Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opmaak, de actualisering en het beheer van het hoger onderwijsregister

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.15/10/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/10/2004

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 64, § 3, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 maart 2004;

Gelet op het advies nr. 37.125/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° Accreditatieorgaan : de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, die bij internationaal verdrag is aangewezen om de accreditaties te verlenen en de toets nieuwe opleiding uit te voeren;

2° Administratie : de administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

3° bij- en nascholingstraject : een in artikel 17, § 2, van het decreet bedoelde korter opleidingstraject met het oog op de bij- en nascholing in het kader van permanente vorming;

4° decreet : het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

5° echtheidscertificaat : een vermelding dat de gegevens zoals deze in het Hoger Onderwijsregister zijn vervat op correcte wijze het aanbod van de opleidingen weergeven;

6° Hoger Onderwijsregister : het in artikel 64, § 1 van het decreet bedoelde register;

7° instelling(sbestuur) (het bestuur van) een in artikel 7 of 8 van het decreet bedoelde instelling voor hoger onderwijs;

8° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het Hoger Onderwijs;

9° opleidingsgegevens : de in artikel 64, § 2, eerste en tweede lid, van het decreet bedoelde gegevens die voor opname in het Hoger Onderwijsregister worden aangeboden;

10° postgraduaatopleidingen : de in artikel 17, § 1, van het decreet bedoelde opleidingstrajecten.

Art. 2.

§ 1. Het Accreditatieorgaan wordt belast met de opmaak en het actualiseren van het Hoger Onderwijsregister overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Tot aan de inwerkingtreding van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003, wordt de Nederlandse Accreditatie Organisatie, gevestigd te Den Haag, belast met de in het eerste lid bedoelde taken.

§ 2. Het Accreditatieorgaan bouwt het Hoger Onderwijsregister uit als een gebruiksvriendelijke database. Deze database is raadpleegbaar via een website.

HOOFDSTUK II. - Jaarlijkse mededeling van opleidingsgegevens

Art. 3.

§ 1. Instellingsbesturen delen de opleidingsgegevens jaarlijks vóór 1 mei mee aan de Administratie en aan het Accreditatieorgaan.

De opleidingsgegevens worden ingebracht in een elektronisch formulier dat door het Accreditatieorgaan wordt ontwikkeld.

De mededeling van de opleidingsgegevens geschiedt via elektronische post.

§ 2. Het Accreditatieorgaan deelt de instellingsbesturen het elektronisch formulier en het e-mailadres waarnaar dit moet worden verstuurd mee via de in artikel 2, § 2, bedoelde website.

Art. 4.

Het Accreditatieorgaan verwerkt de overgemaakte opleidingsgegevens onverwijld in het Hoger Onderwijsregister.

HOOFDSTUK III. - Actualisering van het Hoger Onderwijsregister

Art. 5.

Het Accreditatieorgaan actualiseert het Hoger Onderwijsregister permanent in functie van het reële opleidingenaanbod.

Deze actualisering houdt rekening met :

1° nieuwe accreditatiebesluiten in de zin van artikel 60 van het decreet;

2° nieuwe erkenningen van buitenlandse accreditaties als equivalent in de zin van artikel 60sexies van het decreet;

3° nieuwe tijdelijke erkenningen op aanvraag, die door de Administratie onverwijld aan het Accreditatieorgaan worden meegedeeld;

4° nieuwe tijdelijke erkenningen van rechtswege, die door de instellingsbesturen onverwijld aan het Accreditatieorgaan worden meegedeeld;

5° wijzigingen in opleidingsgegevens die door de instellingsbesturen aan het Accreditatieorgaan worden gemeld;

6° nieuwe postgraduaatopleidingen en bij- en nascholingstrajecten voor zover de organisatie daarvan en de opleidingsgegevens ter zake door de instellingsbesturen aan het Accreditatieorgaan worden meegedeeld.

Het Accreditatieorgaan houdt een overzicht bij van de actualiseringen en maakt dit ter gelegenheid van de in artikel 7, tweede lid bedoelde ontsluiting van gegevens over aan de Administratie.

HOOFDSTUK IV. - Materiële fouten en onzorgvuldigheden

Art. 6.

Het Accreditatieorgaan kan te allen tijde materiële fouten of onzorgvuldigheden in het Hoger Onderwijsregister herstellen.

Het Accreditatieorgaan houdt een overzicht bij van de aldus herstelde fouten of onzorgvuldigheden en maakt dit ter gelegenheid van de in artikel 7, tweede lid, bedoelde ontsluiting van gegevens over aan de Administratie.

HOOFDSTUK V. - Echtheidscertificaat

Art. 7.

§ 1. De Administratie verleent aan het jaarlijks opgebouwde Hoger Onderwijsregister uiterlijk op 31 mei een echtheidscertificaat.

Het Accreditatieorgaan maakt de nodige gegevens uiterlijk op 20 mei toegankelijk voor de Administratie.

Het echtheidscertificaat wordt verleend na een screening door de Administratie, waarbij de in het Hoger Onderwijsregister opgenomen opleidingsgegevens vergeleken worden met de aan de Administratie ter beschikking gestelde gegevens.

§ 2. Het echtheidscertificaat wordt duidelijk vermeld op de in artikel 2, § 2, bedoelde website.

HOOFDSTUK VI. - Wijzigingsbepaling

Art. 8.

In artikel 64, § 2, eerste lid, 2°, a), 1), b) en 3), c), van het decreet van 4 april 2004 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, vervangen bij decreet van 19 maart 2004, worden de tekens "§ 6" telkens vervangen door de tekens "§§ 4 en 6".

HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.

Art. 10.

De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.