OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2004-2005

  • goedkeuringsdatum
    25 JUNI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.12/11/2004
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 65 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald voor de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs, inzonderheid op artikel 23bis, zoals ingevoegd bij onderwijsdecreet III van 9 april 1992;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 27 april 2004;

Gelet op het protocol nr. 535 van 25 mei 2004, houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 301 van 25 mei 2004, houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Voor het schooljaar 2004-2005 wordt de aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs vastgesteld op 100 %.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.