Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003

 • goedkeuringsdatum
  2/04/2004
 • publicatiedatum
  B.S. 18/05/2004 (pagina 39288)
 • bron

  Numac : 2004035769
 • datum laatste wijziging
  03/08/2018

ART. 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

ART. 2.

Het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs ondertekend te Den Haag op 3 september 2003, zal volkomen gevolg hebben.

ART. 3.

De Vlaamse regering kan met inachtname van artikel 1, 2., van hetzelfde verdrag de Accreditatieorganisatie belasten met volgende aanvullende opdrachten:

1° studie en advies inzake kwaliteitszorg in het hoger onderwijs;

2° studie en advies inzake de samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap op het vlak van het hoger onderwijs in het algemeen.

ART. 4.

§ 1. De in artikel 15, 1., van hetzelfde verdrag bedoelde tariefbepaling houdt rekening met volgende beginselen:
1° het tarief voor de accreditatie van een opleiding bedraagt per opleiding ten minste 500 en ten hoogste 1.000 euro;
2° het tarief voor de toets nieuwe opleiding bedraagt per opleiding ten hoogste 20.000 euro.

§ 2. De in § 1 bedoelde bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop deze indexering wordt toegepast.