[6Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
OPGEHEVEN6Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    07 MEI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/08/2023

COORDINATIE

(1) Decr. van 22/06/2007 (B.S. 21/08/2007) detail
Decreet betreffende het onderwijs XVII
;

(2) Decr. van 21/12/2007 (B.S. 31/12/2007) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008
;

(3) Decr. van 04/07/2008 (B.S. 01/09/2008) detail
Decreet betreffende het onderwijs XVIII
;

(4) Decr. van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009) detail
Decreet betreffende het onderwijs XIX
;

(5) Decr. van 18/12/2009 (B.S. 30/12/2009) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010
;

(6) Decr. van 07/07/2023 (B.S. 28/08/2023) detail
Decreet over het onderwijs XXXIII
;

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

TITEL II. - Noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen

...

HOOFDSTUK XIII. - Leerlingenvervoer en busbegeleiding

Art. 55.

De scholen die betrokken zijn bij de organisatie van het zonaal leerlingenvervoer georganiseerd krachtens de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, verlenen hun medewerking aan de organisatie van het collectief zonaal leerlingenvervoer.

Zij stellen busbegeleiders aan en ontvangen hiervoor een toelage lastens de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van deze toelage, de wijze van toekenning en de controlemaatregelen [4Decr. van 08/05/2009
B.S. 28/08/2009
, en bepaalt de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden voor de busbegeleiders4Decr. van 08/05/2009
B.S. 28/08/2009
] .

[1Decr. van 22/06/2007
B.S. 21/08/2007

Art. 55bis.

Aan het personeel dat door middel van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is als busbegeleider bij een basisschool of een secundaire school kan tijdens de maanden juli en augustus een bestaanszekerheidsvergoeding worden toegekend. De Vlaamse Regering bepaalt hiervoor de modaliteiten.

1Decr. van 22/06/2007
B.S. 21/08/2007
] [2Decr. van 21/12/2007
B.S. 31/12/2007

Art. 55ter.

De Vlaamse Regering kan tijdens het schooljaar 2007-2008, binnen de perken van de begroting, de subsidies verleend aan gemeenten voor de organisatie van netoverstijgend leerlingenvervoer in het gewoon basisonderwijs tijdens het schooljaar 2006-2007 verlengen.

De subsidies voor het schooljaar 2007-2008, ten laste van de begroting 2007, zijn beperkt tot maximaal het subsidiebedrag dat deze gemeente ontving tijdens het schooljaar 2006-2007.

2Decr. van 21/12/2007
B.S. 31/12/2007
] [3Decr. van 04/07/2008
B.S. 01/09/2008

Art. 55quater.

[5Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
...5Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
]

3Decr. van 04/07/2008
B.S. 01/09/2008
]

Art. 56.

Artikel 55 heeft uitwerking op 1 september 2000.