Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    17 SEPTEMBER 2004
  • publicatiedatum
    B.S.10/12/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    14/12/2004

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 125ter, § 4, 3°, zoals gewijzigd door het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs, gegeven op 29 april, 10 mei en 21 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juli 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst gevoegd bij dit besluit stelt de bachelors- en mastersopleidingen vast die de hogescholen na overdracht door een Centrum voor Volwassenenonderwijs kunnen organiseren vanaf het academiejaar 2004-2005.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

De in de bijlage gehanteerde afkortingen zijn:

- MA: mastersopleiding die aansluit bij een bachelorsopleiding

- BNB: bachelorsopleiding die volgt op een bachelorsopleiding

Industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen

CVO SINT-LUKAS HOGERE LEERGANGEN, BRUSSEL

ERASMUSHOGESCHOOL

Bestaande opleiding

Omgevormde opleiding: graad - kwalificatie

STP - Soort - Taal

Stedenbouw

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

120 - MA - N

Gecombineerde studiegebieden: Architectuur, of Industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen

CVO ST-LUCAS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS, GENT

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST

Bestaande opleiding

Omgevormde opleiding: graad - kwalificatie

STP - Soort - Taal

Stedenbouw

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

120 - MA - N

CVO DEURNE-ANTWERPEN

HOGESCHOOL ANTWERPEN

Bestaande opleiding

Omgevormde opleiding: graad - kwalificatie

STP - Soort - Taal

Stedenbouw

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

120 - MA - N

Monumenten- en landschapszorg

Master in de monumenten- en landschapszorg

120 - MA - N

Gezondheidszorg

SCVO PESTALOZZI-ANTWERPEN

HOGESCHOOL ANTWERPEN

Bestaande opleiding

Omgevormde opleiding: graad - kwalificatie

STP - Soort - Taal

Kaderopleiding nursing voor gegradueerden ziekenhuisverpleging

Bachelor in het zorgmanagement

BNB - 60 - N

Industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen

CVO IVV GENT

HOGESCHOOL GENT

Bestaande opleiding

Omgevormde opleiding: graad - kwalificatie

STP - Soort - Taal

Stedenbouw

Master in de stedenbouw

60 - MA - N

Gezondheidszorg

MERCATOR PCVO

HOGESCHOOL GENT

Bestaande opleiding

Omgevormde opleiding: graad - kwalificatie

STP - Soort - Taal

Kaderopleiding nursing voor gegradueerden ziekenhuisverpleging

Bachelor in het zorgmanagement

60 - BNB - N

Gegradueerde in de gespecialiseerde verpleegkunde voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening

Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

60 - BNB - N

PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS HANDEL HASSELT

PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG

Bestaande opleiding

Omgevormde opleiding: graad - kwalificatie

STP - Soort - Taal

Kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging

Bachelor in het zorgmanagement

60 - BNB - N