OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen ten aanzien van sommige instellingen van hoger onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    14 JULI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.08/10/2004
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen inzonderheid op artikel 98, §1, tweede lid;

Gelet op het verzoek van de universiteiten, hogescholen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2004;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de instellingen zo spoedig mogelijk uitsluitsel moeten hebben over het gevolg dat de Vlaamse Regering geeft aan hun verzoek om vervroegde inwerkingtreding opdat de instellingen nog vóór het begin van het academiejaar 2004-2005 hun onderwijs- en examenregeling zouden kunnen aanpassen aan deze vervroegde inwerkingtreding; daarbij moet rekening gehouden met de duur van de interne besluitvormingsprocessen en met de jaarlijkse vakantie; de instellingen zijn er overeenkomstig artikel 76 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen toe gehouden om voor het begin van het academiejaar hun onderwijs- en examenreglement openbaar te maken en aan de student bij zijn inschrijving een kopie ervan te overhandigen;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 37.430/1, gegeven op 22 juni 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Artikel 31 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen treedt in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005 voorzover het artikel voorschrijft dat :

1° de studenten geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel waarvoor ze een examencijfer van 10 of meer hebben behaald, tenzij het instellingsbestuur op grond van de specificiteit van het opleidingsonderdeel een andere, niet numerieke vorm van resultaatsbepaling heeft vastgelegd, en

2° het in 1° bedoelde examencijfer of de andere, niet numerieke vorm van resultaatsbepaling onbeperkt geldig blijft binnen de betrokken opleiding aan de instelling waar dit werd behaald, onverminderd de mogelijkheid om een in artikel 31, § 3, tweede lid, van bedoeld decreet actualiseringsprogramma op te leggen.

De in het eerste lid bedoelde vervroegde inwerkingtreding geldt ten aanzien van de hierna genoemde instellingen die een verzoek tot vervroegde inwerkingtreding hebben ingediend :

1° De universiteiten :

a) Katholieke Universiteit Brussel

b) Katholieke Universiteit Leuven

c) Universiteit Antwerpen

d) Universiteit Gent

e) Vrije Universiteit Brussel

2° Het Instituut voor Tropische Geneeskunde

3° De hogescholen :

a) Arteveldehogeschool

b) EHSAL, Europese Hogeschool Brussel

c) Erasmushogeschool Brussel

d) Groep T-Hogeschool Leuven

e) Hogere Zeevaartschool

f) Hogeschool Antwerpen

g) Hogeschool Gent

h) Hogeschool Limburg

i) Hogeschool Sint-Lukas Brussel

j) Hogeschool West-Vlaanderen

k) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

l) Karel de Grote-Hogeschool

m) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

n) Katholieke Hogeschool Kempen

o) Katholieke Hogeschool Leuven

p) Katholieke Hogeschool Limburg

q) Katholieke Hogeschool Mechelen

r) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

s) Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen

t) Lessius Hogeschool

u) Plantijn-Hogeschool

v) Provinciale Hogeschool Limburg

§ 2. Ten aanzien van het Limburgs Universitair Centrum en de transnationale Universiteit Limburg treden volgende bepalingen van Deel I van hetzelfde decreet in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005 :

1° Titel I;

2° Titel II;

3° Titel III, Hoofdstuk I, II, III, IV, V, VI, Afdelingen 1, 3 en 4;

4° Titel IV, Hoofdstuk I, Afdeling 1, onderafdeling 2 van Afdeling 2 en de Afdelingen 3, 4, 5, 6, 7 en 8;

5° Titel V, Hoofdstuk I en II;

6° Titel VI.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.