OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    13 FEBRUARI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2004
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 4-6-2004 - B.S. 15-10-2004

B.Vl.R. 1-7-2005 - B.S. 9-8-2005

B.Vl.R. 21-4-2006 - B.S. 11-5-2006

B.Vl.R. 20-7-2006 - B.S. 19-10-2006

B.Vl.R. 16-2-2007 - B.S. 3-4-2007

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 123, § 5 en artikel 125, § 4;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hogescholenraad, gegeven op 24 oktober 2003.

Gelet op het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, gegeven op 30 oktober 2003.

Gelet op het advies van de Erkenningscommisie Hoger Onderwijs, gegeven op 14 januari 2004.

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 februari 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst gevoegd bij dit besluit stelt vast :

- de bachelorsopleidingen die de universiteiten en hogescholen ten vroegste vanaf het academiejaar 2004-2005 en ten laatste vanaf het academiejaar 2005-2006 kunnen opstarten;

- de mastersopleidingen die de universiteiten en hogescholen ten vroegste vanaf het academiejaar 2007-2008 en ten laatste vanaf het academiejaar 2008-2009 kunnen organiseren;

- de bachelors- en mastersopleidingen die de universiteiten en hogescholen na de omvorming van de voortgezette opleidingen kunnen organiseren;

- de bachelors- en mastersopleidingen die de ambtshalve geregistreerde instellingen, bedoeld in de artikelen 54 en 55 overeenkomstig de structuur vervat in de artikelen 11 tot 19 en overeenkomstig hun onderwijsbevoegdheid, kunnen organiseren.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is te raadplegen in het Belgisch Staatsblad dd. 31-8-2004.