Besluit van de Vlaamse Regering tot ratificatie van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij het decreet van 2 april 2004

  • goedkeuringsdatum
    14 MEI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.14/10/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    14/10/2004

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 81, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 5 mei 1993;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 houdende goedkeuring van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en het Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003;

Overwegende dat artikel 18 van bovenvermeld Verdrag bepaalt dat het in werking treedt op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum waarop de verdragsluitende partijen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld dat aan de constitutionele eisen is voldaan;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 2 oktober 2003;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en het Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij het decreet van 2 april 2004, wordt geratificeerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.