep C bij leerlingen die hiertegen nog niet werden ingeënt;

4. in het eerste jaar van het secundair onderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, in het leerjaar waarin het kalenderjaar begint waarin de leerling dertien jaar wordt : drie dosissen van het vaccin tegen hepatitis B bij leerlingen die hiertegen nog niet werden ingeënt;

5. in het derde jaar van het secundair onderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, in het leerjaar waarin het kalenderjaar begint waarin de leerling vijftien jaar wordt : het vaccin tegen difterie en tetanus.

Art. 3.

Het centrum gaat minstens naar aanleiding van de algemene en gerichte consulten de vaccinatiestatus na van alle begeleide leerlingen.

Het centrum neemt de nodige maatregelen voor eventuele inhaalvaccinaties en biedt minstens de inhaalvaccinaties aan die betrekking hebben op de vaccins tegen mazelen, bof en rode hond, tegen poliomyelitis, difterie, tetanus en eventueel kinkhoest, tegen hepatitis B (voorzover ze reeds in aanmerking kwamen voor vaccinatie met gratis vaccins) en tegen meningokokken van serogroep C.

Art. 4.

De meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft, wordt schriftelijk geïnformeerd door het centrum over de aard en de bedoeling van de aangeboden vaccinatie.

Art. 5.

Het centrum dient de vaccinatie toe nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft de schriftelijke toestemming gekregen heeft.

Deze toestemming kan worden gegeven voor meerdere vaccinaties tegelijk, maar is niet langer dan twee jaar geldig.

Art. 6.

Het centrum streeft ernaar een vaccinatiegraad van minstens 95 % te halen bij de leerlingen die het begeleidt.

Art. 7.

Het centrum houdt van iedere begeleide leerling op een gestandaardiseerde wijze, in overeenstemming met de richtlijnen van de administratie Gezondheidszorg, de vaccinatietoestand bij.

De beschikbare vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het schooljaar van toediening schriftelijk meegedeeld aan de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft.

Op verzoek worden de beschikbare gegevens tevens meegedeeld aan de behandelend arts.

Art. 8.

Teneinde de opdrachten inzake vaccinaties te kunnen vervullen en om te kunnen beschikken over de nodige vaccins, handelt het centrum in overeenstemming met de richtlijnen van de administratie Gezondheidszorg inzake het vaccinatiebeleid in het algemeen en het bestel- en registratiesysteem dat hierop betrekking heeft.

Art. 9.

Dit besluit vervangt het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 3 januari 2002 en 20 maart 2003.

Art. 10.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch staatsblad.