Besluit van de Vlaamse regering betreffende de [2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
puntenenveloppen2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
] voor de scholengemeenschappen basisonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    05 MAART 2004
  • publicatiedatum
    B.S.11/06/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/12/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 30/09/2005 (B.S. 10/01/2006) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 07/09/2007 (B.S. 03/10/2007) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs
;

(3) B.Vl.R. van 05/09/2008 (B.S. 21/10/2008) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs
;

(4) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 21/09/2009) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs
;

(5) B.Vl.R. van 26/11/2010 (B.S. 18/01/2011) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4ter , 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs
;

(6) B.Vl.R. van 15/07/2011 (B.S. 30/08/2011) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs
;

(7) B.Vl.R. van 07/08/2018 (B.S. 05/10/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en houdende wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen
;

(8) B.Vl.R. van 18/09/2020 (B.S. 14/10/2020) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de omkadering voor leerlingondersteuning
;

(9) B.Vl.R. van 09/07/2021 (B.S. 09/08/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs, het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs, en de Rijdende kleuterschool Vlaanderen
;

(10) B.Vl.R. van 03/09/2021 (B.S. 14/10/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie
;

(11) B.Vl.R. van 22/04/2022 (B.S. 22/09/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen uit cao V voor de basiseducatie, cao VI voor het hoger onderwijs en cao XII voor de andere onderwijsniveaus die uitwerking hebben op 1 september 2021 en 1 januari 2022
;

(12) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 inzonderheid de artikelen 3, 45°bis, 125septies, § 2, 3° en 125duodecies § 1 en § 2, 3°, ingevoegd bij het decreet betreffende het landschap basisonderwijs van 10 juli 2003;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 20 november 2003;

Gelet op het protocol nr. 519 van 7 november 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 286 van 7 november 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op het advies nr. 36.177/1 van de Raad van State gegeven op 1 december 2003 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

[2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
]

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 21/10/2008

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

2° teldag : dag waarop de leerlingen, met toepassing van het decreet moeten worden geteld;

3° telperiode : periode gedurende dewelke leerlingen, met toepassing van het decreet moeten worden geteld.

3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 21/10/2008
]

[2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
Hoofdstuk II. - Puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
]

Art. 3.

§ 1. Met toepassing van artikel 125duodecies, § 1, van het decreet wordt aan elke scholengemeenschap een puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking toegekend.

§ 2. De middelen worden toegekend op basis van het gewogen aantal leerlingen per scholengemeenschap, berekend volgens de bepalingen in artikel 125duodecies van het decreet en artikel 4 van dit besluit.

§ 3. [6B.Vl.R. van 15/07/2011
B.S. 30/08/2011
De puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap wordt toegekend aan de scholengemeenschap volgens de hieronder vermelde tabel :6B.Vl.R. van 15/07/2011
B.S. 30/08/2011
]

[6B.Vl.R. van 15/07/2011
B.S. 30/08/2011

Aantal gewogen leerlingen

Punten

900 - 1349

66

1350 - 1799

91

1800 - 2699

126

2700 - 3599

192

3600 - 4499

252

4500 - 5399

312

Vanaf 5400

372

6B.Vl.R. van 15/07/2011
B.S. 30/08/2011
]

§ 4. [1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
...1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
]

Art. 4.

[7B.Vl.R. van 07/08/2018
B.S. 05/10/2018

Met toepassing van artikel 125septies, § 2, 3°, en 125duodecies, § 2, 3°, van het decreet worden, bij het tellen van de leerlingen om te voldoen aan de norm van scholengemeenschap en voor de puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap, de volgende coëfficiënten toegepast:

1° de coëfficiënt 1,2 wordt toegepast op leerlingen van de scholen die in een gemeente liggen met een bevolkingsdichtheid van minder dan 200 inwoners per km²;

2° de coëfficiënt 2,1 wordt toegepast op leerlingen van:

a) een school voor buitengewoon basisonderwijs type 5;

b) een school voor buitengewoon basisonderwijs die verbonden is aan een internaat buitengewoon Onderwijs als vermeld in deel III, hoofdstuk 4, afdeling 1, onderafdeling 2, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016;

c) een school voor buitengewoon basisonderwijs met een semi-internaat van het gemeenschapsonderwijs als vermeld in het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen;

d) een school voor buitengewoon basisonderwijs met 850 of meer gewogen leerlingen;

3° de coëfficiënt 1,9 wordt toegepast op leerlingen van scholen voor buitengewoon basisonderwijs die geen leerlingen zijn als de leerlingen, vermeld in punt 2°.

