Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

  • goedkeuringsdatum
    30 APRIL 2004
  • publicatiedatum
    B.S.26/11/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

COORDINATIE

(1) Decr. van 19/12/2008 (B.S. 26/02/2009)

(2) Decr. van 30/04/2009 (B.S. 16/07/2009)

(3) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(4) B.Vl.R. van 28/10/2016 (B.S. 29/12/2016)

(5) Decr. van 12/10/2018 (B.S. 13/11/2018)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° competenties : de reële en individuele capaciteit van individuen om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete, dagelijkse en veranderende werksituatie en in functie van persoonlijke en maatschappelijke activiteiten. Het gaat zowel om levensbrede als om arbeidsgerichte competenties;

2° formeel leren : alle vormen van leren binnen een gestructureerde reguliere en niet-reguliere leercontext;

[2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
2°bis competentieprofiel : een afgerond geheel van competenties die een persoon in een bepaalde maatschappelijke context hanteert om (de) te verwachten resultaten in die maatschappelijke rol te realiseren en waarvoor geen beroepscompetentieprofiel bestaat of ontwikkeld zal worden;2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
]

3° non-formeel leren : alle activiteiten die niet expliciet omschreven worden als leren maar die wel een belangrijke leercomponent inhouden;

4° standaard : het geheel van competenties, afgeleid uit het beroepsprofiel, die minimaal noodzakelijk zijn om een welbepaalde beroepsactiviteit te kunnen uitvoeren;

5° [2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
beroepscompetentieprofiel : een afgerond geheel van competenties die een beroepsbeoefenaar in een bepaalde arbeidscontext hanteert om (de) te verwachte resultaten op de werkvloer te realiseren;2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
]

6° portfolio : een dossier bestaande uit relevante bewijsstukken van verworven competenties;

7° bevoegde instantie : de door de Vlaamse Regering erkende organisatie of organisaties die instaan voor de herkenning, beoordeling en/of erkenning, bedoeld in artikel 8;

8° SERV : de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, bedoeld in het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;

9° gedragscode : een verzameling voorschriften waaraan instanties, die een procedure voor herkenning, beoordeling en/of erkenning organiseren, gehouden zijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen;

10° [3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
VLOR : de Vlaamse Onderwijsraad;3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
]

11° [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
diploma: een door de Vlaamse Gemeenschap erkend studiebewijs door het bestuur van een school of centrum uitgereikt aan een regelmatige leerling of cursist die met goed gevolg het onderwijs heeft voltooid;4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
]

12° [2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
erkende beroepskwalificatie : de beroepskwalificatie als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
]

13° [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
erkend studiebewijs: een certificaat, deelcertificaat, diploma of getuigschrift, zoals bepaald in de verschillende niveaudecreten voor het onderwijs.4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
]

HOOFDSTUK II. - Doelstelling en toepassingsgebied

Art. 3.

§ 1. De titel van beroepsbekwaamheid heeft tot doel de bekwaamheid die iemand via formeel en/of non-formeel leren heeft verworven om een bepaald beroep uit te oefenen, te valideren en attesteren.

§ 2. Onder de voorwaarden door de Vlaamse Regering bepaald wordt de titel van beroepsbekwaamheid in aanmerking genomen wanneer de betrokken persoon zich inschrijft voor een opleiding of vorming of als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Art. 4.

§ 1. De titel van beroepsbekwaamheid is het bewijs uitgereikt door een bevoegde instantie nadat een procedure van herkenning, beoordeling en erkenning heeft plaatsgevonden waarbij vastgesteld werd dat de betrokken persoon beschikt over de ten aanzien van een bepaald beroep of deelberoep vastgelegde competenties. [1Decr. van 19/12/2008
B.S. 26/02/2009
In de communicatie naar de burgers, kan als synoniem voor het begrip titel van beroepsbekwaamheid ook het begrip ervaringsbewijs gebruikt worden.1Decr. van 19/12/2008
B.S. 26/02/2009
]

[2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
§ 1bis. De titel van beroepsbekwaamheid geldt eveneens als het bewijs dat de betrokken persoon een erkende beroepskwalificatie heeft behaald.2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
]

§ 2. Wordt als een titel van beroepsbekwaamheid beschouwd : elk erkend studiebewijs dat de ten aanzien van een bepaald beroep of deelberoep vastgelegde competenties omvat.

[2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
Diploma's en getuigschriften mede afgeleverd op grond van het voldoen aan de beroepscompetenties vastgelegd in een erkende beroepskwalificatie, worden te allen tijde geacht de ten aanzien van het betrokken beroep of deelberoep vastgelegde competenties te omvatten.2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
]

HOOFDSTUK III. - Basisbeginselen

Art. 5.

Ieder heeft het recht om zijn competenties door een bevoegde instantie te laten erkennen door middel van een titel van beroepsbekwaamheid. De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden een vergoeding voor de procedure van erkenning gevraagd kan worden.

Leerplichtige leerlingen die niet voldoen aan de deeltijdse leerplicht, worden uitgesloten van deze procedure. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder leerlingen die voldoen aan de deeltijdse leerplicht, hun verworven competenties via een procedure van herkenning, beoordeling en erkenning kunnen laten certificeren en aldus een titel van beroepsbekwaamheid kunnen verwerven.

Dit recht gaat zowel over het erkennen van competenties die verworven zijn door formeel leren als over het erkennen van competenties die verworven zijn door non-formeel leren.

