Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald [3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

  • goedkeuringsdatum
    29 OKTOBER 2004
  • publicatiedatum
    B.S.10/01/2005
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 24/07/2009 (B.S. 16/10/2009) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden in het onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 28/03/2014 (B.S. 02/07/2014) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de hogescholen en de centra voor basiseducatie en voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap
;

(3) B.Vl.R. van 25/04/2014 (B.S. 02/09/2014) detail
4 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap
;

(4) B.Vl.R. van 28/10/2016 (B.S. 29/12/2016) detail
Gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs
;

(5) B.Vl.R. van 29/03/2019 (B.S. 26/06/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de aanpassing aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en tot toekenning van een bijkomende lineaire loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging ter uitvoering van cao XI onderwijs, cao IV basiseducatie en cao V hoger onderwijs
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op het artikel 77;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op het artikel 51;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs - XIII - Mozaïek, inzonderheid op het hoofdstuk IX - Geldelijke rechtspositie;

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen - I, inzonderheid op het artikel IV.3, § 3;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, inzonderheid op het artikel X.58 en het artikel X.26;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1967 genomen ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters- vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 3 juli 2003;

Gelet op protocol nr. 505 van 8 juli 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 273 van 8 juli 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies nr. 36120/1, gegeven op 4 december 2003, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° [3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Brusselse kinderdagverblijven: de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs die liggen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

2° [3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
contractuele personeelsleden betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: de personeelsleden met een contract als gesubsidieerd contractueel van de onderwijsconventie 8285 die omgeschakeld werden naar een contract van onbepaalde duur en die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het betreft de volgende personeelsleden:

- de contractuele personeelsleden die aangesteld zijn bij en betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;

- de overige contractuele personeelsleden die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

3° deskundigen : de personeelsleden zoals bedoeld in artikel 5, 2° van het besluit 28 juni 2002 van de Vlaamse Regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen;

4° lokaal overlegplatform : het lokaal overlegplatform, zoals bedoeld in 1, 4° van het besluit 28 juni 2002 van de Vlaamse Regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen;

5° salaris en salarisschaal : het salaris of de salarisschaal [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
zoals bepaald in de bepalingen van de geldelijke rechtspositie, vermeld in de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] .

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
6° contractuele personeelsleden aangesteld als opvoeder voor- en nabewaking: de personeelsleden die aangesteld zijn in voor- en nabewaking in Nederlandstalige basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en die werken in de voor- en/of naschoolse opvang van leerlingen van die scholen.3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

HOOFDSTUK II. — Toepassingsgebied voor de hoofdstukken I tot en met IV

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van het onderwijs, die zijn aangesteld via een arbeidsovereenkomst vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, die zijn tewerkgesteld als:

1° contractuele personeelsleden in de Brusselse kinderdagverblijven;

2° contractuele deskundigen in een lokaal overlegplatform;

3° contractuele personeelsleden die aangesteld zijn als opvoeder voor- en nabewaking;

4° contractuele personeelsleden die aangesteld zijn bij en betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;

5° de overige contractuele personeelsleden die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

HOOFDSTUK III. — Algemene bepalingen

Afdeling 1. — Geldelijke toestand

Art. 3.

Behoudens de afwijkingen voorzien in hoofdstuk IV ontvangen de contractuele personeelsleden een salaris dat gelijk is aan het salaris van de personeelsleden die in het hetzelfde of een overeenkomstig ambt zijn aangesteld volgens de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs of van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 4.

Behoudens de afwijkingen voorzien in hoofdstuk IV wordt het salaris van de contractuele personeelsleden vastgesteld alsof de betrokkenen tijdelijk aangesteld waren, naargelang het geval, overeenkomstig de bepalingen van :

- het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende de bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs;

- het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan, afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur;

- het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs en voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaal onderwijs [3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
...3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
] .

Art. 5.

De eindejaarstoelage wordt berekend overeenkomstig de reglementering die van toepassing is op de vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs [2B.Vl.R. van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
met uitzondering van de toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur2B.Vl.R. van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
] .

Art. 6.

