OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.08/11/2004
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 91;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 maart 2004;

Gelet op het advies nr. 37.166/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° anderstalige docent : een docent die niet voldoet aan één van de voorwaarden opgesomd in 6°;

2° anderstalige student : een student die niet voldoet aan één van de voorwaarden opgesomd in 7°;

3° decreet : decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

4° instelling : een hogeschool of een universiteit;

5° instellingsbestuur : het bestuur van een hogeschool of een universiteit;

6° Nederlandstalige docent : een docent die voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

a) geslaagd zijn voor een toets over de voldoende kennis van het Nederlands, of

b) in het bezit zijn van ten minste één Nederlandstalig diploma op grond waarvan men is benoemd of aangesteld, of

c) gedurende minstens drie jaren aan een Nederlandstalige instelling voor hoger onderwijs hebben gedoceerd in het Nederlands;

7° Nederlandstalige student : een student die voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

a) geslaagd zijn voor een toets over de voldoende kennis van het Nederlands, of

b) ten minste één leerjaar in Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid, of

c) geslaagd zijn verklaard voor een opleiding, of één of meerdere opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in Nederlandstalig hoger onderwijs;

8° studentenraad : de raad bedoeld in artikel II.48 het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. In afwachting van de inwerkingtreding van bedoeld decreet wordt de studentenraad bedoeld, omschreven in artikel 62 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of in artikel 282, respectievelijk 300 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK II. - Jaarlijks verslag

Afdeling 1. - Doelstellingen en resultaten

Art. 2.

Het instellingsbestuur verantwoordt in een jaarlijks verslag zijn beleid inzake het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands met een overzicht van de doelstellingen en resultaten. Dit overzicht toont aan dat de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten een ander taalgebruik dan het Nederlands verantwoorden.

Afdeling 2. - Decretale voorschriften en kwantitatieve gegevens

Onderafdeling 1. - Anderstalige opleidingsonderdelen

Art. 3.

Het instellingsbestuur geeft een overzicht van de opleidingsonderdelen die in andere onderwijstaal dan het Nederlands worden aangeboden, met specifiëring van de taal in kwestie, het aantal studiepunten, de naam van de opleiding en het aantal examens, dat in het Nederlands werd afgenomen over die opleidingsonderdelen.

Daarnaast bevat dit overzicht ten minste de volgende kwantitatieve gegevens :

1° het aantal anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen in een andere taal doceren;

2° het aantal Nederlandstalige docenten die opleidingsonderdelen in een andere taal doceren.

Dit overzicht geeft tevens de wijze aan waarop de instelling het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands voor bepaalde opleidingsonderdelen op basis van artikel 91, § 1, van het decreet respecteert aan de hand van :

1° de motivering van de meerwaarde voor de student en functionaliteit van de opleiding;

2° de aanduiding van het percentage anderstalige opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van het volledige opleidingsprogramma van een opleiding;

3° de toetsing van de adequate taalbeheersing door de Nederlandstalige docenten van de andere taal in functie van hun vakgebied.

Onderafdeling 2. - Anderstalige opleidingen

Art. 4.

Het instellingsbestuur geeft een overzicht van de bachelors- of mastersopleidingen die volledig in een andere onderwijstaal dan het Nederlands aangeboden worden met specifiëring van de andere onderwijstaal en de graad van de opleiding.

Daarnaast bevat dit overzicht tenminste de volgende kwantitatieve gegevens :

1° het aantal anderstalige studenten en het aantal Nederlandstalige studenten in de anderstalige opleiding;

2° het aantal studenten in de equivalente opleiding in het Nederlands;

3° het aantal anderstalige (gast)docenten in de anderstalige opleidingen;

4° het aantal Nederlandstalige docenten in de anderstalige opleidingen.

Het instellingsbestuur geeft de wijze aan waarop het de bepalingen van artikel 91, §§ 2 en 3 inzake het volledig aanbieden van een bachelors- of mastersopleiding in een andere onderwijstaal respecteert aan de hand van :

1° de omschrijving van de specifieke gerichtheid van een opleidingsprogramma op buitenlandse studenten;

2° de aanduiding van de equivalente opleidingen in het Nederlands, met eventuele verwijzing naar een samenwerkingsovereenkomst;

3° de herkomst van de studenten met aanduiding van de procentuele verhouding anderstalige studenten ten aanzien van Nederlandstalige studenten die de anderstalige opleiding volgen.

Onderafdeling 3. - Opleidingen met een internationaal karakter

Art. 5.

Het instellingsbestuur geeft, indien van toepassing, een overzicht van de International Course Programme-opleidingen en de mastersopleidingen van Erasmus Mundus.

Dit overzicht bevat tenminste de volgende kwantitatieve gegevens :

1° het aantal anderstalige studenten en het aantal Nederlandstalige studenten in de opleidingen;

2° het aantal Nederlandstalige docenten en het aantal anderstalige (gast)docenten in de opleidingen.

Onderafdeling 4. - Andere onderdelen van het verslag

Art. 6.

Het verslag bevat een overzicht van de kennistoetsen inzake het Nederlands of een andere onderwijstaal die in uitvoering van artikel 70 van het decreet werden afgenomen.

Art. 7.

De gedragscode opgenomen in het onderwijsreglement en de evaluatie door de studentenraad van de toepassing van deze gedragscode maken deel uit van het verslag.

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.

De bepalingen van dit besluit treden in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Hoger Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.