Voor de weging van de leerlingen, vermeld in het eerste lid, 2°, d), gelden de volgende coëfficiënten:

Coëfficiënt

Leerlingen

3

die in het schooljaar 2014-2015 in het kader van geïntegreerd onderwijs begeleid zijn door een school die minstens 10 leerlingen begeleidde Er wordt per school telkens gekeken naar het aantal GON-leerlingen op de eerste schooldag van oktober van 2014.

5

type basisaanbod, type 1 en type 8

7,1

type 3 en type 9

8,1

type 6

8,9

type 2 en type 7

10

type 4

7B.Vl.R. van 07/08/2018
B.S. 05/10/2018
] [1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006

Art. 4bis.

§ 1. Met de puntenenveloppe verkregen overeenkomstig artikel 3, § 3, van dit besluit en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van de scholengemeenschap, kunnen er maximaal één voltijdse betrekking of twee halftijdse betrekkingen in het ambt van directeur basisonderwijs worden ingericht. Deze directeur wordt belast met een coördinerende opdracht voor de scholengemeenschap.

§ 2. Indien een betrekking in het ambt van directeur basisonderwijs voltijds wordt ingericht worden er 120 punten in rekening gebracht en indien een betrekking in het ambt van directeur basisonderwijs halftijds wordt ingericht worden er 60 punten in rekening gebracht.

§ 3. De puntenenveloppe verkregen overeenkomstig artikel 3, § 3, van dit besluit en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden, kunnen in het gemeenschapsonderwijs worden aangewend om een betrekking van algemeen directeur in te richten in de scholengroep.

1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
] [1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006

Art. 4ter.

§ 1. Uit de puntenenveloppe verkregen volgens artikel 3, § 3, van dit besluit en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van de scholengemeenschap kunnen de volgende ambten worden ingericht :

1° het ambt van zorg-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

2° het ambt van ICT-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

3° het ambt van administratief medewerker uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

[11B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
4° het ambt van beleidsondersteuner uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.11B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[12B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
5° het ambt van adjunct-directeur uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.12B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

§ 2. Uit de puntenenveloppe verkregen volgens artikel 3, § 3, en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van de scholengemeenschap kunnen eveneens personeelsleden worden aangesteld die een beleidsondersteunende functie uitoefenen ten behoeve van de scholengemeenschap. Deze personeelsleden kunnen worden aangesteld in één van de ambten vermeld in § 1, of in de wervingsambten van kleuteronderwijzer, onderwijzer, kleuteronderwijzer ASV en onderwijzer ASV.

De aanstelling in één van deze ambten doet geen afbreuk aan de bepaling dat de betrokken personeelsleden alleen kunnen worden ingezet in een beleidsondersteunende functie ten behoeve van de scholengemeenschap; ze worden vrijgesteld van hun schoolopdracht.

1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
]

[2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
Hoofdstuk III. - [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 21/10/2008
Puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 21/10/2008
] 2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
]

[2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007

Art. 4ter 1.

[9B.Vl.R. van 09/07/2021
B.S. 09/08/2021
...9B.Vl.R. van 09/07/2021
B.S. 09/08/2021
]

2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
] [2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007

Art. 4ter 2.

[9B.Vl.R. van 09/07/2021
B.S. 09/08/2021
...9B.Vl.R. van 09/07/2021
B.S. 09/08/2021
]

2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
]

[2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
Hoofdstuk IV. - Van punten naar betrekkingen 2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
]

[1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006

Art. 4quater.