Het vakantiegeld wordt berekend overeenkomstig de reglementering die van toepassing is op de tijdelijke personeelsleden van het onderwijs.

Afdeling 2. — Administratieve toestand

Art. 7.

Voor de regeling inzake wekelijkse prestaties en jaarlijkse vakantie zijn de bepalingen die gelden voor dezelfde of de overeenstemmende categorie personeelsleden in de instelling, het centrum of de dienst waar zij tewerkgesteld zijn, van toepassing.

HOOFDSTUK IV. — [3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Specifieke bepalingen3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

Afdeling 1. — [3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Contractuele personeelsleden in de Brusselse kinderdagverblijven3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

Art. 8.

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014

Met behoud van de diensten die definitief verworven zijn conform [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel IV.24 van de Codificatie sommige bepalingen betreffende het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] , komen voor de toekenning van de periodieke salarisverhogingen voor de contractuele personeelsleden in de Brusselse kinderdagverblijven vanaf 1 januari 2003 de diensten in aanmerking die gepresteerd zijn als contractueel personeelslid in de Brusselse kinderdagverblijven.

Die diensten worden voor de inaanmerkingneming in de geldelijke anciënniteit beschouwd als werkelijke diensten die het personeelslid als titularis van een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties heeft verstrekt aan een door de Vlaamse overheid gefinancierde of gesubsidieerde school.

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

Afdeling 2. — Contractuele deskundigen in een lokaal overlegplatform

Art. 9.

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014

§ 1. Aan het contractuele personeelslid dat is aangesteld als deskundige in een lokaal overlegplatform wordt de volgende salarisschaal toegekend:

1° salarisschaal 301 voor de houders van een bekwaamheidsbewijs van tenminste bachelor, als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

2° salarisschaal 501 voor de houders van een bekwaamheidsbewijs van tenminste master, als vermeld in het voormelde besluit.

§ 2. Het personeelslid, vermeld in paragraaf 1, dat aangesteld is als deskundige van een lokaal overlegplatform en dat bovendien belast is met een coördinerende functie, heeft recht op de niet-verworven salarisschaal 899.

Het jaarbedrag van de niet-verworven salarisschaal, vermeld in het eerste lid, wordt vastgesteld conform [5B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 20185B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
] houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs.

Zolang het personeelslid aan de voorwaarden voldoet, maakt de niet-verworven salarisschaal integraal deel uit van de salarisschaal waarop de betrokkene conform zijn contractuele aanstelling recht heeft, en vormt die schaal mee de grondslag voor de berekening van het salaris van het betrokken personeelslid. Bij de berekening van de beperking van het salaris tot de eenheid of tot het best bezoldigde ambt wordt met het bedrag van een niet-verworven salarisschaal echter geen rekening gehouden.

Voor de personeelsleden die niet aangesteld zijn in een volledige betrekking, wordt het jaarbedrag vastgesteld naar rato van de omvang van de betrekking waarin het personeelslid is aangesteld.

De niet-verworven salarisschaal volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘ s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994.

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

Art. 10.

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014

Met behoud van artikel 4 worden voor het toekennen van de periodieke salarisverhogingen de volgende diensten in aanmerking genomen:

1° de diensten die worden erkend door de selectiecommissie, vermeld in artikel 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen;

2° de diensten die worden gepresteerd als contractueel deskundige in een lokaal overlegplatform.

Deze diensten, vermeld in het eerste lid, worden voor de inaanmerkingneming in de geldelijke anciënniteit beschouwd als werkelijke diensten die het personeelslid als titularis van een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties heeft verstrekt aan een door de Vlaamse overheid gefinancieerde of gesubsidieerde school.

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

Art. 11.

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Wat de administratieve toestand betreft, geldt de regeling vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

Afdeling 3. — [3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Contractuele personeelsleden aangesteld als opvoeder voor- en nabewaking3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

Art. 12.