De titel van beroepsbekwaamheid wordt door de Vlaamse Gemeenschap erkend en is persoonlijke eigendom van de aanvrager.

HOOFDSTUK IV. - Procedure

Art. 6.

De procedure tot het bekomen van een titel van beroepsbekwaamheid kan worden opgestart indien de volgende stappen werden voltooid :

1° de Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV, de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt;

2° de Vlaamse Regering bepaalt per beroep, bedoeld in 1°, na advies van de SERV, de varianten van een titel van beroepsbekwaamheid;

3° [5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
] werkt, op verzoek van de Vlaamse Regering, voor de beroepen, bedoeld in 1°, de [2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
beroepscompetentieprofielen of competentieprofielen2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
] uit;

4° [1Decr. van 19/12/2008
B.S. 26/02/2009
[5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
] ontwikkelt op basis van de [2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
beroepscompetentieprofielen of competentieprofielen2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
] , de standaarden. Een standaard wordt afgeleid uit een [2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
beroepscompetentieprofiel of competentieprofiel2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
] en omvat de selectie van competentievereisten die noodzakelijk worden geacht voor de uitoefening van een bepaald beroep. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van [5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
] de standaarden;1Decr. van 19/12/2008
B.S. 26/02/2009
]

5° de Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV en VLOR, de procedure op basis waarvan studiebewijzen van opleidings- en onderwijsprogramma's die overeenstemmen met de competenties verbonden aan een beroep of deel van een beroep, geïdentificeerd en erkend worden en dus beschouwd worden als een titel van beroepsbekwaamheid.

HOOFDSTUK V. - Het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Art. 7.

§ 1. De procedure tot het bekomen van een titel van beroepsbekwaamheid wordt op eigen initiatief opgestart en op vrijwillige basis verdergezet en verloopt als volgt :

1° herkenning : een individu wordt zich, al dan niet met begeleiding, bewust van de competenties die hij bezit en vervolgens worden deze competenties nauwkeurig opgelijst. Alle competenties, zowel verworven via formeel leren als via non-formeel leren, komen voor registratie in aanmerking. Dit resulteert in de opmaak van een portfolio, dat de exclusieve eigendom van de aanvrager blijft;

2° beoordeling : de geregistreerde competenties moeten worden afgewogen aan een standaard. Aan de hand van deze standaard wordt bekeken of iemand over de juiste competenties beschikt, of men deze competenties op een voldoende niveau beheerst en welke competenties nog moeten worden verworven. Dit resulteert in een beoordeling;

3° erkenning : gelet op het resultaat van de beoordelingsfase wordt overgegaan tot het toekennen en uitreiken van de titel van beroepsbekwaamheid.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de SERV, de nadere voorwaarden en regels van de procedure, bedoeld in § 1.

HOOFDSTUK VI. - Actoren

Art. 8.

§ 1. De bevoegde instantie dient te voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden en de gedragscode te onderschrijven en na te leven. De kwaliteitsvoorwaarden en de gedragscode hebben ten minste betrekking op :

1° het verstrekken van een transparante dienstverlening;

2° de deskundigheid van het personeel van de bevoegde instantie;

3° het werken volgens objectieve en niet-discriminerende handelingsprincipes;

4° de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager.

De nadere invulling van de kwaliteitsvoorwaarden en de inhoud van de gedragscode worden, na advies van de SERV, vastgelegd door de Vlaamse Regering.

[2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
§ 2. De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering staat in voor de organisatie van het toezicht op de kwaliteit van de trajecten tot het bekomen van een titel van beroepsbekwaamheid.2Decr. van 30/04/2009
B.S. 16/07/2009
]

Art. 9.

§ 1. De Vlaamse Regering richt een beroepscommissie op met als opdracht te beslissen over ingediende bezwaren met betrekking tot de procedure tot het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, bedoeld in artikel 7, en de procedure tot het bepalen van erkende studiebewijzen, bedoeld in artikel 4, § 2.

Het beroep wordt ingediend binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen die ingaat de dag na deze van de betekening van de beslissing.

§ 2. De beroepscommissie doet uitspraak nadat de partijen, met name de indiener en de bevoegde instantie, werden gehoord.

§ 3. De beroepscommissie bestaat uit een voorzitter en twee onafhankelijke bijzitters.

De beroepscommissie wordt bijgestaan door één of twee deskundigen inzake beroepscompetenties.

§ 4. De Vlaamse Regering benoemt de in § 3 bedoelde voorzitter, bijzitters en deskundigen na advies van de SERV en de VLOR.

§ 5. Personen die een rol hebben gespeeld in de procedure tot het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid en het bepalen van erkende studiebewijzen, mogen geen deel uitmaken van de beroepscommissie of de commissie bijstaan.

§ 6. De Vlaamse Regering stelt, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, de voorzitter en bijzitters en hun plaatsvervangers aan. De Vlaamse Regering stelt tevens een lijst van onafhankelijke deskundigen samen. Deze lijst geldt voor een periode van zes jaar. Alle leden, met inbegrip van de deskundigen, hebben stemrecht.

§ 7. De Vlaamse Regering regelt de werking en procedure van de beroepscommissie en bepaalt de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen. Wanneer na deze termijn de beslissing van de beroepscommissie uitblijft, kan de Vlaamse Regering een beslissing nemen.

HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 10.

[5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
...5Decr. van 12/10/2018
B.S. 13/11/2018
]

Art. 11.

De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.