Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    07 MEI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.08/11/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/11/2004

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De in artikel 2 bedoelde eindtermen hebben uitwerking vanaf het schooljaar 2006-2007.