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Voor het toekennen van de periodieke salarisverhogingen voor de personeelsleden die zijn aangesteld als opvoeder voor- en nabewaking, worden de diensten in aanmerking genomen conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

De diensten verstrekt door de personeelsleden die aangesteld worden als opvoeder voor- en nabewaking, worden voor de inaanmerkingneming in de geldelijke anciënniteit beschouwd als werkelijke diensten die het personeelslid als titularis van een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties heeft verstrekt aan een door de Vlaamse overheid gefinancierde of gesubsidieerde school.

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Afdeling 4. — Contractuele personeelsleden die aangesteld zijn bij en betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014

Art. 12/1.

Voor het toekennen van de periodieke salarisverhogingen voor de contractuele personeelsleden die aangesteld zijn bij en betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, worden de diensten in aanmerking genomen conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

De diensten verstrekt door de personeelsleden die aangesteld zijn bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, worden voor de inaanmerkingneming in de geldelijke anciënniteit beschouwd als werkelijke diensten die het personeelslid als titularis van een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties heeft verstrekt aan een door de Vlaamse overheid gefinancierde of gesubsidieerde school.

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
Afdeling 5. — De overige contractuele personeelsleden, betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

[3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014

Art. 12/2.

§ 1. In afwijking van de bepalingen, vermeld in hoofdstuk III, worden voor het toekennen van de periodieke salarisverhogingen de volgende diensten in aanmerking genomen, met inbegrip van de perioden die krachtens het statuut van de personeelsleden vastbenoemd in eenzelfde ambt als uitgeoefend door de gesubsidieerde contractueel of door de contractueel betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, overeenstemmen met een toestand waarbij het vastbenoemd personeelslid zijn aanspraak op bevordering tot een hogere wedde behoudt:

1° de diensten verstrekt als werknemer in het ?Bijzonder tijdelijk kader? en in het ?Derde arbeidscircuit?;

2° met beperking tot zes jaar: de diensten verstrekt als tewerkgestelde werkloze;

met inbegrip van de perioden die krachtens het statuut van de personeelsleden vastbenoemd in eenzelfde ambt als uitgeoefend door de gesubsidieerde contractueel of door de contractueel ten laste van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, overeenstemmen met een toestand waarbij het vastbenoemd personeelslid zijn aanspraak op bevordering tot een hoger salaris behoudt.

§ 2. De in aanmerking komende diensten en perioden worden berekend per kalendermaand. De perioden die geen volle maand bedragen, worden niet meegeteld.

§ 3. Voormelde diensten worden in aanmerking genomen naar gelang van het geval, onder de voorwaarden voor de inaanmerkingneming van diensten bepaald in:

1° het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, met uitzondering van de diensten vermeld in artikel 17;

2° het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan, afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur;

3° het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs. Voor dit laatste personeel wordt het loon bekomen als tewerkgestelde werkloze en als werknemer in het ?Bijzonder tijdelijk kader? en in het ?derde arbeidscircuit?, zijnde de Staatstussenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, beschouwd als weddetoelage.

§ 4. Onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde beperkingen worden de diensten in aanmerking genomen verstrekt in dezelfde hoedanigheid in enige instelling niet geviseerd in voormelde koninklijke besluiten, voor zover deze diensten vallen binnen de bijzondere conventie voor de onderwijsinstellingen afgesloten tussen de gemeenschapsminister van tewerkstelling en de gemeenschapsminister van Onderwijs of binnen de onderwijsprojecten, afgesloten tussen de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, de Minister van Begroting en de Minister van Onderwijs.

§ 5. Onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde beperkingen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3, van dit besluit, worden de diensten in aanmerking genomen die verstrekt werden als contractueel personeelslid betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

3B.Vl.R. van 25/04/2014
B.S. 02/09/2014
]

HOOFDSTUK V. — Wijzigings- en slotbepalingen

Art. 13. t.e.m. 15

Wijzigingsbepalingen werden niet opgenomen

Art. 16.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van :

- artikel 9 dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2003;

- de artikelen 10 tot en met 12 die uitwerking hebben vanaf 1 september 2002;

- artikel 13 dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2003;

- artikel 14 dat in werking treedt op 1 september 1999;

- artikel 15 dat in werking treedt met ingang van 1 september 2003.

Art. 17.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.