§ 1. De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen [11B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
in de ambten van zorg-coördinator en beleidsondersteuner11B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] gebeurt als volgt :

1° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 148 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht;

2° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 501 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 126 punten in rekening gebracht;

3° de som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Puntenwaarde

85

126

Aantal uren

Punten

Punten

1

2

4

2

5

7

3

7

11

4

9

14

5

12

18

6

14

21

7

17

25

8

19

28

9

21

32

10

24

35

11

26

39

12

28

42

13

31

46

14

33

49

15

35

53

16

38

56

17

40

60

18

42

63

19

45

67

20

47

70

21

50

74

22

52

77

23

54

81

24

57

84

25

59

88

26

61

91

27

64

95

28

66

98

29

68

102

30

71

105

31

73

109

32

76

112

33

78

116

34

80

119

35

83

123

36

85

126

1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
] [1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006

Art. 4quinquies.

[10B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
De omrekening van punten naar gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen in het ambt van ICT-coördinator gebeurt conform artikel 6, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs.10B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
] [1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006

Art. 4sexies.

De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen in het ambt van administratief medewerker gebeurt als volgt :

1° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 202/203 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht;

2° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 158 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 82 punten in rekening gebracht;

3° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 542 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 120 punten in rekening gebracht;

4° indien een betrekking wordt ingenomen door een personeelslid dat ingevolge een beslissing van de administratieve gezondheidsdienst ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking en wedertewerkgesteld wordt als administratieve medewerker, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht;

5° de som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Puntenwaarde

63

82

120

Aantal uren

Punten

Punten

Punten

1

2

2

3

2

4

5

7

3

5

7

10

4

7

9

13

5

9

11

17

6

11

14

20

7

12

16

23

8

14

18

27

9

16

21

30

10

18

23

33

11

19

25

37

12

21

27

40

13

23

30

43

14

25

32

47

15

26

34

50

16

28

36

53

17

30

39

57

18

32

41

60

19

33

43

63

20

35

46

67

21

37

48

70

22

39

50

73

23

40

52

77

24

42

55

80

25

44

57

83

26

46

59

87

27

47

62

90

28

49

64

93

29

51

66

97

30

53

68

100

31

54

71

103

32

56

73

107

33

58

75

110

34

60

77

113

35

61

80

117

36

63

82

120

1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
] [1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006

Art. 4septies.

Voor de omrekening van punten naar gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in de wervingsambten van kleuteronderwijzer en onderwijzer in het gewoon basisonderwijs vermeld in artikel 4ter, § 2, wordt voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht.

De som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Waarde van de teller van de opdrachtbreuk

85 Punten

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

28

9

32

10

35

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

60

18

64

19

67

20

71

21

74

22

78

23

81

24

85

1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
] [1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006

Art. 4octies.

Voor de omrekening van punten naar gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in de wervingsambten van kleuteronderwijzer ASV en onderwijzer ASV in het buitengewoon basisonderwijs vermeld in artikel 4ter, § 2, wordt voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht.

De som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Waarde van de teller van de opdrachtbreuk

85 weddenschaal

148,141

Lestijden

punten

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85

1B.Vl.R. van 30/09/2005
B.S. 10/01/2006
] [12B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023

Art. 4novies.

§ 1. Punten worden op de volgende wijze omgerekend naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in het ambt van adjunct-directeur:

1° als een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 413 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 100 punten in rekening gebracht;

2° de som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het ambt en opleidingsniveau in kwestie worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet conform de volgende tabel:

puntenwaarde100
aantal urenpunten
13
26
38
411
514
617
719
822
925
1028
1131
1233
1336
1439
1542
1644
1747
1850
1953
2056
2158
2261
2364
2467
2569
2672
2775
2878
2981
3083
3186
3289
3392
3494
3597
36100
12B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

[2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
Hoofdstuk V. - Inwerkingtredingsbepalingen 2B.Vl.R. van 07/09/2007
B.S. 03/10/2007
]

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.